Nemzetgyűlési napló, 1945. I. kötet • 1945. november 29. - 1946. május 9.

Ülésnapok - 1945-15

A nemzetgyűlés 15. ülése 1916. évi február hó 7-én, csütörtökön, Kéthly Anna és Varga Béla elnöklete alatt. Tárgyai: -, 614*1 Elnöki előterjesztések .., ,. 361 A nemzetgyűlés közfelkiáltással Varga Bélát választotta meg elnökévé 361 Varga Béla elnöki székfoglaló beszéde : 362 A Tildy Zoltán miniszterelnök felmentéséről és az új kormány kinevezéséről szóló miniszterelnöki átirat felolvasása... 3(55 A köztársasági elnök legfelsőbb üzenetének kihirdetése Nagy Ferenc miniszterelnöki kinevezéséről ; 366 Nagy Ferenc miniszterelnök bemutatkozó beszéde 366 Az igazságügyminiszter bejelentette, hogy fenntartja a főudvarnagyi bíróság megszüntetéséről, a bíráknak és ügyészek­nek az igazságügyminisztériumban alkalmazásáról szóló törvény meghosszabbításáról, valamint a Kúrián felállí­tandó katonai büntetőtanácsról szóló törvényjavaslatokat. Benyújtotta a Károlyi Mihály érdemeinek törvénybeik­tatásáról, a népbíráskodással kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről, valamint a demokratikus államrendszer s a köztársaság büntetőjogi védelméről szóló törvényjavaslatokat -.'. ».. 382 Bizottságok tagjainak megválasztása ....* 383 A legközelebbi ülés idejének és napirendjének megállapítása • 386 A kormány részéről jelen voltak : Nagy Ferenc miniszterelnök, Antall József újjáépítési minisz­ter, Ballá Antal tájékoztatási miniszter, Bán Antal iparügyi miniszter, Bárányos Károly közel­látási miniszter, Gerő Ernő közlekedésügyi miniszter, Gordon Ferenc pénzügyminiszter, Keresz­túri] Dezső vallás- és közoktatásügyi miniszter, Kovács Béla földmívelésügyi miniszter, Molnár Erik népjóléti miniszter, Nagy Imre belügyminiszter, Rákosi Mátyás államminiszter, Rónai Sándor kereskedelem- és szövetkezetügyi miniszter, Ries István igazságügy miniszter, Szakasits Árpád államminiszter és Tombor Jenő honvédelmi miniszter. 213 (Az ülés délelőtt 11 óra 19 perckor kezdődött.) (Az elnöki széket Kéthly Anna foglalja el.) Elnök: T, Nemzetgyűlés! Az ülést megnyi­tom. A mai ülés jegyzőkönyvének vezetésére felkérem VÖrÖs Vince, az egyéb jegyzői teen­dők végzésére pedig Kiss Károly jegyző urat. A mai napirend szerint következik a nem­zetgyűlés elnökének megválasztása. (Felkiál­tások: Éljen Varga Béla! — Éljenzés.) A ház­szabályok 4. §-ának (1) bekezdése akiként ren­delkezik hogy a nemzetgyűlés elnökének meg­választása közfelkiáltással vagy névszerinti szavazással történik. Kiván-e.a t. Nemzetgyű­lés ebben a kérdésben névszerinti szavazást? (Felkiáltások: Nem kiváaiunk! — Éljen Varga Béla!) Amennyiben ilyen kivánság. nincs, megállapítom, hogy az igen t Nemzetgyűlés Varga Béla képviselő nrat közfelkiáltással a nemzetgyűlés elnökévé megválasztotta. (Élénk éljenzés és taps.) Az ülést felfüggesztem. (Szünet: 11 óra 20 perctől 12 óra 16 percig.) (Az elnöki széket Varga Béla foglalja el.) Elnök: Az ülést újból megnyitom. T. Nemzetgyűlés! Mély megilletődéssel és tisztelettel köszönöm meg az előlegezett bizal­mat, amellyel engem a nemzetgyűlés egy-' hangú akaratnyilvánítással elnökévé megvá­lasztott. (Éljenzés és taps . a kisgazdapárton.) Dolgos magyar paraszti fajtám egyszerű gyermekeként alázattal foglalom el az egyik legnagyobb megtiszteltetést jelentő magyar közjogi tisztséget. A magyar föld küldöttje vagyok. Egész életemet maradéktalanul esz­mények szolgálatára szenteltem. Soha maga­mat nem kerestem, mindig csak az eszmék szolgalatát. Politikai eszményem a tiszta ma­gyar demokrácia, amelynek megvalósításáért kora fiatalságomtól fogva küzdök- (Taps a kisiiazdapárton.) Boldog lennék, ha most, mint annak egyik első funkcionáriusa, ered­ménnyel is működhetnék közre felvirágozta­tásán, stabilizálásán. .

Next

/
Oldalképek
Tartalom