Nemzetgyűlési napló, 1945. VIII. kötet • 1947. június 24. - 1947. július 25.

Ülésnapok - 1945-137

233 A nemzetgyűlés 137. ülése 19â termelőerejét fokozni fogjuk, mert a termelő erők fokozása nélkül nem tudjuk a termelés mennyiségének fokozását elérni. (Zaj.) Igen i. Nemzetgyűlés! Ezekre a nagy erő­feszítésekre szükség van és ezeket vállalja a magyar parasztság. (Zaj a szabadságpárton.) vállalja a magyar munkásság és vállalja a magyar szellemi dolgozó réteg is. (Vásáry István (msz) gúnyos\an: És a gyáros!) Egy ilyen tervnek megvalósítása más­képpen, mint egy átfogó terv keretében meg nem oldható. Ezért határozta el a magyar kormány és határozták el a kormányban résztvevő koalíciós pártok, hogy hároméves tervet alkotnak és ezt a hároméves tervet az ismertetettek alapján meg kívánják és meg fogják valósítani., (Zaj w szabadságpártom.) Éppen azért szükség van arra, hogy gazdasági erőinket összefogjuk és fokozzuk. Kérem az igen t. Nemzetgyűlést, hogy a benyújtott tör­vényjavaslatot elfogadni méltóztassék. (Taps a Ház több oldalán. — Kiss Ferenc (msz): A bilincsekről nem beszélt!) Elnök: Reicher Endre képviselő úr a házszabályokhoz kért szót! Reicher Endre (pk): Elállók a, felszólalás­tól. (Helyeslés ai kommunistapárton.) Elnök: Szólásra következik a kijelölt szó­nokok közül 1 ? Pásztor Imre jegyző: Vásáry István! Vásáry István (msz): Igen t. Nemzetgyű­lés! A legteljesebb mértékben híve vagyok a szólásszabadságnak és tudom azt, hogy a ház­szabályok ' különösen nagy szabadságot biz­tosítanak az előadónak a törvényjavaslatok tárgyalásai során, a mélyen t. előadó úr azon­ban — teljesen törvényesen — másfél órát vett igénybe a törvényjavaslat tárgyalására rendelkezésre álló nyolc órából, mert az ő fel­szólalási ideje korlátozás alá nem esik. Megkell azonban állapítanom, hogy felszólalási időtarta­mának túlnyomó részében nem a törvényja­vaslattal foglalkozott, amelynek előadására a házszabályok és törvényes rendelkezések ér­telmében hivatott és kötelezett lett volna, ha­nem olyan kérdéseket is ismertetett itt, s olyan kérdésekről beszélt, amelyekről semmi tudomásunk nincs. (Rudas László (kp): Ép­pen azért beszélt, hogy legyen!) Bocsánatot kérek, t. képviselőtársam, nem szoktam leve­gőből beszélni. (Rudas László (kp): Dehogy­nem!) Kérdem:, vájjon milyen .alapon ismer­tette a mélyen t. előadó úr ezeket a dolgokat? Mélyen t. Nemzetgyűlés! (Rudas László (kp): A hároméves tervről!) Előttünk van egy törvényjavaslat a hároméves gazdasági te'rv­ről. Én nagy ífigyelemimel elolvastam 'ezt a javaslatot többször is, de a tengernyi szám­adatokat, amelyeket a mélyen t. előadó úr szájából itt hallottam, sehol neun látom éhben a törvényjavaslatban, ezeket tehát tárgyalási alapul nem tekinthetem, tmert itt csak azt le 1 " hét tárgyalni, ami kiosztatik a törvényhozás tagjai között. (Taps \ij pártonkívüliek és a sza­badságpártiak csoportjában. <-- Mozgás és zaj a\ kommunista- és a szociáldeimokratupárt sa­raiban.) Be, it. Nemzetgyűlés, nem is tudom megér­teni, honnan vette a bátorságot a mélyen t­előadó úr, ilyen határozott állításra, hogy van ilyen javaslat. Bocsánatot kérek: igaz ez a törvényjavaslat, ami be van terjesztve vagy nem igazi Ez a törvényjavaslat azt mondja a 3. § (2) bekezdésében -(olvassa); »Pelhaltialmaz­évi július hó 1-én, kedden. 234 tátik a minisztérium, hogy a terv .