Nemzetgyűlési napló, 1945. VI. kötet • 1947. február 27. - 1947. március 19.

Ülésnapok - 1945-112

lOlä A nemzetgyűlés 112. ülése 1947 kg-ot, nikkelből 94.480 kg-ot, krómból 4000 kg-ot. Könnyű megérteni, milyen hatalmasak nemesfém veszteségeink — amely nemesfémek­ből nemes acélokat készít à nehézipar —, ha figyelembe vesszük, hogy ezek a veszteségek magukban majdnem meghaladják az 5 miilió forint értéket, Hol vannak még a gyári beren­dezkedések és a gépalkatrészek'? Es mégis arra kell törekednünk, hogy mennyiségileg és minőségileg a legnagyobb teljesítményt adja, ezentúl a gyáripar. Mert nem elég a mennyi­ségi gyártás, ha nem üti meg a minőségi mét*­téket. Nagyon sok esetben hiába gyártunk nagymennyiségű fazonvasat vagy egyéb ter méket, ha nem olyan kivitelű, amilyen köve­telményt vele szemben támasztanak. Ha ja­vítható, akkor a javítások több költséget emésztenek fel, mint ha teljesen élőiről kez­denök a gyártást. Ennélfogva össze t kell kap­csolni­a mennyiségi termelést a minőségivel, mert egyik a másik nélkül nem ér semmiL A bérkérdésben rá kell mutatnom arra, hogy ha már teljesítiménybért fizetünk és azt kívánjuk, hogy a bérek ellenében teljesítményt is kapjunk, hiszen ezt a jóvátételi kötelezett­ségeik is megkövetelik, figyelni kell arra, hogy az akkordbéreknél v a kalkulációt ennek meg­feUVően be is tartsuk .Mert a munkásember szívesen doldozik akkoráiban, ha látja, hogy >a megfeszített munkája árán elért eredményt meg is becsülik. De ha csalódnék és az tör­ténnék, mint ahogyan az elmúlt időben is meg­történt, hogy bizonyos, akkordbérek megálla­pítása után, amikor elérték a megfelelő telje­sítménymértéket, egyszerűen leszállították az akkordbéreket és a munkásság nem kapta meg a jogosan megillető bérrészét, természetes, hogy elmegy a kedve a. gyártástól és csök­kenni fog a termelés. A Ganz-gyárban, a Weiss Manfrédban, Óz­don, a Rimamurányi gyárban, stb., az összes állami üzemekben, — különösen most, hogy össze vannak vonva: egy központi szerv, a NIK vette ezeket a kezelésébe — így tehát könnyebb ellenőrizni a termelést, ezek a szem­pontok érvényesüljeinek, amelyeket az előbb elmondottam. A hároméves terv szociálpolitikájáról is szeretnék egyet-mást mondani. A hároméves terv tartalmaz egy szociálpolitikai grafikont is. Én azt szeretném, ha erre a szociálpolitikai többtermelésre nem , volna szükség. Miért 1 ? Azért, mert minél nagyobb lendületet vesz a gazdasági élet, minél erőteljesebb lesz az ipa­runk, minél jobb körülmények közé kerülnek a munkások százezrei, annál kevesebb szegény­házról álmodom és annál kevesebb úgyneve­zett népjóléti intézményre van szükség- (Zaj a szociáldemokratapárt soraiban.) Ha fpedig a gyermeknevelésre gondolunk, — tessék csak meghallgatni — akkor nekem az volna^ a leg­szebb álmom, ha a nő nem a munkagépeknél foglalna helyet, (Nemes Julia (szd): Jó vol­na!) hanem felszabadulhatna és a férj olyan fizetést kapna, olyan megbecsülésben lenne része, ho""^ ne kelljen, mint ahogyan meggyő­ződtem róla, a környékből a-fiatal férjnek és a feleségének is reggel felülni a vonatra és bevonatoznia Budapestre- (Taps a kisgazda- és a szabadságpárton.) Én ilyen gazdasági körül­ményekről és haladásról álmodozom, hogy a nő neveli jen gyermeket, legyen hű