Országgyűlési napló, 1953. II. kötet • 1956. július 30. - 1958. szeptember 26.

Ülésnapok - 1953-49

2609 Az Országgyűlés 49. ülése 1958. évi június 19-én, csütörtökön 2610 be akarjuk hozni népgazdaságunk szénáját. Sa­ját lábunkra akarunk állni, hogy adósságaink rendezésével is nagyot lépjünk előre. Amilyen mértékben teljesítjük, illetve túlteljesítjük a ter­vet, olyan mértékben alapozhatjuk meg, illetve biztosítjuk dolgozó népünk jobb életviszonyait. A hároméves terv az eddigi politikai vonal továbbvitelét jelenti. Nagyon fontos, hogy egysé­ges akarattal biztosítsuk, hogy szocialista társa­dalmunk építése közben — okulva a múlt hibái­ból — ne legyenek jobbra-balra történő kilengé­sek. Felszólalásomban a mezőgazdasági résszel kivánok foglalkozni. Véleményem szerint ha­zánkban a szocializmus építésének jelenleg olyan szakaszában vagyunk, amikor az egyik fő kér­dés, ami további fejlődésünkre döntő hatással van, hogy hogyan dolgozzunk a falu felé. Ezen belül, hogy az elkövetkezendő években, tehát a hároméves terv időszaka alatt mit teszünk, az hosszú időre rányomja bélyegét egész fejlődé­sünkre. Ha helyesen akarunk cselekedni, akkor egyetlen lehetőség van számunkra: biztosítani a marxizmus—leninizmus tanításainak helyes al­kalmazását. Az ellenforradalom súlyos károkat okozott a mezőgazdaságban is. Ugyanakkor persze meg­mutatta azt is, hogy a szocializmus gondolata már mély gyökeret vert dolgozó parasztságunk jelentős részében. A párt helyes politikával, egy sor intézkedéssel igyekezett elszámolni az ellen­forradalom okozta károkat, valamint azokat a jobboldali opportunista és szektás dogmatikus nézeteket, amelyek mezőgazdaságunk fejlődését, így egész népgazdaságunk fejlődését is, nagy­mértékben gátolták. Nem volt könnyű dolog, hisz az utóbbi évek­ben történt nagy jobbra-balra ingadozás bizal­matlanná tette dolgozó parasztságunkat a nép kormányával szemben, a dolgozók államával szemben. Ezt a bizalmatlanságot sikerült a he­lyes politikával és helyes intézkedésekkel nagy­mértékben felszámolni. Hogy dolgozó parasztságunk ma bízik a pártban, bízik a kormányban, azt legjobban bizo­nyítja a termelési kedv növekedése, a szorgal­mas munka. A termelőszövetkezetekben is meg­nőtt a munkakedv, a munkafegyelem, a rend. Az átlagosnál jobban gazdálkodó mezőgazdasági termelőszövetkezeti családok jövedelme eléri és meghaladja a 8—10 holdas középparasztok jöve­delmét. Ezekben az eredményekben a szövetkezeti parasztság erőfeszítése mellett nagy szerepet játszott a párt és a kormány hathatós támogatá­sa, amelyet az ellenforradalom leverése óta a mezőgazdaságnak és ezen belül a termelőszövet­kezeteknek nyújtott. Nem akarom részleteiben is külön-külön felsorolni ezeket az intézkedése­ket, csupán utalok a párt agrárpolitikai tézisei­re, amely mély marxista elemzését adja az ellen­forradalom előtt elkövetett hibáknak és meg­szabja az azok kijavításához, valamint mező­gazdaságunk helyes átszervezéséhez szükséges elveket. Ezekből az alapelvekből kiindulva hoz­ta meg a forradalmi munkás-paraszt kormány a 3004-es számú rendeletét is, amely a termelő­szövetkezetek megszilárdítását, árutermelésének fokozását célozza. A párt helyes politikája következtében alap­jában megváltozott a hangulat a falun is. Ma már egyénileg dolgozó parasztságunk többsége nem tekint ellenségesen a szövetkezeti paraszt­ságra. Nem egy olyan esetről van tudomásunk, hogy egyénileg gazdálkodók segítőén bírálják egyik-másik termelőszövetkezetünket. Ami ab­ból fakad, hogy bár még nem tagja a szövetke­zetnek, de még sem közömbös számára, hogy mi történik ott, mert látja a fejlődés útját. Vannak olyan esetek is, például a Szabolcs megyei Ber­kesz és Beszterec községben, de máshol is, hogy a tsz-be belépni akaró egyéni parasztok egymás között cserélték ki földjeiket a tsz földje mellett levő parasztokkal, hogy tagosítás nélkül is növel­hessék belépésükkel a termelőszövetkezet nagy­üzemi táborát. Felvetődik a kérdés, hogy miért csak itt tartunk, ahol vagyunk és miért nem előbb? Félreértés ne történjék, nem arról van szó, hogy az idegesség, a türelmetlenség és a forró­fej űség hívei lennénk. Nem, erről szó sincs. Csupán arról, hogy le­hetőségeinkhez mérten nagy a lemaradás a gya­korlatban. Es hogy mégis itt tartunk, annak l alapvető oka az, hogy az ellenforradalom előtt ! is beszéltünk ugyan a lenini tanításokról, de a : gyakorlatban nagyon eltértünk ettől. A szektás | türelmetlenség, valamint a jobboldali opportu­nista hullámok egymást váltogatva, vagy egy­szerre is csapkodták agrárpolitikánkat. Ez te­hát az, ami a múltat illeti. Másrészt egy sor párt- és állami funkcio­náriusunk fejében még ma sincs tisztánlátás az agrártézisekben foglalt legfontosabb elvi kérdé­sekben sem, mint például a fokozatosság kér­dése és módja. Egyesek vitatják és tagadják ná­lunk a fokozatosság szükségességét. Olyan szem­léletet és gyakorlatot alakítanak ki, hogy „vagy mezőgazdasági termelőszövetkezet, vagy semmi". Ilyen helyeken kerül előtérbe az a gya­korlat, hogy elhanyagolják az egyszerűbb szö­vetkezeti formák lehetőségeinek keresését, vagy éppen akadályozzák is ezek megalakulását. Igaz, hogy a párt agrárpolitikai tézisei a mezőgazdaság szocialista átszervezése főútjának és céljának a mezőgazdasági termelőszövetkeze­teket jelöli meg, de az agrárpolitikai tézisek azt is tartalmazzák, hogy ahol a mezőgazdasági ter­melőszövetkezetek bővítésére, vagy újak alakí­tására nincsenek meg az objektív és szubjektív feltételek, ott az egyszerűbb szövetkezetek szer­vezését kell elősegíteni. Akik a „vagy mező­gazdasági szövetkezetek, vagy semmi" elméle­tet vallják és gyakorlatot alkalmazzák, tagad­ják hazánkban a mezőgazdaság szocialista át­szervezésével kapcsolatos lenini szövetkezeti tervnek a fokozatosságról szóló megáUapításait. Míg mások úgy teszik fel a kérdést, hogy ha­zánkban tíz év óta folyik a mezőgazdaság szo­cialista átszervezése: minek itt a fokozatosság? — vannak akik azt vallják, hogy a fokozatos­ság nálunk konzerválja a kisárutermelést, las­sítja a mezőgazdaság szocialista átszervezését. A fokozatosságról kialakított ezek a szemléié-

Next

/
Oldalképek
Tartalom