Országgyűlési napló, 1947. I. kötet • 1947. szeptember 16. - 1949. november 24.

Ülésnapok - 1947-5

115 As országgyűlés 5. ülése 1947. munkáspárti Zilliacus szolidarizált a magát ér­tekezletünk határozatával, hanem a csehszlo­vák Fi eriinger elvtársunk is és az olasz Nenni is. A fellépés a munkásegység ellensé­geivel szemben nem gyengíti, hanem erősíti az egységet és ez vonatkozik ránk- a magyar munkásmozgalomra is. Mi tudjuk, tudtuk eddig és ezután még in­kább tudjuk, hogy a Magvar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt egységfront­jának még szorosabb együttműködése a felté­tele annak, hogy a magyar demokrácia erős legyen és mint erős demokrácia alkossa a ré­szét a demokratikus, szabad népek nagy nem­zetközi _ egységfrontjának az imperialista agresszió ellen. Meggyőződésünk» hogy szo­ciáldemokrata testvérpártunkban nem a Sa­ragatok álláspontja, hanem a Nennik állás­pontja fog érvényesülni. Ez az értekezlet nem kommunista ügy volt csak, ez az értekezlet ügye volt minden demo­kratikus erőnek, mindenkinek, aki a békét és a nemzeti függetlenség ügyét a szívén viseli. Ez az értekeidet felhívást jelentett be a béke­a nemzeti függetlenség és a demokrácia erői számára, hogy tömörüljenek és ez, t. Ország­gyűlés, nem a Magyar Kommunista Párt magánügye, ez egyben a magyar nemzet ügye is. Nem akarunk újra egyedül állni. Az Egye­sült Nemzetek Szervezetébe, az UNO-ba, nem vették fel Magyarországot, de íme, a béke és a szabadság igazi erői felvesznek bennünket a maguk sorába, ime, kezet fognak velünk és az» hogy ezen az értekezleten a Magyar Kom­munista Párt ott volt, elismerést jelent az egész magyar demokrácia számára. íme, kivívtuk a békéért és a haladásért való harcunkkal egyenrangúságunk elísmeré" sét. Ez az értekezlet erőgyarapodása a ma­gyar munkásságnak és erőgyarapodása a mi pártunknak is, erőígyarapodása ia kommunista pártnak, mint a magyar függetlenség és a magyar demokrácia leghűbb harcosának. Ez az értekezllet nemcsak bennünket erősít, ha^ nem azt az egész tábort, amely kész a béké­nek, a demokráciának és a nemzeti független­ségnek az ügyét megvédelmezni minden erő" vei a belső ügyeinkbe avatkozó, a független­ségünkre törő és a belső reakciót támogató imperialistákkal szemben,' Ez az értekezlet és ezért is magyar ügyről van szó — hadat üzen a függetlenség ellenségeinek, a béke ellenségeinek, a demokrácia ellenségeinek, hadat üzent — és ennél a hadüzenetnél ott voltunk mi, magyar kommunisták is — a,z ellenség ö'tödik hadoszlopának. Íme, nagy vonásokban ez volt a pro­gramja a kommunista pártok lengyelországi értekezletének. Láthatják t. képviselőtársaim, hogy egyáltalán nem puszta kommunista összefogásról van szó, nem puszta kommu­nista programról, hanem demokratikus és nemzeti programról van szó, egy olyan pro­gramról amely szerves alkotórésze annak a programnak, amelynek az alapján pártom, a Magyar Kommunista Párt a magyar demo kratikus koalícióban résztvesz és amelynek a megvalósítása érdekében támogatja és bizal máról biztosítja a Dinnyés-kormányt. (Hosz­szanturtó nagy és lelkes taps a kommunista­párt, taps a szociáldemokratapárt és a pa­rasztpárt sora bun.) Elnök: T. Országgyűlés! Szakasfits Árpád, az igazságügyminiszteri teendőkkel ideigle­évi október hó 8-án, szerdán. 