Nemzetgyűlési napló, 1945. I. kötet • 1945. november 29. - 1946. május 9.

Ülésnapok - 1945-29

§63 A nemzetgyűlés 29. ütése 1946. Nem a demokrácia módszeret ezek! — Zaj.), Akik a magyarokhoz hűségesek voltak, azok szomorú elbánásban részesülnek. Akinek szép a háza, hiába volt hűséges, elveszik, mert a házat megkívánják. (Nagy Vince (pk): így van! Magyar embereiktől is elvették-! — Zaj.) Azok, akik SS-katonák voltak, most földet kapnak, a hűségesek földjét. (Zaj a pártonkí­vüli képviselők soraiban.) Vannak volksbun­disták, akiknek nem kell jelentkezniük, a hű­ségeseknek pedig jelentkezniük kell. Az új telepesek eladják az állatokat, a ga­bonát, amit találnak az új házban, borért, (Úgy van! a pártonkívüli képviselők soraiból) Ha a vármegyei földbírtokrendező bizottság meghagyta a földet, a telepesek önkényesen elveszik. Itt, Nagykovácsiban, Budapest mel­lett ismerek egy magyar embert, Tóth József­nek hívják, Veres Péter akciójáinak eredmé­nveképpen kapott 10 hold földet, eat a Tóth Józsefet, aki még csak németül sem tud. ki­viszik. (Nagy Vince (pk): Szép háza vatn!) T. Nemzetgyűlés! Én ezekre a jelenségekre őszintén, minden támadás nélkül rámutatok! Bámutatok a tizenkettedik órában és kérem a miniszterelnök urat és a kiormány tagjait, hogy ezen a helyzeten változtassanak. Tudom, hogy nehéz a mi helyzetünk, de ezt a kérdést a magyar becsület szempontjából igazságosan meg kell* oldani. Előbb vigyék ki azokat, aki­keit ki kell vinni, (Lénárt Iván (pk): Akár­milyen pártban van!) a többiek kivitelét — éppen most, amikor a magyar termelés dandár­munkája következik, amikor nagyon fontos nekünk, hogy mit terem a magyar föld. ami­kor nagyon fontos éppen Budapest szempont­jából, amely mellett némeíbliakta terület van és ellátásának egyrészét az ottani svábság adja, — függesszék fel, vizsgálják meg kellő átte­kintéssel, — mert a kellő áttekintés ennek a rendszernek a beállításából hiányzik — arra alkalmas pártmentes szervezettel (Ügy van! a pártonkívüli képviselők csoportjában.) és azután intézzük el* hogy a nagyhatalmak kö­vetelésének eleget tehessünk. Nem volna helyes példa a magyar törté» . nelemben, ha éppen a demokratikus köztársa­ság adná azt a példát, hogy a magyar nemzeti, állami gondolathoz hűséges idegenajkúakkal ilyen elbánás történnék, mint amilyenben most a hűséges svábok egy része részesül. A miniszterelnök úruak és a kormánynak meg­van a maga nagy ,kivételes hatalmi jogköre. Van itt e^ég kivinni való, amit ki lehet vinni. (Ügy van! Úgy van! a pártonkívüliek sorai­ban.) Tessék a hűségesek ügyét felülvizsgálni és az intézkedést olyan emberek kezébe adni, akiket nem pártsaempontok, hanem a haza ér­dekei vezetnek. (Ügy van! Ügy van! — Elénk hely-eslés és taps a kisgazdapárt*és a párton­kívüliek soraiban. — Nagy Vince (pk): Hol a miniszteri Senki se válaszol itt soha? Ez nem parlamentarizmus! — Zaj. — Nagy Vince (pk): Napok múlnak el és nem is látunk minisztert! Hol van legalább egy? — Felkiáltások: Rajk itt van!) Elnök: Az interpellációt a Ház kiadja a miniszterelnök úrnak. Következik Hegymegi Kiss Pál képviselő úr interpellációja a miniszterelnök úrhoz. Kérem a jegyző urat, szíveskedjék az in­terpelláció szövegét felolvasni. Malasits Géza jegyző (olvassa): »Hajlandó-e a kormányzat, közellenőrzés alá helyezendően,' évi május hó 8-án, szerdán. Ô64 bemutatni a nemzetgyűlésnek azon személyek jegyzékét, kiknek vagyonát, beleértve ingósá­gukat is, az Elhagyott Javak Kormánybiztos­sága »elhagyottság« címén másoknak kiutálta, valamint azoknak névsorát is, akik részére ily k i utal ás történt ?