Nemzetgyűlési napló, 1945. II. kötet • 1946. május 10. - 1946. augusztus 9.

Ülésnapok - 1945-36

145 A nemzetgyűlés 36. ülése 1946. de azt nem mertem feltételezni, hogy a hig­gadt, nyugodt, tárgyilagos kritikát ne bírja elviselni. , Ï. Nemzetgyűlés! A demokráciába mí is bele tartozunk. Egyetlen párt sem sajátíthatja ki a maga számára a demokráciát. Kár, hogy egyesek ; éppen egy cipészmester kilencedik gyermekétől féltik a magyar demokráciát. (Juhász István (szd): Ha fasiszta, akkor igen!) T. Nemzetgyűlés! A közelmúltban panamá­val vádoltak. 56 A foltot rám kenték, de mód és. alkalom nem adódott nekem arra, hogy tisztá­zódjék: nálam kell-e keresni a panamát, vagy pedig máshol. Nem volt módom ezt tisztázni, hiába írtam meg öt cikkben a válaszomat, nem volt mód válaszom közlésére. És tovább mentek: a foltot folttal szaporították, mond­ván, hogy nyilván nem tartottam szükségesnek az inkriminált cikk megválaszolását. Ez nem igaz, t. Nemzetgyűlés, mert ilyen irányban mindent elkövettem, de nem sikerült, nem akadt papír arra, hogy válaszomat a nagyközönséggel tudathassam­T. Nemzetgyűlés! Ugy látom, sok támadás fog még érni, de az igazság előbb vagy utóbb, — hogy milyen szenvedések és megpróbáltatá­sok árán, nem tudom — de ki fog derülni és addig is újból csak azt tudom ismételni, hogy nem igaz, amivel vádolnak. T. Nemzetgyűlés! Felszólalásom végéhez értem. Mint mindig, most is áthat az a tudat, hogy a folyton változásra ítélt politikai élet hullámai cselekedeteink után lelkiismeretünket és felelősségérzetünket egyszer megszólaltat­ják. Éppen ezért nem félteném a demokráciát, lia fundamentális tételévié tennék a Szentírás következő tételét: »Amit nem kívántok, hogy cselekedjenek nektek az emberek, ti se csele­kedjétek azt nekik.« T. Nemzetgyűlés! Azt is ki kell jelentenem, hogy bármit is kovácsolnak ellenem, állok a vártán magyar módon és becsülettel. (Juhász István (szd): Na, fene!) Elnök: A képviselő úr mentelmi joga meg­sértésének bejelentése és személyes megtáma­dás visszautasítása címén kért szót, de erről nem beszélt. Fillér László (pk): T. Nemzetgyűlés! Ki­hagytam ezt a részt felolvasásom közben. (Juhász István (szd): Ez a lényeg!) Be keH je­lentenem, hogy három ismeretlen ember jött fel a lakásomra, és összevissza vertek. (Prieszol József (kp) : Ezt már most ta­lálja kii) Egy másik alkalommal hazajöttem vidéki utamról és az utcán ismeretlen tettesek leütöttek. (Zöld Sándor (kp) : A választtói voltak bizonyosan! — Derültség. — Égy hang a kisgazdapárt soraiból: Maga ezen nevet?) Mentelmi jogom megsértését kérem tisztelettel (Juhász István (szd): Már meg­kapta a megsértést! — Derültség és felkiáh tások á szóöiáldemokratapárton: Megtörtént! — Juhász István (szd): Valami cementet em­legettek!) tudomásul venni. Meg kell említe­nem azt is, hogy egyszer reggel hét órakor megjelent a lakásom előtt a vidéki főkapitány­ság autója és elvittek engem az Andrássy-út 60-ba kihallgatás címén. Már akkor is indult ellenem egy olyan támadás, amelyhez _ — higyje el a t Nemzetgyűlés — ugyanúgy nincs közöm, mint az úgynevezett panamák rágal : maihoz. (Apró Antal (kp) : A cementtel mi vanl) NEMZETGYŰLÉSI NAPLÓ IÏ évi május hó 22-én, szerdán. 