hitves, ezzel szemben a férj kötelessége, mint ahogyan má ; s időben is volt, családját tisztességes körülmé­nyek között eltartani. (Zaj a szociáldemokrata­évi márcim hé l§-én, sz&rddn. 1014 párton.) Tessék megkérdezni a nőket. Hogy mennyire így van ez rendjén, azt éppen a nők panaszaiból tudom, akik elmondják, hogy ami­kor leteszik a szerszámot és hazamennek fér­jükkel a gyárból, — egyik a nehézipari telep­ről, a inásík á szövőgyáriból — akkor végtele­nül szomorú, hogy a nőnek ott kell elkezdenie hivatását, ahol reggel kellett volna kezdenie. (Taps a'szabadságpárt soraiban.) A nőknek kell tehát kipótolniuk az egész napi munkát. (Kocsi Lajos (kg): Képviselőnőkre nem vonat­kozik! — Derültség.) T. Nemzetgyűlés! A így ári pari termelésnek a jövőben arra kell törekednie, hogy minél több olcsó és jó mezőgazdasági gépet gyártson. Miért? Budapesten például azért nincs ma tej, mert az üresen ásítozó istállókban szerénykedő egy-két tehénkét nem tej haszonra neveiliik, ha­nem igavonásra. Az igavonás miatt ez a jó­szág, hogy úgy mondjam, fügét mutat nekünk, mert egy rókáról két bőrt lehúzni nem lehet. Ezért kellene minél több traktort beállítani. hogy tejhaszonra tudjuk tartani a jószágot. Akkor több tej kerülne Budapestre! Lássuk most már a mezőgazdaság szükség­letét. Szeretném, ha a magyar gyáripar a 'leg­közelebbi időkben nagy figyelmet fordítana a hazai félkészárufogyasztásra. Hiányos még mindig a gazdák legelemibb szükséglete, nincs félkászáru, nincs elég gömb vasunk, spannring­vaisunk, patkóvasunk, albroncisvasunk (Egy hang a kommunistapárton: Mégis csak többet kellene termelni!) és nagyon sok esetben kény­telenek a gazdák uzsoraáron megvásárolni a szükséges dolgokat. Szeggyáraink annyira ki­használják ezt az időleges konjunktúrát, hogy például nagyon sok helyen még ma sincs szög és 12—14—16 forintos áron kell megvásárolni a szög kilogrammját. Ez nagy sérelme a mező­gazdaságnak. A mezőgazdaság vesztette el ta­lán a legtöbb értékét, mert amit onnan elvit­tek, azt soha többé jóvátenni nem tudjuk. A vidéki szekereknek legalább 60%-a tönkrement vagy elhurcolták- Ezeket mind pótolni kell. mert a szállítást a gazda nem tudja nélkülöz­ni. Készárura van ! szükségük a gazdáknak: ekevasra, kapára, ásóra, gereblyére- Ilyesmiket, még mindig nem gyárt a nehézipar, olyan mennyiségben, hogy azok megfelelő áron jut­hassanak el a gazdához, ha pedig van i* ezek­ből, Ndyan magas áron kell megvásárolna, hogy a gazda bizony nagyon sokszor töri a fejet: Istenem, miből is fogom én ezt meg­szerezni? Ennyit óhajtottam mondani erről a kér­désről. Az állami üzemek idevonatkozó költ­ségvetését pártom! és a magam nevében elfo­gadom. (Tups a kisgazdapárion.) Elnök: A fejezethez több felliiratkozott szó­nok nincs. A vitát bezárom és a tanácskozást befejezettnek nyilvánítom.. Következik a hatá~ rozathozatal. Felteszem a kérdést, méltózlait­nak-ie a XXVIII. fejezetet elfogadni? (Igen!) Ha igen, azt elfogadottnak jelentem ki. Ezzel a nemzetgyűlés az inarügyi tárca és a vele kapcsolatos állami üzemek költségveté­sét részleteiben is letárgyalta. Az ülést 5 percre felfüggeszteni. (Szünet, délután 5 óra M perctől 5 óra 53 percig.) Elnök: É Nemzetgyűlés! Az ülést újbó] mflgnyrtom. 64*

Next

/
Oldalképek
Tartalom