Nemzetgyűlési napló, 1945. V. kötet • 1947. február 4. - 1947. február 26.

Ülésnapok - 1945-92

•201 A nemzetgyűlés 92. ülése 1947. évi február hó 7-én, pénteken. '202 az angol"és a párisi rádió és azt monídta: »a niai napon megérkezett a -magyar kormány béke jegy zeke«. Ez így van, t. uraim, De osak június 25-én, tehát további másfél hónap" mul va mentek el Londonba és Washingtonba a ma­gyar kormány képviselőd. (Némethy Jenő (msz): Akik nem tudnak idegen nyelveket! — Zaj.) Az én beszédidőm lejár. Mások ideje is le fog jiáaiú. egyszer, hiszem töriliéneilmi tanúi vagyunk egy olyan földindulásnak, amelyben az emberek ideje lejár, tessék tehát türelemmel meghall­gatni. r Akármelyik alkotmányos felfogású kor­mány egy más országban, amikor őt nyilt deza­vuálás éri, lernend. Az ő dolguk volt eldönteni, hogy kinek volt igaza, de én azt mondom, hogy z orosz államférfiaknak van igazuk, ők való­ban nem adták meg 'hozzájárulásukat és ami itt elhangzott, az — idegen szóval élve, — egy ki« blöff volt. Elhitetése volt annak, hogy az orosz •'. államférfiak ilyen ígéretet tettek. Anglia, az angol birodalom nem akarta az oroszokkal múgy is meglévő összeütközési felületet meg­agyobbítani, amikor tehát választania kellett, hogy az angolszász Byrnes kollégájának jó­zándékú, de a magyar kormány klérése nélkül lőtérjesztett indítványát támogassa-e abban z értelemben, hogy Magyarország határkiiga­zítást kapjon, vagy — figyelembevéve a mun­áskormány vonalát — a hozzá elég közel álló rósz birodalom külügyminiszterének elutasító lláspontját tegye-e magáévá, az elutasító állás­pont mellé állt, s ettől kezdve post fest a, eső után köpönyeg volt mindaz a fáradozás, amely­yel kitűnő diplomatáink, Auer Pál és a töb­)iek július és augusztus folyamán, a május 7-i döntés- után lelkiismeretesen, vért verejtékezve, minden tudásukat beleadva próbáltak enyhíteni' megtörtént döntésen. De megint megszólalt az a — bocsánat a kifejezésért — »konfidens« londoni rádió, amelyet én igen szívesen hallgattam à nyilas elnyomás idején is és erről a rossz szokásomról nem. szok­tam le. (Egy hang a kisgazdapárton: Isi) Ak­kor is. Ez a londoni rádió, amikor Nagyi Feren­cék delegációja Washingtonból visszajövet Lon­donba érkezett, ismét megszólalt és a Times egyik vezércikkét kommentálva azt mondta : »Hogyan képzelik a magyar kormányférfiak, hogy egy nagy birodalom megváltoztassa a maga kimondott szavát akármilyen kérdésben, például a magyar-román kérdésben 1 Ez május 7-én eldőlt- Hát csak nem gondolják, hogy ami­kor végre sikerült egy pontban keleti nagy­hatalmi szövetségesével konszenzusra jutnia, akkor most másfél hónap múlva, mert eszébe jut a máffyar kormánynak, hogy mégis osak kellene kérni a kiigazítást, ezt a szavát meg­változtassa 1 ?« Elkéstek tehát és későn tették meer azokat a hiábavaló erőfeszítéseket. Ebben is a kormány bűnös. De ha már megtette és ha már nyilt színen ilyen dezavuálás érte, hogy nem bizonyult valónak az, amit Nagy Ferenc és Gyöngyösi, egyik a székesfehérvári piacon, a másik ^edig a külügyi bizottságban mondtak, ha alkotmáúyos érzésűek, mi lett volna a köte­lességük 1 ? (Kigyullad a ktotürlámpa.) Figyel­meztetés nélkül is hangtalanul tudomásul veszem, hogy beszédidőm lejárt, de ezt a mon­datomat még befejezem. l A nemzetgyűlés és a köztársasági elnök előtt össze kellett volna ütni bokájukat és azt mondani: »Mi olyan dezavuálásban részesül­tünk, hogy alkotmányos érzületünk nem bírja, hogy továbbra is a kormány vezetői lehessünk.