Országgyűlési napló, 1985. IV. kötet • 1989. május 30. - 1989. október 31.

Ülésnapok - 1985-61

5023 Az Országgyűlés 61. ülése, 1989. október 19-én, csütörtökön 5024 éves gyakorlattal, szakmai gyakorlattal rendelkezők. Ez tehát azt jelenti, hogy csak professzorokat lehet vá­lasztani és olyanokat, akik e mellett még 20 éves szak­mai gyakorlattal is rendelkeznek a jogalkalmazás vala­mely területén. Holott a jogalkotó óhaja épp arra irányult, hogy vagy, vagy. Vagy olyat aki kimagasló el­méleti előképzettséget igazol, vagy olyat, aki hosszú ideje, legalább 20 esztendeje olyan kimagasló jogalkal­mazói tevékenységről tesz tanúbizonyságot, hogy ezál­tal válik személyében alkalmassá a magas tisztség be­töltésére. Ugye milyen sokat számít tisztelt képviselő­társaim egy ,,és", vagy egy „vagy" szónak a mikénti kapcsolása, vagy mikénti értelmezése. A stiláris dolgokra nem szeretnék kitérni, mert úgy érzem, hogy a jelentés e tekintetben önmagáért be­szél. Végül a miniszter úr expozéjában foglaltakra tekin­tettel nyilatkoznunk kell dr. Nemes Tamás képviselő­társunk bizottságunk által el nem fogadott indítványa tekintetében is. Azt mondanánk — és a bizottságunk­nak is ez volt a véleménye: ha szívünk szerint kellene döntenünk és a realitásokat félretennénk, akkor egy­hangúan azt javasoltuk volna, hogy az Alkotmánybíró­ság székhelye a történelmi városban, Esztergomban le­gyen. Ott kezdje meg működését a magyar első Alkotmánybíróság. Azonban a szívünk mellett az eszünkre is hallgatni kellett és végig kellett gondol­nunk azt, hogy egy Alkotmánybíróság nem izoláltan, elkülönülten fejti ki tevékenységét, ahol gépek, könyv­tárak kellenek, kapcsolat kell a tudomány műhelyei­vel. Olyan épületre, objektív feltételre van szükség, amely biztosítja ez újonnan alakult magas fórum kiváló működését. Nem tudom, hogy ebben a korszakban, ebben az első időszakban Esztergom mindezeket a fel­tételeket biztosítani tudja-e. Ezért helyezkedett bizott­ságunk arra az álláspontra, hogy bár szívünk szerint egyetértünk, de értelmünk alapján nem tudjuk támo­gatni képviselőtársunk ez irányú javaslatát. Befejezésül: jó szívvel arra kérem képviselőtársai­mat, hogy ezt a jelentős jogintézményt megteremtő tör­vénytervezetet a jogi, igazgatási és igazságügyi bizott­ság által indítványozott két véleménnyel kiegészítve szíveskedjenek elfogadni. A magam részéről — ha még egy szubjektív mondatot elmondhatok — csak annyit tudok kifejezni, boldog vagyok, hogy jogász lé­temre egy ilyen szervezet megszületésénél személye­sen is közreműködhetek. Köszönöm szépen a türelmü­ket. (Taps.) ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! A törvényjavaslat általános vitája előtt szeretném az Országgyűlés figyelmét újra felhívni arra, hogy a be­terjesztett javaslat alkotmányerejű törvényjavaslat, amelynek elfogadásához, miként az Alkotmány módo­sításánál is, kétharmados szavazattöbbség szükséges. A kiküldött törvényjavaslat 21. szakaszának (7) bekez­dése és 51. szakaszának (1) bekezdése két-két alternatí­vát tartalmaz. A további javaslatok megtételénél képvi­selőtársaim vegyék figyelembe, hogy az esetleges újabb alternatívák esetén mindaddig meg kell ismételni a szavazást, amíg az egyik változat a kétharmados többséget el nem éri. Megismétlem a korábban már elhangzott tájékozta­tót. A felszólalásra jelentkezett képviselőtársaim vél­hetően az általános vitában kívánnak szólni. Kérem azokat, akik netán mégis a törvényjavaslat egy-egy §-ához kívánnak véleményt mondani, avagy az arra vo­natkozó módosító javaslatokat kívánják megindokolni, netán indítványozni azok változtatását, azok majd a részletes vitában kérjenek szót. A törvényjavaslat feletti általános vitát megnyitom. Elsőként dr. Nemes Tamás, Komárom megye 6. vá­lasztókerületében megválasztott képviselőtársamnak adok szót. DR. NEMES TAMÁS: Tisztelt Elnök Úr! A részletes vitához kívánok hozzászólni. ELNÖK: Köszönöm. Most már az én technikám is működik, s ezen látom, hogy szót kér Tornai Endre, Veszprém megye 11. választókerületében megválasztott képviselő. TORNAI ENDRE: Nem kértem szót. ELNÖK: A technika jó, csak rossz gombot nyomha­tott meg képviselőtársam. Mivel az általános vitában senki nem kér szót, így hát kérdezem képviselőtársaimat, egyetértenek-e az­zal, hogy a törvényjavaslatot részletes vitára bocsás­suk. Kérem erről szavazzunk most. (Megtörténik.) Az Országgyűlés 311 egyetértő szavazattal, 3 ellenszavazat mellett úgy határozott, hogy a törvényjavaslat tárgyalá­sát részletes vitára bocsátja és azzal folytatja. A részletes vitát megnyitom. Megkérem tisztelt kép­viselőtársaimat, hogy akik a részletes vitában még ezen túl szólni kívánnak, szíveskedjenek majd ezen szándékukat az adott gomb megnyomásával jelezni. Most adok szót dr. Nemes Tamás, Komárom megye 6. választókerületében megválasztott képviselőtársunk­nak. DR. NEMES TAMÁS: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársak! Módosító indítványom nagyon rövid, közérthető, nevezetesen a 3. §-ra vonatkozik, hogy az Alkotmány­bíróság székhelye Esztergomban legyen. Mielőtt vala­miféle túllihegett lokálpatriotizmussal vádolnának, ké­rem, hogy aki még nem tette meg, vegye elő a sorszám nélkül sokszorosított módosító indítványomat, és an­nak indoklását szíveskedjék tanulmányozni, addig, amíg én ezt más módon próbálom indokolni. Ennek a módosító indítványnak az ötlete nem az enyém. Ezeknek a sarkalatos törvényeknek az első for­dulóban, a koncepcionális szinten való megvitatása­kor, a társadalmi vita során született. Nevezetesen az Esztergom Barátok Egyesületének titkára vetette fel, hogy ez egy igen jó, jelképes gesztus lenne Esztergom város politikai rehabilitációjára. Magának a politikai rehabilitálásnak a kérdése a város közvéleményében és az ottani politikai erők valamennyiének programjában már évek óta érlelődik és egyre erősebb kifejezést kap. Ezt jelzi az is, hogy a még MSZMP már a választások­ra készülő térségi programjában, amikor azt a kérdést

Next

/
Oldalképek
Tartalom