Rendeletek tára, 1887

Rendeletek - 157. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministernek 28,999. számú rendelete, az állami felsőbb leányiskolák szervezete tárgyában.

1860 MAGYARORSZÁGI RENDELETEK TÁRA. 1887. Ez iránt az egyes vallásfelekezetek intézkednek. A ta­nítást a vallás- és közoktatásügyi ministernek bejelentett s általa elfogadott egyén teljesiti. Magyar nyelv és irodalom. Gzél : a) A nyelvtan öntudatos és alapos ismerete és a növendékek értelmi erejének azon fokra kimívelése, hogy magyarul világosan, szabatosan, tisztán tudjanak beszélni és stylaris ügyességgel tudjanak irni. b) A magyar irodalom főbb Íróinak és müveinek olva­sásán, továbbá az irodalmi műfajok elméletén alapuló isme­retszerzés. c) Az irodalom megismertetése, a kiválóbb irodalmi termékek olvasása, fejtegetése és átértése által a növen­déket beavatni a nemzet szellemi életébe, s ez utón is fejleszteni ugy nemzeti érzületét, mint erkölcsi érzését. I. osztály. (Heti 5 órán.) Szép és értelmes olvasás, különös tekintettel a magya­ros kiejtésre és helyes hangsúlyozásra. Az olvasmányok értelmezése, tartalmuknak rövid Összefoglalása ; evvel kap­csolatban beszéd-és értelemgyakorlatok oly czélból, hogy a növendékek már jó eleve szokjanak hozzá gondolataiknak tömött, határozott és magyaros kifejezéséhez. E mellett az elemi iskolában szerzett nyelvtani isme­retek számbavételével, alkalmas olvasmányok alapján, a magyar nyelv elemei, leginkább az egyszerű mondat kö­rében. A mondat fő- és mellékrészei. A beszédrészek ; a szó elemei (helyesirás alapján) az ige és ragozásának főbb for-

Next

/
Oldalképek
Tartalom