« Nem Nagy Vince csigázta fel május 7-én a vágyálmokat, hogy legalább Romániából és — akkor ez még nyilt kérdés volt, — esetleg Csehszlovákiából is, nem lakosságcsereegyez­mény révén hozzuk haza testvéreinket, hanem területükkel, a Csallóközzel, a Kisalfölddel együtt. Hiszen akkor még a döntés előtt áll­tunk. Az angolszász nagyhatalmak a trieszti kérdésben, a déltiroli kérdésben, a teseheni kérdésben a néprajzi elv alapján döntöttek, tehát lehetett remény, hogy a magyar kérdés­ben is meghallgatják, ha van, akit meghallgas­sanak, ha van a magyar kormánynak előter­jesztett kérése. Nagy Ferencékmek kötelességük lett volna alkotmányos érzülettel lemondani, mert őket egy nagyon fontos nemzeti, egyetemes kérdésben nyilt szinen egy nagyhatalmi szó­vivő dezavuálta. (Ügy van! Ügy van! a szabad­ságpárton.) Elnök: A kélpviiselo úr beszédideje lej árt! Nagy Vince (msz): T. Nemzetgyűlés, w be­fejeztem. Felsorakoztattam azokat az igéret­tevések et, amelyek nem tartattak be, azokait a nagyhangú kijelentéseket, amelyek^ valótla­noknak bizonyultak. Mindezek alapján a sza­badságpárt résaéről a legnagyobbfokú bizal­matlansággal vagyunk a kormány iránit s ezért a költségvetést sem általánosságban, sem részleteiben nemi szíavazBük meg. {Nagy taps a szabadságpárt oldalán. — A szónokot üdvöz­lik. — Juhás« István (szd): A szónokot sas* miosian üdvöizlik!) T. Nemzetgyűlés! Az igazságügyminisziter úr kíván szólni. Ries István igazságügy miniszter: T. Nem­zetgyűlés! (Halljuk! Halljuk!) Van saerencséimi benyújtani a nemzetgyűlési képviselők össze­férhetetlensége tárgyában alkotott: 1946:XXVL te. kiegészítésiéről szóló törvényjavaslatot. (Vásáry István (msz): Kit kell megmenteni?) Kérem a törvényjavaslatnak előzetes^ tár­gyalás és jelentéstétel végett a közjogi és al­kotmányjogi bizottsághoz való utasítását. Egyúttal benyújtom a magyar köztársaság kormánya részére rendeletek kibocsátására adott felhatalmazás meghosszabbításáról szóló törvényjavaslatot. r , . Kérem' ezt a törvényjavaslatot is tárgya­lás' és jelentéstétel végett a közjogi és alkot­mányjogi bizottsághoz utasítani, egyben erre a törvény javaslatra kérem a sürgősséget ki­mondani. Elnök: T. Nemzetgyűlés! A miniszter úr által beterjesztett két törvényjavaslatot a nem­zetgyűlés kinyomatja, tagjai közt szétosztatja és előzetes tárgyalás és jelentéstétel céljából kiadja a miniszter úr által javasolt bizottság­nak. Miután a második törvényjavaslatra vo­natkozólag a miniszter úr sürgősséget kért, (kérdem, méltóztatnak-« ehhez hozzájárulnil (Igen! Nem!) A Ház a sürgősséget kimondja. Szólásra következik a feliratkozott szóno­kok közüli Gyurkovits Károly jegyző: Kovács István! Kovács István (kg): T. Nemzetgyűlés! (Élénk taps a kisgazdapárton.) Amikor hozzá­kezdek a költségvetés tárgyalásához, úgy ér­zem, szükséges és célszerű lesz magával a költségvetéssel is foglalkozni, mert az eddigi felszólalások között igen kevés foglaükozoftt magával a költségvetéssel- Inkább politikai beszédeket hallottunk. Nem vitatom ezeknek szükségszerűségét a költségvetéssel kapcsolat­ban, de meg kell állapítanom, hogy eddig ma-

Next

/
Oldalképek
Tartalom