Országgyűlési napló, 1947. I. kötet • 1947. szeptember 16. - 1949. november 24.

Ülésnapok - 1947-5

93 Az országgyűlés 5. ülése Í9& zók iránt, akikelt-képvisel, hogy ebben a nehéz esztendőben, amelyben az aszály immár har­madízben suitott bennünket, ne hagyja éhezni a városok, gyárak, irodák dolgozóit. De hadd tegyem hozzá, hogy nemcsak a városok ellátatlanjairól van szó: szó van a falu eWátaitlanjairól is. Az aszály okozta kár as falun sokszázezer embert tett elláitatfenná, mezőgazdasági munkásokat, törpepartasztokat. kisgazdákait, akik még a fejadagot sem tudták learatni vagy aratási munkával; beszerezni. Ezekről is gondoskodnunk kell, ezeknek érde­kében is kötelessége a magyar demokráciának mindent elkövetnie — ha kell, drákói rendsza­bályokkal — az elrejtett gabonakészletek fel­kutatására) és annak megakadályozására, hogy mindennapi kenyerünkkel spekuláljanak; meg­akadályozására annak, hogy amikor nui törjük a fejünket, hogyan fedezzük ia deficitet és ho­gyan biztosítsuk ai mindennapi kenyeret a város és a falu szegény népe számára, akkor 300, sőt 400 forintos fekete á.rön kereskedjenek azzá 1 , ami hiányzik az országnak, a kenyérrel. Jogosulit: és helyes a legkíméletlenebb eljárás a kenyérspekulánsok ellen és h,ai a korimány, a magyar demokrácia, a közösség érdekében elszánja magát erre az erélyes, ha kel 1 , drákói eljárásra, akkor nem lesz éhség az országban, mert nem kell, hogy legyen. Közellátási mérlegünk legnagyobb baja az aszáiYokozta hiány, a gabonatermésben való kiesés. Hála; Istennek, t. Országgyűlés, nem állunk ilyen rosszul egy csomó más fontos köz­szükségleti, élelmezési cikkben: ha kevés is a kenyér, de (több krumpli termett az idén. (Moz­gás és gúnyos derültség az ellenzék soraiban.) Jobb a cukorrépatermésünk, biztatóak a zsír­ellátásunk kilátásai és bizonyos fokié: — -saj­nos, ennek is részben a;z aszály az oka — biz­tatóbb a helyzet, a húsellátás területén is. Itt valami moraj hallatszott» amikor a krumpliról beszéltem.. Ez a, moraj sokkal han" gosatab» amikor krumpliról van szó, Csepelen, Salgótarjánban és Diósgyőrben, (ügy van! ügy van! a ikommunistapárton) és érthető az a moraj, amely a krumplik érdesben immár az ország legtöbb ipari centrumából ide t áram­lik, mert a salgótarjáni, csepeli és diósgyőri munkás is tudja, hogy a statisztika szerint és a tények szerint is n krumplitermés jobb, elég jelentősen jobb az idén, mint tavaly volt, (Mozgás és ellentmondások az ellenzék sorai­ban.) de a krumpliellátás nem javult. Baj van a krumpli körül és meg kell mondanom, hogy ha az állam és a szövetkezetek bevásárlási akciója nem jár sikerreb akkor nem szabad visszariadni a kötelező kivetés rendszerétől a burgonya vonatkozásában sem. Üdvözlöm, hogy a kormány legutóbb ha­tározatot hozott a közellátás biztosítása érde­kében a kötöttgazdálikodás ki terjesztés érői és különösen örülünk annak, hogy ezt a kiter­jesztést,^ a kötöiítgazdálkodás nagyobbmértékű, eddiginél komolyabb megvalósítását éppen a kisgazdapárt javasolta. Ez arra mutat» hogy a kisgazdapárt komoly felelősséget érez a közellátás biztosításáért és a kérdésit nemcsak a falu, hanem az ország, a városi ellátatlanok szempontjából is nézi. Ismétlem, üdvözlöm ezit az állásfoglalást. Igenis, ki kell terjesztenünk a kötöttgazdálko­dásrt. hogy előteremthessük a szükséges kész" * leiteket az állaim számára és megakadályoz­hassuk azt, hogy az aránylag kevés készlet a évi október hó 8-án, szerdán. 