Nemzetgyűlési napló, 1945. II. kötet • 1946. május 10. - 1946. augusztus 9.

Ülésnapok - 1945-41

451 À nemzetgyűlés 4i. ülése szét vezetői és maguk a cserkészek, tisztán, világosan látják ennek a feladatnak a jelen­tőségét 6 azon belül a maguk kötelességeit.« »A cserkészet a színes, játékos» árvalány­hajas külső megjelenési formáik mögött, ame­lyek szerte a világon annyi sikert és népsze­rűséget szereztek már a múltban, komoly belső tartalmat képvisel. Az egyén és a cso­portok felelősségérzetét, a magasrendű célok érdekében vállalt kötelességteljesítés paran­csát és a vaillásárTtölcai alapot, (Éljenzés a kis­gazda- és szabadságpárt oldalán.) »az ifjúsági nevelésnek ezt a nagyjelentőségű alapelemét. (Egy hang m kisgazdapárton: Ez nem tetszik! — Közbeszólás ugyanott: Itt van a kutya el­temetve, ititi vain ai niaigy bag!) »Ha a rregújult magyar cserkészet munkáját ezeík az eszmé­nyek s legelsősorban az elnyert szabadság szolgálatának és védelmének gondolata fogja irányítani, az intézmény és a cserkészifjúság méltó lesz önmagához és a korhoz, amely tör­ténelmi jelentőségű feladatokat • helyezett a fiatalok vállaira.« (Babody János (kg): Éljen a köztársasági elnök úr!) Elnök: A képviselő urat figyelmeztetem hogy beszédideje lejárt.- Szíveskedjék beszédét befejezni. Halter Béla (msz): Azonnal befejezem. A második idézetet az iidő rövidsége miatt nem akarom felolvasni. Mélyen t. Nemzetgyűlés! Az én értesülé­sem szerint hajlandó lett volna a belügy­miniszter úr meghagyni a régi vezetőséget akkor, ha vállalta volna azt, hogy amit a köz­társasági elnök úr programimul tűzött ki, — a valiáísfcirköcsá nevelést — program mjából ki­törölje. (Ügy van! a kisgazdapárton.) Kérdem a mélyen t. belügyminiszter urat. hogy kit akar ebben az országban diszkredi­tálni. — a köztársasági efknök uratt-e, vaigy az egész fiatal magyar demokráciát — (Orbán László (kp) : Ne kavarja bele a köztársasági elnök úr személyét a vitába!) akkor, amikor azoknak a férfiaknak, akik tisztességgel és becsülettel végezték a feladatukat, a nyakába akar ültetni olyan húsz százalékot, amely nem az eredeti programmot, hanem az ő egyéni programmját akarja végrehajtani 1 ?! (Tetszés és taps a kisgazda- és a szabadságpárton.) Elnök: A nemzetgyűlés az interpellációt kiadja a belügyminiszter úrnak. Következik Szönyi Imre képviselő úr in­terpellációja a földmívelésügyi és a belügy­miniszter úrhoz. A képviselő úr interpelláció­jának elhalasztását kérte. Kérdem at. Nem­zetgyűlést, méltóztatnak a halasztáshoz hozzá­járulnia (Igen!) A nemzetgyűlés a halasztást megáldja. , , Következik Implora Ferenc képviselő nv interpellációja a népjóléti miniszter úrhoz- A képviselő úr szintén interpellációjának el­halasztását kérte. Méltóztatnak hozzájárulni 1 ? (Igen!) A nemzetgyűlés a halasztáshoz hozzá­járul. , Következik Szőnyi Imre képviselő ur interpellációja a belügyminiszter úrhoz. A képviselő úr ennek az interpellációjának is az elhalasztását kérte. Méltóztatnak hozzá­járulni? (Igen!) A nemzetgyűlés a kért halasz­tást megadja. Következik Slachta Margit képviselőtár­sunk interpellációja a belügy- és igazságügy­miniszterekhez az internálási rendszer meg­változtatása tárgyában. (Kiss Roland állam­titkár: A botbüntetésről nem interpellál? — '. évi július hó 24-én, szerdán. 