14B Tisztelettel bejelentem mentelmi jogom megsértését és kérem a Házat, méltóztassék ezt tudomásul 1 venni. .: Elnök: Minthogy a képviselő úr mentelmi jogának megsértését írásban is bejelentette, mindkét bejelentését a házszabályok 47. §-a (1) bekezdése értelmében a mentelmi bizottsághoz •teszem át. A bejelentést a nemzetgyűlés tudomásul veszi. , Napirend szerint következik a Jónás József képviselő úr által az 1480/1945. M. E. számú rendelet érvényben tartása tárgyában bejegy­zett önálló indítvány megindokolása. Jónás József képviselő urat illeti a szó. ;.."; Jónás József (kg): T. Nemzetgyűlés! A magyar parasztság többségének kívánságára már hetekkel ezelőtt elindult egy akció a kép* viselők között abban a tekintetben, Tiosrv to­vábbra is maradjon érvényben az a rendelke­1 zés, hogy a gazdának engedtessék meg 200 szál dohánypalánta szabad termelése saját céljaira; (Ugy van! a kisgazdapárton) Mi képviselők memorandumokat szerkesztettünk, százával ír­ták al'á a képviselők ezeket a memorandumom kat és ezeket eljuttattuk illetékes helyre. In* terpelláció is hangzott el ebben a tekintetben, választ azonban mindeddig nem kaptunk. Mi, a, nemzetgyűlés tagjai megadtuk a feli hatalmazást a kormánynak, hogy rendeletek* kel is kormányozhasson, arra kérjük azonban a kormányt s annak minden tagját, hogy ha a? ország többségének rajtunk keresztül ilyen ké­rése és kívánsága van, ne zárkózzék el ez elől, hanem igenis indokolt esetiben, méltányolja, és járuljon hozzá. (Közbeszólás a kisgazdapárt oldalán: Falun nincs dohány!) Mélyen t. Nemzetgyűlés! Indítványomat a következőképpen kívánom megindokolni. Ha megengedi a nemzetgyűlés és a kormány 200 szál dohánypalánta termelését az egyes gaz­dáknak, egyáltalán nem szenved kárt ezzel a dohányközellátás, mert a 12.150 számú rendelet ' kimondja, hogy azokon a területeken, ahol ed­dig is dohányt termeltek, továbbra is kötelező a, dohány termelése, az ezeken a területeken termelt dohánnyal tehát a dohányközellátás biztosítva lesz, sőt mondhatom, hogy a béke­beli dohánytermelés 90 százalékát produkálják ezeken a területeken. Ami pedig pénzügyi szanálásunkat illeti, az sem szenved kárt és hátrányt azért, mert ha a gazda Önellátásra-termel dohányt, ezzel csak szaporodik a termelésünk, mert az ilyen gazda nem tarthat igényt a trafikéllátásban való'rész­vételre, így tehát dohányfeleslegeink mutat­koznak majd, ezeket exportálni lehet és ezekért esetleg kompenzációs iparcikk vagy nemesva­luta jön be országunkba, ami nagyban hozzá­járul pénzügyi szanálásunkhoz* és pénzügyein^ megjavításához. (Szintén György (kg) : Í5s,ke­vesebb feketéző vesz cigarettát!) A múlt évben 300 pengő kincstári illetéket kellett fizetni 200 szál dohány palánta után. Nem zárkózunk el az elől, hogy továbbra is fizessünk ilyen illetéket. Annakidején körülbe­lül 30 kiló búzának felelt meg a 300 pengő.- Az a kívánságunk és kérésünk, hogy továbbra, its megfizetjük ezt a 30 kiló búzát vagy természet­ben, vagy — aki nem tudja — pénzben a kincs­tárnak (Kováts László (pk) gúnyosan: XJi pénz­ben!) azért, hogy engetjék meg 200 iszál palántja ültetését. . '.-.s

Next

/
Oldalképek
Tartalom