Nemzetgyűlési napló, 1945. IV. kötet • 1946. október 22. - 1947. január 24.

Ülésnapok - 1945-67

11 A nemzetgyűlés 67. illése 1946. csupán annyit jegyzek meg, hogy amit én el­mondottam, nemcsak az én egyéni véleményem volt, hanem ezer és ezer haladó szellemű olyan egyéniségé, akik a politikai és gazdaságii élét-' hen ma is fontos szerepet töltenek be. (Ugy van!, Ugy van! a szociáldemokratapárt és a kisgazdapárt soraiban.) De tovább megyek. A világ eszperantistái­nak legnagyobb szervezete, az Internacia Es­peranto Ligo, felhívást' intézett a földkerek­ség összes eszperantistáihoz, hogy az iskolai bevezetés irányában keressék meg az Egyesült Nemzetekét és meg kell állapítanom, hogy ma mar 40 állam részéről csatlakoztak ahhoz az el­gondoláshoz, hogy az eszperantó nyelv tanítá­sát a világ összes iskoláiba bevezessék. Azt írja a miniszter úr, hogy hatvan óv alatt az eszperantó segédnyelv nem tudott el­terjedni. Ismét fel kell hívnom a miniszter úr figyelmét arra, hogy a világ rádióinak egy része eszperantó nyelven is sugározza adásait. Felhívom a miniszter úr figyelmét az eszpe­rantó világsajtóra, a könyvek és nyelvtanok ezreire is és azoknak az ©mibereknék n százez­reire, akik használják az eszperantót, (Ugy van! Ugy van! a szociáldemokrata-, a kommu­nista- és a kisgazdapárt soraiban) használnak egy olyan nyelvet, amelyről érzik, hogy nem­csak a nyelv köti őket össze egymással, hanem bizonyos nemzetközi együvétartozás is. (Ugy van! Ugy van! a szociáldemokratapárt, a kommunistapárt és a kisgazdapárt soraiban.) És hogy eddig nem tucrott még nagyobb mértékben az eszperantó elterjedni, annak két oka volt. Az egyik az, hogy az uralmon levő nagytőkés rendszernek nem volt szüksége egy olyan nyelvre, amelyet a nép egyszerű fiai, a, dolgozó és termelő társadalom tagjai munká­juk mellett könnyen elsajátíthattak, mer- ez veszélyeztette és gyöngítette volna az akkor uralmon levő reakciós rendszert és annak gaz­dasági érdekeit. (Ugy van! Ugy van! a szo­ciáldemokratapárt soraiban.) A nagytőkés rendszernek nem volt fontos az ; hogy a nem­zetek dolgozói megértsék egymást, mert ha ez megtörténhetett volna, akkor ma a világ népei békében élhetnének egymással és akkor nem tudtak volna profitálni a nemzetek vértenge­rében. (Ugy van! Ugy van! a szociáldemo­kratapárt soraiban.) A második ok pedig az volt, hogy két világháború söpört végig raj­tunk és ez akadálya volt mindannak, ami a békét hirdeti. Harminc évig nem volt baj az eszperantó­val, 1 mert a hatalmon levők csak mosolyogtak rajta, de később, amikor látták, hogy Berlin­ben, Parisban, Londonban, Oslóiban és Buda-' pesten összejönnek a világ eszperantistái és a világ szeme elé tárják az országok sorsát, és hogy x ezeken a kongresszusokon már nem­csak a nagy diplomaták vesznek részt, hanem a kérgeskezű dolgozó társadalom, a parasztság, az ipari munkásság és az értelmiség is részt­vesz, akkor már nem mosolyogtak rajta, mert akkor már féltették azt a bizonyos hatalmi rendszert ettől a világnézettől. Ezen a vonalon annakidején Magyarorszá­gon is hivatalos nyelv volt az eszperantó a rá­dióban és a postán, Gömbösek azonban állam­biztonsági okokból betiltották, betiltották azért, mert azzal vádoltak bennünket eszpe­rantistákat, hogv kon^pirálunk és sötét nem­zetközi szándékainkat rejtjük az eszperantó nyelv mögé. évi október hó 22-én, kedden. 