Nemzetgyűlési napló, 1945. I. kötet • 1945. november 29. - 1946. május 9.

Ülésnapok - 1945-1

A nemzetgyűlés 1. ülése 1945. évi november hó 29-én, csütörtökön, Malasits Géza korelnök és Nagy Ferenc elnöklete alatt. Tárgyai : oictei Korelnök és körjegyzők kijelölése 1 Himnusz . 3 Malasits Géza korelnök megnyitó beszéde 3 A többszörös megbízatást njert és azok valamelyikéről lemondott képviselők, valamint a helyükre behívott pót­képviselők névsorának bemutatása .". 4 Négy igazoló-osztály alakítása , 4 Az osztályok beterjesztették jelentéseiket 5 A nemzetgyűlési választásról szóló 1945: VIII. t.-c. 2. §-a alapján képviselővé választandó szellemi és közéleti vezető személyiségek meghívása ; ? A nemzetgyűlés elnökének, két alelnökének, háznagyának és nyolc jegyzőjének megválasztása 8 A nemzetgyűlési házszabályok elkészítésére 9 tagú bizottság kiküldése. Az állandó igazoló bizottság 10, a mentelmi bizottság 14, a gazdasági bizottság 10, a politikai bizottság 36, a közjogi és alkotmányjogi bizottság 21 tagjának megválasztása 9 Nagy Ferenc elnöki székfoglaló beszéde , 10 Sztálin szovjet generalisszimusz, Kalinin elnök, Vorosilov marsall és Puskin követ, továbbá Truman északamerikai elnök, Rayburn kongresszusi elnök, Schoenfeld követ és Key altábornagy, valamint VI. György király, Brown alsóházi elnök, Gascoigne követ és Edgeumbe tábornok üdvözlése 12 Az elnök a nemzetgyűlést megalakultnak jelentette ki .- 16 Zsedényi Béla, az ideiglenes nemzetgyűlés és a Nemzeti Főtanács elnöke érdemeinek jegyzőkönyvi megörökítése 16 A legközelebbi ülés idejének és napirendjének megállapítása 18 A kormány részéről jelen vannak: Tüdy Zoltán miniszterelnök, Antall József újjáépítési mi" niszter, Ballá Antal tájékoztatási miniszter, Bán Antal iparügyi miniszter, Bárányos Károly közellátási miniszter, Dobi István államminiszter, Gerő Ernő közlekedésügyi miniszter, Gordon Ferenc pénzügyminiszter, Gyöngyösi János külügyminiszter, Keresztury Dezső vallás- és köz­oktatásügyi miniszter, Kovács Béta földm ívelésügyi miniszter, Molnár Erik népjóléti miniszter, Nagy Imre belügyminiszter, Rákosi Mátyás államminiszter, Rónai Sándor kereskedelem- és szövetkezetügyi miniszter, Ries István igazságügyminiszter, Szakasits Árpád államminiszter és Tombor Jenő honvédelmi miniszter. 1 (Az ülés délelőtt 10 óra 45 perckor kezdődött.) Malasits Géza (szd) az ideiglenes nem­zetgyűlés háznagya: Üdvözlöm a Nemzet­gyűlés megjelent t. tagjait. A törvény értelmében addig, amíg a nem­zeitgyűlés tisztikarát ttneg nem választja, a tanácskozás vezetése a korelnök feladata. En; nek megfelelően kérem, hogy aki a képviselő urak közül a 71. életévét már betöltötte, szí­veskedjék jelentkezni. (Senki sem jelentke­zik.) Ügy látom, nincs senki. (Felkiáltások: Ëljen a korelnöki — Élénk éljenzés és taps.) Mivel úgy látom, hogy ilyen korú képviselő^ társunk nincs, bejelentem, hogy a korelnöki széket nekem kell elfoglalnom. (Élénk éljenzés és taps.) {Malasits Géza korelnök elfoglalja az elnöki széket.) NEMZETGYŰLÉSI NAPLÓ I. Korelnök: T. Nemzetgyűlés! Az 1945 : VIII. te. alapján megválasztott nemzetgyűlésnek az ideiglenes nemzetgyűlés elnöke, Zsedényi Béla elnök úr által a mai napra meghirde­tett első, alakuló ülését megnyitom. A jegyzői teendők ellátására az eddigi szokásnak megfelelően a t. Nemzetgyűlés leg­fiatalabb négy tagját kérem fel. Kérem tehát, hogy jelentkezni szíveskedjenek azok, akik a 20. életévüket betöltötték, de 21. életévükeit még nem érték el. (Senki sem jelentkezik.) Ilyen nincs. Aki 21. életévét betöltötte? (Senki sem jelentkezik. — Közbeszólás a kommunista párt oldaláról: Mind betöltöttük! — Derültsége) Kérem» hogy a legfiatalabb képviselő urak közül négyen szíveskedjenek ide fá­radni. (Egyenkint szólítja a következő kor* osztályokat, míg végül a 25., illetőleg W. élet*

Next

/
Oldalképek
Tartalom