Nemzetgyűlési napló, 1945. IV. kötet • 1946. október 22. - 1947. január 24.

Ülésnapok - 1945-69

113 A nemzetgyűlés 69. ülése 1946. vezett siniapengővel, itt még mentségeket hoz­hat fel a kormány a maga részére, amikor az >gyéb gazdasági tényezőkre hivatkozik. De most következett el az a súlyos bűne a kormányzatnak, amelyet magának az adó­pengőnek és az adópengőjegynek a destruálá­sával és inflációjával követett el. Mert mi volt január 1-étől kezdve, amióta az adópengőt jegyezték? A kormány azt hirdette és hivata­los nyilatkozatokban számtalanszor elhang­zott, hogy az adópengő értékálló valami, ami­hez mindennek igazodnia kell, az adópengőt nem fogjuk engedni. Felhívások jelenték meg a takarékosságról: Emberek, hordjátok csak be garasaitokat a bankokba, a postatakarék­pénztárba! (Egy hang a szabadságpárt olda­lán: Ezt mondták!) Sorban álltak az emberek és a bankhivatalnokoknak éjfélig kellett dol­gozniok. A kereskedő, az iparos szaladt a bank­ba, hogy napi kis jövedelmét betegye, nehogy 24 óra vagy fél 24 óra múlva értéke felére csökkenjen, (ügy van! Ugy van! a szabadság­párton.) Megvolt ugyanis a biztatásuk a kor­mánytól, hogy az adópemgőt nem engedik hja tehát valaki egy napon betesz egy összeget és tíz nap múlva kiveszi, akkor egymillió helyett másfél milliót, sőt néha kétmilliót vehet ki. Az emberek tehát a jelenségekből arra kö­vetkeztettek, hogy a kormány úgy látszik, be is akarja tartani azt, amit mond. És mégis, mi történt? Elérkezett a forint bevezetésére megj állapított dátum, az augusztus 1 előtti utolsó hetek időszaka s a kormány pénzjegyként bo­csátotta ki az adópengő jegyeket, amelyeket pénzértékű forgalmi fizetőeszközként minden­kinek el kellett fogadnia. Ettől fogva a kor­mány néhány hét alatt megkontreminálta a saját, értékállónak mondott pénzegységét, az adópengőt és annak a terén is hatalmas inflá­ciót vezetett be. Az utolsó napokban a sok kis­ember, nyugdíjas, kiskereskedő, kisiparos (Egy hang a szabadságpárt oldalán: Munkás!) és munkás véres verejtékével szerzett pénzét, szájától elvont falatokból megtakarított adó­pengőjét, amiből párezer vagy párszázezer a forintra való áttérés idején valamit jelentett volna, amit a pénzszűke és munkanélküliség esetén kivehetett volna forintban a bankból, elvesztette. Az történt tehát, hogy az emberek egyszerre azt látták: a kormány céltudatos és határozott intézkedésére az adópengő úgy­szólván semmivé vált és a január 1 óta félre­rakott kii. megspórolt tőkéjükből legfeljebb egy-két villamosjegyet vagy egy-két levélbé­lyeget tudnak vásárolni. - (Pászthory István (msz): Ezt is a rendeleti kormányzás idézte elő!) T. Nemzetgyűlés! A forintra való áttérést úgy csinálták, hogy a forintból alig kellett valamit átváltásként kiadni, mert csak az arany- és dollártulajdonosok kapták meg a maguk átváltási összegeit, de az adópengőtu­lajdonosok, a kisemberek és a munkások ezrei odavesztették kis tőkéjüket, amelyből további megélhetésüket kellett volna biztosítaniok. (Ternay István (msz): Megjutalmazták azokat, akik dollárt gyűjtöttek!) Egy újságcikk azt írta a forintra való át­térésről, hogy egy zseniális trükkel sikerült az adópengőt és a pengőt értéktelenné, rév­élerai azt, hogy a kormánynak minél kevesebb forintot kellett kibocsátania augusztus 1-én. (Közbeszólás a szabadságpárton: Falnak ve­zették az országot!) Nem lehet zseniális trükk­NEM'ZET&YÜkEBl NAPLÓ IV. évi október hó 24-én, csütörtökön. 