12 (Az elnöki széket délelőtt 11 óna 6 perekor Kossa István foglalja el.) Hitlernek' Mussolininak és Francénak egyik első teendője volt betiltani az eszperantó használatát, amin természetesen nem csodál­kozom, hiszen nem lehet' rajta csodálkozni. mert az akkori rendszerek mind távolállottak a demokráciától. A dolgozó társadalom mégis felismerte egy nemzetközi nyelv szükségessé­gét és amikor letette a, tollat vagy a szerszámot, vagy felszabadult a barázda munkája alól, ak­kor elővette az eszperantó nyelvet vagy más módon tanult és igyekezett magát műveltté tenni. Hogy a parasztság is mennyire érzi az eszperantó nyelv szükségességét, mennyire kí­vánja tanulását, arravonatkozólag itt van előt­tem éppen a parasztpártnak egy kis kérése: Békéscsabának, Szegednek, Mindszentnek, Ma­kónak, Szolnoknak a szervezetei kérik éppen a miniszter urat, hogy az eszperantó nyelvet vezesse be az iskolába. Azt is mondotta a miniszter úr, hogy az idegen nyelv iskolai tanításának nemcsak az a célja, hogy az idegen nyelv megtanulásával idegen emberekkel érintkezni tudjunk, hanem az is, hogy a növendék idegen népek szokásait, . kultúráját megismerje. Mélyen t. Nemzetgyű­lés, én megkérdem önöket, hogy vájjon a mun­kásember, az, aki dolgozik, hány idegen nyel­vet tanul meg rendszerint? Nagy átlagban egyet sem, de ha jól megy, akkor megtanul egyet és kérdezem, ezzel az egy nyelvvel hány nemzet életszokásait, kultúráját és politikáját ismerheti meg? Azt hiszem, hogy nem igen sokét. Én magam beszélek néhány nyelvet, de állítom, hogy az eszperantó nyelvvel sokkal több nemzet kultúráját és politikáját ismertem meg, mint akármelyik más nyelvvel és állítom, hogy ha egy emtbernek a kezébe adunk egy nyelvet, amellyel az északi sarktól a déli sarkig mindenhova elmehet, levelezhet és ba­rátokat szerezhet, akkor ember érzi azt, hogy van valami súlya az eszperantó nyelv­nek. Talán sohasem volt olyan nagy szükség arra, hogy a magyar nemzet barátokat szerez­zen, mint most és az eszperantó nyelv segítsé­gével sok barátot tud szerezni az ember ennek az országnak. Azt is felveti a miniszter úr, hogy nem tudja, hogy felnőtt korában nem fogja-e be­csapottnak érezni magát áz a tanuló, akit az eszperantó nj r elvre tanítottak meg. Meg kell mondanom, miniszter úr, nem vásári komédia az eszperantó! (Ugy van! Ugy van! a szociál­demokratapárton.) Nem azokról a módszerek­ről van itt szó, amelyekkel kiállnak a ligetben és csalják az embereket. »Itt látható a világ­hírű óriáskígyó, fejétől a farkáig húsz méter, farkától a fejéig harminc méter« — és ami­kor az ember bemegy oda, nem lát mást. mini: egy félméteres kis vízisiklót. Vegyék tudomá­sul azt, hogy az eszperantó nyelvnek van iszerepe és bárhoigyan akarják megakadályozni* bárhogyan gördítettek eddig is akadályokat eléje, az eszperantót ebben a formában meg­akadályozni nem tudják. Azt is írja a miniszter úr, hogy nem jelent­kezik protektornak. Nem is kértem a .minisz­ter urat, hogy protektorként álljon az eszpe­rantó nyelv mellé; az eszperantónak erre nincs szüksége, legfeljebb csak segítő szándékát kértem hozzá. A protekciókból már elég volt

Next

/
Oldalképek
Tartalom