« Elnök: Az interpelláló képviselő urat illeti a szó. Hegymegi Kiss Pál (pk): T. Nemzetgyű­lés! Bocsánatot kérek, hogy a nemzetgyűlés türelmét mégegyszer igény beveszem. (Bálijuk! Halljuk! a pártonkívüUek soraiban. — Nagy Vince (pk): Hónapokig nem volt igény­bevéve, most egy kicsit hadd legyen!) Amiért én szót emelek, az, úig,y érzem, a demokratikus köztársasági állam további sorsának egyik leg­fontosabb kérdése. A demokráciáért sokan szenvedtek, a demokrácia kivívása szenvedé­sekkel járt, de a demokráciát meg is ljell tar­tani. (Ügy van! Ügy van! a pártonkívüUek so­raiban.) Ehhez szükséges a felemelkedett sza­badság tiszta levegője. (Ügy van! Úgy van! — Helyeslés a pártonkívüliek soraiban.) Szüksé­ges a jó kormányzás, mert e nélkül minden hiábavaló, Ezenkívül szükséges az az erkölcsi alap, amelyen ez az állami rendszerünk kell, hogy felépüljön. Az egyik oldalon látok jól ki hízott, a másik oMalon éhező embereket, ez egyik oldalon látom a suhanó autók százait. (Ügy van! Ügy van! a pártonkívüliek soraiban. — JDrózdy Győző (pk): Hidak vannak, de csak az autóknak, a nép meg nem bír átjutni Bu­dáról Pestre!) látok százezreket, akik a ma­gya* munkásság jóvoltából robotolnak gyalog a hidakon. Érzem, hogy itt egyesek ezt az át­alakulást kihasználták. (Ügy van! Ügy van! a párionkívüliek soraiban.) Én nem élhetek más államban, mint demokratikus államban és ne­kem az a meggyőződésem, hogy elő kell venni a korbácsot és ki kell korbácsolni azokat, akik a mai nehéz időkből maguknak sápot húznak. (Úgy van! Ügy van! — Élénk helyeslés és taps a kisgazdapárt és a pártonkívüliek soraiban.) Ezek jegyében fogilaákoaom az elhagyóéit ja­vakkal. Az elhagyott javak egy része bűnös embereké lehet. Ha bűnös embereké, akkor a nemzetet, a népet illeti meg és minél nagyobb mértékben arra kellene fordítani, hogy vele újjáépítsünk. Ami pedig ártatlan embereké, hadifogságban szenvedőké, ázt meg kell vé­deni, mert hiszen nagyon, de nagyon sokan vannak az ilyenek. Ezért kérem a kormányel­nök urat, hogy hozza ide a parlamentbe azok névsorát, akik ezekből az elhagyott javakból kaptak, (Zaj és felkiáltások a pártonkívüliek soraiban: Kik kaptak ebből?) milyen célra használják fej, mert hazám, nemzetem, népem érdekében mindent elfogadok, amit a termelés fokozása céljára használtak fel, de hogy per­zsaszőnyegekkel fényes magánlakásokat ren­dezzünk be, ennek a demokráciához semmi köze. (Zaj a pártonkívüUek soraiban.) Ennek nyilvántartása szükséges és nemzeti érdek­Én megütöm azt a hangot, hogy a demokrati­kus állam csakis« erkölcsi alapon létezhetik. (Ügy van! Ügy van! a pártonkívüliek sorai­ban.) Ezt a névsort nem pártállásomra való tekintettel, hanem a közvélemény erejével ké­rem, mert itt, a nemzet Házában sem tartom alkalmasnak azt az embert, aki ma az elhr­gyott javak perzsaszőnyegein jár. (Taps a kís­: aazdapárt oldalán.) Kérem a kormányt, hogy ezt a névsort minél előbb terjessze be. Végül még egy kérésem volna: vegyük ki

Next

/
Oldalképek
Tartalom