114 nek nevezni azt, ha a kisemberek tőkéjét meg­semmisítjük, szétromboljuk. Zseniális trükk az, amikor megcsinálunk egy új stabilizációt, egy új pénznemet, de ugyanakkor nem káro­sítjuk meg a magyar állampolgárok tömegeit. (Egy hang a szabadságpárton: Még hozzá p kisembert!) Az pedig felháborító, hogy ezt egy polgári korimáíiyzat, a kisgazdapárti miniszter­elnök vezetése alatt álló kormány teszi, amely párt 60 százalékos többséget kapott polgári szavazatokból, falusi polgárok, parasztgazdák és városi polgárok szavazataiból. Mélyen t. Uraim! Felháborító ez, mert ha nem is kutatom, nem fontos, kinek az agyá­ban, talán olyan kiváló marxista közgazdá­szok, mint például Varga Jenő, Rákosi Mátyás vagy más marxista urak koponyájában fo­gamzott meg ez az elgondolás, ez az úgyneve­zett zseniális ötlet, hogy a kapitalista rendszer egyik alkotó elemét, a forgótőkét, az ingótőkét tegyük tönkre, akkor elvtársaik részéről ezt zseniális gondolatnak és céltudatos koncep­ciónak lehet nevezni. Hiszen a kollektivista berendezés felé való gyors haladás, sőt rohanás útján, amelyet ez^ a kormányzat csinál és fedez, ez valóban kemény pörölycsapás volt nem a nagykapitalizimus, hanlßm a kiskanitalisták — ha ez a szó rájuk illik — a kis dolgozó embe­rek félrerakott tőkéire. Ez a cselekedet való­ban siettette azt a haladást, amelyet elgondol, elképzel és óhajt a marxista tábor. Polgári részről, polgári miniszterek, kisgazdapárti pénzügyminiszter és kisgazdapárti miniszter­elnök részéről azonban ezt nézni és támogatni igazán — mondhatom — hűtlenség volt saját választó tömegeikkel szemben. (Igaz! Ugy van! a szabadságpárton. — Egy hang a szabadság­párton: Majd meglátjuk, amikor az ítéletet mondjuk!) Augusztus elseje óta immár három hónap telt el. A stabilitás az egész ország érdeke, mindnyájan megóvni óhajtjuk és akarjuk. Miért kell tehát most, három hónap után felhatalmazási javaslattal jönni, miért kell megint a (kormánynak felhatalmazást kérni a rendeleti kormányzásra, amikor beharangoz­ták, hogy a stabil pénz igazi hátvédje a gaz­dasági fedezeten kívül az a politikai fedezet, hogy a kormányzat költségvetéssel jön, (Ugy van! Ugy van! — Taps a, szabadságpárton.) és bemutatja, hogy minden tárca területén melyek lesznek előre kiszámított egyévi bevé­telei és kiadásai és ehhez a költségvetéshez, a költségvetés alapján való kormányzáshoz kéri a nemzetgyűlés támogatását? (Egy hang a szabadságpárton: Sürgősség nélkül!) Ezt igérte a kormány, ezt reméltük és úgy tudjuk, hogy el is készült az úgynevezett in­tern kötségvetés. Intern addig, amíg nem hoz­zák nyilvánosságra, de ezt most már több mint két és fél hónap után be kellett volna ide terjeszteni a nemzetgyűlés elé. Nem kutatom az okát, hogy miért nem terjesztették be, meg-, állapítom azonban a hiányát éfi a kormány iai­kotmányos felelősségét atekintetben, hogy a sta­bil pénz idején megint költségvetés nélkül akar kormányozni, amikor a nemzetgyűlést különben iä ritkán hívják össze. Amint a majd­nem egyéves rendeleti kormányzás is mutat­ja, meghozott rendeleteit a kormány a felha­talmazási törvény imperativ rendelkezései el­lenére utólag nem mutatja be a nemzetgyűlés­nek. Miért legyünk bizalommal iránta a jövőre nézve, ha a múltra vonatkozó kötelességét nem 8

Next

/
Oldalképek
Tartalom