és részletei­nek kidolgozására »Tervgazdasági Tanácsot és Tervhivatalt létesítsen.« Bocsánatot kérek, ha már terv van, s ki van dolgozva, meg van­nak állapítva a részleted, akkor lehetetlenség így félrevezetni a törvényhozó _ testületet ' és lehetetlen a hivatalosan beterjesztett nyomtat­ványban azt miondani, hogy még most kap felhatalmazást a kormány, hogy bizonyos hi­vatalt létesítsen azért, hogy az a hivatal ter­vet készítsen és annak a tervnek a részleteit dolgozza ki. (Egy hang a szabadságpárt olda­lán; De a tervet már szavazzuk meg!) Mélyen t. Nemzetgyűlés! A parlamenta­rizmusnak, a parlamentnek, a törvényhozó tes­tültnek olyan kigúnyolása ez, amilyenre páldát a világtörténelemben találni — különösen de­mokráciában — nem lehet. (Helyeslés a szabad' ságpárt oldalán. — Egy hang a kommunista­párt soraiból: Maguk szerint! — Justus Pál (szd): Szerencse, hogy nem -veszik komolyan!) Én elhiszem, hogy Justus képviselő úr nem ve­szi komolyan, amit én mondok, de legyen meg­győződve, hogy én komolvan szoktam venni, amit ől mond. (Vas Zoltán (kp) államtitkár: A képviselő úrnak a stabilizációról sem volt nagyon jó véleménye. Ha jól tudom, ki lis til­tották a parlamentből, mert azt mondta, hogy a stabilizáció humbug. Csalásnak neívezíte!) Majd amikor a stabilizációról tárgyalunk, ez­zel a kérdéssel is fogunk foglalkozni, (Nagy Vince (msz): Ugrató közbeszólás!) T. Nemzetgyűlés ! Megállapítom tehát, hoerv ez a törvényjavaslat, amelyet itt ma tárgya­lunk, semmit nem tartalmaz a hároméves gaz­dasági tervből. (Nagy Vince (msz): így van! Példátlan a parlamentek történetében!) Ez a törvényjavaslat egy olyan felhatalmazási ja­vaslat, amely példátlan a parlamentarizmue történetében. (Nagy Vince (msz): így van!) T. Nemzetgyűlés! Ez a javaslat a legtelje­sebb és ia legtökéletesebb, legtágabbkörű dik­tátori hatalom kérése a kormány részére. (Nagy Vince (msz): Ügy van! Pénzügyi lés gazr dasági diktatúra!) A római köztársaság korá­ban is ruháztak fel konzulokat diktátori hata­lommal akkor, amikor az ország katasztrofá­lisan veszélyes á^apotban volt (Nagy Vince (msz) : Közben lovakat is konzallá választottak. Előfordult!), ezt & f diktátori hatalmat azonban a római köztársaság is. az akkori szenátus is csak hat hónapra adta meg a maga konzulai­nak. Ha hat hónapon túl terjedt a diktatúrái, akkor már nem a törvényes, hanem a diktátori hatalom volt az alapja, amely diktátori hata­lom minden polgári jogot elsöpörni igyekezett és el is söpört a legtöbbször. T. Nemzetgyűlés! Itt felhatalmazást kér a kormány egy beruházási Programm végrehaj­tására. Mert erről van ezó. A kormánynak a keze nincs megkötve atekintetben. hogy milyen összegeket ruházhat be. Ez a törvényiavaslat egyáltalában nem tartalmaz semnii limitet] etekintetben. (Nagy Vince (msz): Ügy van!) Ez a törvény javaslati nem tartalmaz abban a tekintetben sem semminéven nevezendő intéz­kedést, hogy .a beruházandó és korlátlanul megállapítandó összegeknek a fedezetét hogy és mint fogja a kormány biztosítani. A legtelje­sebb szabadság van etekintetben a kormánynak biztosítva, a legteljesebb diktátori hatalom, amikor azt mondja a törvényjavaslat, hogy mindenki, minden egyén a munkaerejével, ké­pességével, a rendelkezésére álló anyagi és szel­lemi eszközöknek rendelkezésre bocsátásával

Next

/
Oldalképek
Tartalom