94 termelőtől eltévedjen a spekuláció ellenőriz­hetetlen^ területére és a köz szükségleiteiinek kielégítése helyett az egyéni meggazdagodást szolgálja. Üdvözöljük a kötőit tgazdálkodás kitérj esz" téséről szóló kormányálláspontot továbbá azért is, mert ez az egyetlen útja és módja annak, hogy igazságosabbá tegyük az elosz­tást, hogy megakadályozzuk — legalábbis a lehetőségek határain belül — azt» hogy szűkös készleteink elosztása aszerint ,a»z elv szerint menjen végbe, hogy az vásárol, akinek pénze van és akiinek nincs pénze, az éhezik. A kötött­gazdálkodás célja az, hogy megkösse a dol" gozók létfenntartása' indexébe beletartozó áruk árát, megakadályozza a bérek vásárlóerejének csökkenését, az áremelkedés megakadályozá­sával azokra a legfontosaibb árucikkekre vo­natkozóan, amelyekeit a kötöttgazdálkodás érint és kell, hogy érintsen. Tisztában vagyunk azzal, hogy a mai hely' zetben a teljesen kötött gazdálkodásra mező­gazdasági és ipari téren egyaránt rögtön nem tudunk áttérni, nem tudunk azért» mert elő­ször komoly nehézségek vannak az árukészle" tek felderítése és az állam rendelkezésére bo­csátása (terén, másodszor komoly nehézségeket pkozna a teljes áttérés a kötöttgazdálkodásra pénzügyi téren, ha tudjuk, hogy az állam keze pénzügyi vonatkozásban — védelmezve a sta­bilizációt— eiléggé megvan kötve. Deezeken a határokon belül feltétlenül szükséges a kö" töttgazdálkodás kiterjesztése neuicsaik a .mező­gazdasági árukra» hanem az ipari cikkekre is. Két fontos lépés történt ezen a 'téren, de a mi pártunk ezeket a lépéseket csak első lépé­seknek tekinti. Az egyik ilyen lépés a típus­áruk termelésének a kiterjesztése, a másik a kettős árrendszer bevezetése. Mindkettőnek vonatkoznia kell — ismétlem — mezőgazdasági és ipari cikkekre egyaránt. Es ezen megkez­dett — csak megkezdett — úton tovább kell menni. .. . Örülök, hogy a miniszterelnök úr pro­graiimmbeszédében szólt a munkanélkülisélg kérdéséről is. Egyik legkomolyabb problémánk ez, különösen a .mezőgazdasági munkanélküli­ség vonatkozásában. Munkanélküli agrárné­pességünk megduzzadt szály következté­ben. Tízezerszámra vannak olyan mezőgazda­sági munkások, akik az idén az évi fejadag­jukat nem tudták megkeresni, de megduzzadt a munkanélküliek száima azokksll az újgaz­dákkal — és sajnos, nemcsak újgazdákkal — 'akiket az aszály sújtott, akiknek a termése messze az országos átlag alatt maradt és akik ennélfogva a munkapiacra áradnak, hogy pó­tolják azt, amit a mezőgazdaságban az aszály következtében elvesztettek. Minden erőnket meg kell tehát feszítenünk, hogy ezt a kérdést a lehetőségek határain belül megoldjuk. Az egyetlen orvosság erre a sebre munkaalkal­mak teremtése, anásszóval a hároméves terv beruházásainak a végrehajtása. T. Országgyűlés! Szólnom kell, ha röviden is, néhány szót államháztartásunk problémai­ról. Erre a kérdésre is vonatkozik az, amit be­vezetömben mondtam: tiszta képet kell rajj zolni a helyzetről, nem szabad szépíteni a való helyzetet, nem szabad tagadni, hogy állaimház­tartási, tehát végső soron valtutáris» pénzügyi vonatkozásban az ország bizonyos veszélyzó­nában van. Külsőleg államháztartásunk egyen­súlyban van. De ez látszat. Vannak olyan ki-

Next

/
Oldalképek
Tartalom