Nemzetgyűlési napló, 1945. I. kötet • 1945. november 29. - 1946. május 9.

Ülésnapok - 1945-8

A nemzetgyűlés 8; ülése 1946. 'évi január hó 24-én, csütörtökön, Kéthly Anna elnöklete alatt. Tárgyai s óidai Elnöki előterjesztések ....../. ....• "... 205 A Vf. György angol királynak küldött üdvözlő táviratra érkezett válasz leiolvasása .... 205 Mandátumról való lemondás is pótképviseló' behívásának bejelentése .-. 206 Mentelmijog felfüggesztésének és megsértéseitek bejelentése •. .-.. 206 Megbízólevelek benyujtása £ • 206 Tildy Zoltán miniszterelnök törvényjavaslatot terjesztett be Magyarország államformájáról 207 A házszabályok előkészítésére kiküldött bizottság beterjesztette jelentését a nemzetgyűlés házszabályai tárgyában 208 A " legközelebbi ülés idejének és napirend jenek megállapítása > .208 A kormány részéről jelen voltak : Tildy Zoltán miniszterelnök, AntallJózsef újjáépítési; minisz­ter, Ballá Antal tájékoztatási miniszter, Bárányos Károly közellátási miniszter, Dobi Istuán államminiszter, Gerő Ernő közlekedésügyi miniszter, Gordon Ferenc pénzügyminiszter,-Gyön­gyösi János külügyminiszter, Keresztury Dezső vallás- és közoktatásügyi miniszter, Molnár Erik népjóléti miniszter, Rákosi Mátyás államminíszter, Ries Istuán igazságügyminiszter, Rónai . Sándor kereskedelem- és szövetkezetügyi miniszter és Szakasits Árpád államminiszter. . (Az ülés déli 12 óra 17 perckor kezdődött-) f \z elnöki széket Kéthly Anna foglalja el.) Elnök; T. Nemzetgyűlés! (Élénk taps a Ház minden oldalán.) Az ülést megnyitom. *A mai ülés jegyzőkönyvének vezetésére Malasits Géza jegyző urat, az egyéb jegyzői teendők végzésére pedig Batkó Anna jegyző képviselőtársunkat kérem fel. Jelentem a t. Nemzetgyűlésnek, hogy a nemzetgyűlés megnyitásának alkalmával VI­György angol király Őfelségének küldött üd­vözlő táviratra válasz érkezett. Kérem a jegyző urat, szíveskedjék a ivá­lasz szövegét felolvasni. Malasits Géza jegyző (olvassa): »Kegyel­mes Uram! Őfelsége külügyminiszterétől ka­pott utasításnak megfelelően, tisztelettel köz­löm Exeellenciáddal, hogy a király őfelsége köszönetét óhajtja kifejezni az ön : távira­táért, amelyben a nemzetgyűlés üdvözletét tolmácsolja, annak megalakulása alkalmából. Magam részéről felhasználom az alkalmat, hogy biztosítsam Excelleneiádat mély tiszteié- • lemről. Budaipasit, 1945 deeetmlber 19. A. G'seiodgne brit politikai képviselő.« (Élénk éljenzés a kis-* f/azdapdrt oldalán, taps a Ház minden olda­lán.) Elnök: A bejelentést a nemzetgyűlés tudo­'másul veszi. Bejelentem a t- Nemzetgyűlésnek^ hogy a Heves és Nógrád-Hont vármegyei lajstromon nyert megbízatásról lemondott Szintén György képviselő helyére, minthogy időközben Czipó László soronkövetkező pótképviselő is lemon­dott mandátumáról. Kováts László pótképvi­selőt hivtam be. ' A nemzetgyűlés a bejelentéseket tudomá­sul veszi. A t. nemzetgyűlés tudomására hozom, hogy a nemzetgyűlés szünetelése alatt a budapesti népfőügyészség Kovács József és Czupy Bá­lint képviselő urak, továbbá a budapesti fő­államügyészség Szurdi /István képviselő úr háromrendbeli ügyében mentelmi joguk felfüg­gesztését kérte. Békefi Ferenc és Miklós Béla képviselő urak írásban mentelmi joguk megsértését je­» lentették be nálam. A megkereséseket és bejelentéseket az ideiglenes házszabályok 21. §ának (1) bekez­dése értelmében a mentelmi bizottsághoz át­tettem. A nemzetgyűlés a bejelentéseket tudomásul veszi. Jelentem, hogy a legutóbbi ülésünk óta Adorján József, Augusztin Ferenc, Erőss Já­nos, Futó Dezső, Juhász Nagy Sándor, Ká­rolyi Mihály, Kiss Ernő, Kodály Zoltán, Ko-

Next

/
Oldalképek
Tartalom