Nemzetgyűlési napló, 1945. III. kötet • 1946. augusztus 13. - 1946. október 4.

Ülésnapok - 1945-66

A nemzetgyűlés 66. ülése 1946. évi október hó 4-én, pénteken, Kéthly Anna és Kossa István elnöklete alatt. Tárgyai: Oldal Elnöki előterjesztések 953 Rajk László belügyminiszter benyújtotta az egyes rangok és címek megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot 954 Bakó Kálmán (kp) napirend előtti felszólalása a lucernamag utánfizetése tárgyában 955 Taksonyi János (kg) napirend előtti felszólalása a mezőgazdasági érdekeltség nehéz sérelmei tárgyában 957 A házasságon kívül született gyermek jogállásáról szóló törvényjavaslat (Iromány : 47. és 70. szára) folytatólagos tár­gyalása. Felszólaltak: Andrássy Dániel (kg) 961 Veress Anna (pk) 966 Stfihmerné Oberschall Ilma (msz) '.'. 969 Slachta Margit (pk) ; 976 Papp György (kg) ....: 991 Ries István igazságügyminiszter 997 Hajdú ErnŐné (szd) felszólalása félreértett szavai valódi értelmének helyreigazítása címén 987 Nagy Vince (msz) bejelentette a maga. és 19 képviselőtársa mentelmi jogának megsértését 988 îïagy Ferenc miniszterelnök átadta a köztársasági elnök kéziratát 998 A nemzetgyűlés I.' ülésszakát berekesztő és II. ülésszakát október 22-ére egybehívó köztársasági elnöki kézirat felol­vasása .' 998 A legközelebbi ülés napirendjének megállapítása 998 A kormány részéről jelen voltak: Nagy Ferenc miniszterelnök, Rajk László belügyminiszter, Ries István igazságügyminiszter. (Az ülés délelőtt 10 óra 26 vérekor kezdődött.) (Az elnöki széket Kossa István foglalja el.) Elnök: T. Nemrze'tgyűrés! Az ülést meg­nyitóim. A mai ülés; jegyzŐköínyvének vezetésére Gyurkovits Károly, az egyéb jegyzői teendők ellátására pedig Futó József jegyző uraklat kérem fei. Bejelentem, hogy a budapesti főállami ügyésizség Futó Dezső képviselő úr menteilími .jogarnak felfüggesztését kérte, A bejelentést a házszabályok 47. banale érteiméiben a men­telmi bizottsághoz áttettem. A bejelentést a nemzetgyűlés tudoimáisul veszi. BemuibatoiDi a t. Nemzetgyűlésnek r Kapos­vár törvényhatósági jogú város törvényható­sági biziotttságánaik feliratát a Szeged város törvényhiatósági bizottságának a volt városi erdők visszaadása tárgyában a Nemzetgyűlés­hez intézett feliratának támogatása tárgyában. A feliratot a nemzetgyűlés kiadja ta ikervényi bizottságnak. Bejelentem a t- Neimizetgy ülésnek, hogy Cziáky Endre elhalálozása folytáni a bor sod—gÖmör—zemplén—abauji " választókerület­ben megüresedett képviselői helyre Fekete Jenő soron következő pótképvdsielliŐti hívtam be. A nemzetgyűlés a bejelentést tudomásul veszi. " h - >«t\mm. Bemutatom a t. Nemzetgyűlésnek Párfcay Tivadar képviselő úr levelét, atmelyben három heti,,; valaaniinít Súlyára; György tkepvfrselo úr levelét» aimelybem ibetelgségére való^ hivatkozás­sal ötheti szabadság engedélyezését kéri. Méltóztatnak a lkért szabadságokat enge­délyezni? (Igen!) A [nemzetgyűlés ia> kért sza­badságokat engedélyezi. A belügyminiieiziter úr kíván szólni. Rajk László belügyminiszter: T. Nemzet­gyűlés! Van szeirenesám benyújtani m egyes rangok és címek megszüntetéséről szóló tör vény javaslatot. Kérem a törvétnyjavaslat ki­ínyomatását és szétosztását, valamtilnit jelentés­tételi végett az alkotmányjogi és közjogi bi­zotltsáighiOiZ utasítását, (Helyeslés és taps a szociáldemokrata^árt és a kommunistapárl oldalán. — Vásáry József (msz): tytár régen meg lehetett volna csinálni!) Elnök: A miniszter úr által benyújtott tör­vényjavaslatot a nemzetgyűlés kinyomatja, tagjai között szótosztatja, előzetes tárgyalás és jelentéstétel céljából kiadjia a miniszter úr által javasolt bizottságnatk. Bakó Kálmán képviselő úr a lueeraamag

Next

/
Oldalképek
Tartalom