452 Kováts László (msz): Már megint a bot?! — Orbán László (kp): Ez egy olyan bot, amely­nek, „ugy látszik, íkét végié viani!) Kérem a jegyző unat, szívesíkedjék >asi inteiripeliláció szö­vegét felolvasni. Hegyesi János jegyző (olvassa}: »Inter­pelláció a belügy- és igazságügymmiszterek­hez az internálási rendszer megváltoztatása tárgyában. Hajlandó-e mindkét miniszter úr sürgős intézkedést tenni, hogy a több mint félév óta ígért módosítás valóra váljék, nevezetesen az internáltak ügyei sürgősen letárgyaltassanak és akiknél nincs ok a fogvatartásra, azok a szükséges tárgyalásokra behivassanak, egyéb­ként pedig otthonaikban maradhassanak? Hajlandók-e a miniszter urak a letartózta­tásban levők élelmezését a létminimum fokáig feljavítani, vagy amennyiben erre az állam nem képes, a hozzátartozóknak az élelembevi­telt megkönnyíteni?« Elnök: Interpelláló képviselőtársunkat illeti a szó. Slachta Margit, (pk): T. Nemzetgyűlés! Ha hibás rendszerek és kormányzatok nemzeti ' szerencsétlenséget idéztek elő,, akikor magától értetődő a számonkérés. Nem is vallana élet­erőre, ha az elmaradna Ilyen körülmények között nagyon könnyen érthető, hogy igazság­talanság is siklik bele az igazságszolgálta­tásba és kilengések történnek, hiszen gyarlók vagyunk. Ha azonban az igazságtalanságok, a gyarlóságok és a kilengések egy bizonyos időn túl tartanak, akkor már hibás rendszert ké­peznek, nem egy árnyékvetődést, amely a fénnyel könnyen együtt jár. Ilyen értelemben óhajtok szólni a mi in­ternálási rendszerünkről, amely valóban sú­lyos és nyilt sebe társadalmunknak és ha­zánknak. Olyan sok szenvedés és annyi nyo­mor között hiábavalóan fokozza keresztjeink­nek a súlyát. Ha ez nem így volna, akkor a mai napon nem szólt volna mintegy tizenöt képviselő interpellációja — amelyek részben elmaradtak — erilőii & kérdésiről, ami mutatja, hogy az ország legkülönbözőbb részein milyen súlyos jelenségek mutatkoznak ebben a tekin­tetben, nem beszélve a budapesti jól ismert állapotokról. (Bakó Kálmán (kp): Pedig ilyen internálás még nem volt! Disznótorra is haza­engedik az internáltakat! — Kiss Roland államtitkár: 1920-ban mi volt, amikor maga képviselő volt?) Mindjárt fel fogom olvasni, tisztelt képviselő úr, hogy mi volt. Itt van az a nemzetgyűlési napló, amelyből önnek vála­szolok. (Bakó Kálmán (kp): Minket a kerítés­hez sem eresztettek a családhoz odamenni! — Kiss Roland államtitkár: Nyíregyházán a öu­dáházi internálótáborban botozták az asszo­nyokat! — Ácsay László (kg): A húszas időket akarják? — Orbán László (kp) : Nem, csak ak­kor magukat nem láttuk sehol! — Aesay László (kg): Keresztülmentünk mi elegen! — Orbán László (kp): Könnyű ezt mondani! De én nem mondom, hogy nincsenek olyanok ott! Vannak szép számmal! Ezt nem teszem vi­tássá!) A választás előtti időben ujságközlemé­uyek és vezércikkek, ígérték, hogy a legrövi­debb idő alatt felszámolják ezt a dolgot, meg­történnek a kihallgatások és akik ártatlanok, azok hazakerülnek. Ezzel ellentétben, az inter nálások tovalbto folynak. (Egy hang a kisgazda­párt oldalán: Sőt!) Ha nézzük ezt az interna-

Next

/
Oldalképek
Tartalom