116 nesen megbízott miniszterelnökhelyettes úr kíván szóíiani. Szakasits Árpád miniszterelnökhelyettes: T. Országgyűlés! Van szerencsém tisztelettel benyújtani a fiatalkorúak budapesti törvény­székéről szóló törvényjavaslatot. Kérem a törvényjavaslatnak előzetes tár­gyalás és jelentéstétel végett az igazságügyi bizottsághoz való utasítását. Elnök: A miniszterelnökhelyeittes úr által benyújtott törvényjavaslatot az országgyűlés kinyomatja, tagjai között szétosztatja, és elő­zetes tárgyalás és jelentéstétel céljából kiadja a minüszterelüökheílyettes úr által javasolt bízottságnak. Szólásra következik a kijelölt szónokok közüli (Rátfa András (f): Szünetet kérünk!) Farkas György jegyző: Moór Gyúlta! Moór Gyula (f): T. Országgyűlés! Az előt­tem szóló Révai József t. képviselőtársam megvilágította a politikai helyzetet abból a szempontból, amint az... (Felkiáltások az el­lenzéken: Szünetet kérünk! — Kossá István (kp): Miért kell ahhoz szünet? Ki lehet menni anélkül is!) Elnök: T. Országgyűlés! A képviselő úr beszédét megkezdte, így a szünetet megadni nem lehet. (Zaj. — Halljuk! Halljuk! az ellenzéken.) Moór Gyula (f): Ismétlem, Révai József t. képviselőtársam megvilágította a helyzetet abból a szemszögből, ahogyan az a magyar kommunistapárt részéről nézve jelentkezik. Az én feladatom az, hogy az ellenkező oldal­ról, a Magyar Függetlenségi Párt oldaláról tekintve vázoljam fel a politikai helyzetet. (Halljuk! Halljuk! a függetlenségi párt olda­lán.) Azt hiszem, a,z a két kép, amely itt ebből a két felszólalásból kibontakozik, némileg, talán egy egészen kicsikét különbözni fog egymástól. Esztétikai szempontból, a kontraszt hatások szempontjából azonban szerencsés dolog, hogy ez a két felszólalás egymás után hangzik el. De bármennyire különbözzék is felfogá­som Révai József felfogásától, egyben meg­egyezek vele és ezt szükségesnek tartom mind­járt felszólalásom elején leszögezni: ő szerinte is és én szerintem is a legkomolyabb, legsür­gősebb és legfontosabb kérdése most az or­szágnak a fenyegető gazdasági krízis elhárí­tása. És abban is megegyezek vele, hogy itt fel kell tárni a teljes igazságot. Azonban mindjárt felszólalásom elején kell leszögez­inem azt, hogy azt, amit ő pártomról, azt meg­rágalmazva mondott, hogy tudniillik féllábbal az illegalitásban állunk, és hogy külföldi kö­rökkel konspirálunk,. a leghatározottabban visszautasítom. (Élénk helyeslés és nagy taps n függetlenségi párt oldalán. — Pfeiffer Zol­tán (í): Rágalmaznak!) Révai képviselő úr ebben a beszédében azt mondotta, hogy nem szeret általánosítani. Hát ne általánosítson! (Hegymegi Kiss Pál (pk): Ügy van!) Konkrétumokat kérünk! (Kovács István (kp): Ö konkrété mondotta! Nem álta­lánosítva!) Erre a vádra nézve konkrétumo­kat kérünk. (Egy hang a kommün stapárt soraiból: Azt is megkapják. — Futó Dezső (f): Dehogy kapjuk! Osak a szájuk jár, nyá­lazzák az embert! —Kovács István (kp): Ön­magáikat nyalázzák! — Futó Dezső (f): Ugyan képviselőítársam! — Kovács István (kp): Is-

Next

/
Oldalképek
Tartalom