Nemzetgyűlési napló, 1945. I. kötet • 1945. november 29. - 1946. május 9.

Ülésnapok - 1945-8

207 A nemzetgyűlés 8. ülése 1946. évi január hó 21-én, csütörtökön. . 208 vács Béla, Kováts László, Matzkó Lajos, Mik­lós Béla, Moór Gyula, Nagy János, Nagy László, Pátzay Pál, Slaohta Margit, Szabó Imre, Szabó Kálmán, Szálai András, Tildy Zoltán, Vámbéry Rusztem és Zákány József képviselők nyújtották be megbízóleveleiket. A megbizóleveleket megvizsgálás és jelen­téstétel végett kiiadtam az állandó igazoló­bizottságnak. A .nemzetgyűlés a ibejelentést tudomásul veszi. Bemutatom a t. • Nemzetgyűlésnek Mis­kolc thj. város és Heves vármegye törvény­hatósági bizottságának, valamint Mohács me­gyei város és járás nemzeti bizottságának fel­iratait. A feliratokat a nemzetgyűlés előzetes tár­gyalás és jelentéstétel céljából kiadja a meg­alakítandó kérvényi bizottságnak. A miniszterelnök úr kivan szólni. Tildy Zoltán miniszterelnök: T. Nemzet­gyűlés! (Halljuk! Halljuk! a kisgazdapárt ol­dalán.) A magyar kormány nevében törvény­javaslatot terjesztek a t. Nemzetgyűlés elé Magyarország államformájáról. B javaslat, ha azt a nemzetgyűlés — amint hiszem --- törvényerőre emeli, világos határo­zottsággal lezár egy korszakot és űj fejlődést nyit meg a miagyar nemzet történelmében. A javaslat mégsem jelent'törést a magyar törté­nelmi fejlődésben, mert leglényegesebb tar­talma és motívuma a magyar nép ősi szabad­ságvágya, vágy az emberi jogok teljessége és a független nemzeti élet után. A magyar hagyományoknak megfelelően a nemzetgyűlés van hivatva dönteni e törvény­javaslat tárgya, az államforma kérdése felett. Hadd fejezzem ki bizalmamat abban, hogy ez a szélesen kiterjesztett jogok alapján tisztán és szabadon választott nemzetgyűlés, az egész nemzet igazi képviselete, egységben és méltó formák között hozza meg a maga történelmi döntését. Élia hit! benneimi, hogy aa e törvénnyel is megszilárdított demokratikus államrendünk biztosítani fogja népünk jogait, gazdasági, szellemi és szociális fejlődését és majd 1949­ben, amikor a debreceni köztársasági határo­zat kimondásának százados emlékünnepét tart­juk, súlyos sebeiből meggyógyult, békés, belső munkában élő és a szabad nemzetek társaságá­ban megbecsült helyet nyert, boldogabb ma­gyar nép hódolhat az első elnök, Kossuth La­jos emléke előtt. Kérem a t- Nemzetgyűlést, nyomassa ki, osztassa szét a törvényjavaslatot és előzetes. tárgyalás és jelentéstétel céljából adja ki a nemzetgyűlés közjogi és alkotmányjogi bizott­ságának. A javaslat nemzetgyűlési előadójául Su­lyok Dezső képviselő urat jelentem be. (Taps.) Elnök: T. Nemzetgyűlés! A beadott tör­vényjavaslatot a nemzetgyűlés kinyomatja, tagjai között szétosztatja, előzetes tárgyalás és jelentéstétel céljából pedig kiadja & miniszter­elnök úr által javasolt bizottságnak. Dulin Jenő képviselő úr, mint a nemzet­gyűlés házszabályainak előkészítésére kikül­dött bizottság előadója kivan jelentést tenni. Dulin Jenő (kg) előadó; T. Nemzetgyűlés! Van szerencsém beterjeszteni a nemzetgyűlés házszabályainak előkészítésére kiküldött. bi; zottság jelentését a nemzetgyűlés házszabályai tárgyában. Tisztelettel kérem, hogy a jelentés kinyo­matását, szétosztását elrendelni és azt sürgő­sen letárgyalni méltóztassék. Elnök: A beadott jelentést a nemzetgyűlés kinyomatja; tagjai között szétosztja és annak napirendre tűzése iránt javaslatot fogok ia t. Nemzetgyűlés elé terjeszteni. Minthogy az előadó úr a jelentés napi­• rendre tűzésére nézve a sürgősség kimondását kérte, kérdezem a t. Nemzetgyűlést, méltóztat­nak-e a sürgősség kimondásához hozzájárulni! (Igen!) A nemzetgyűlés a sürgősséget kimondja. T. Nemzetgyűlés! Napirendünk egyetlen tárgya a további teendők iránti intézkedés, ezért javaslatot teszek legközelebbi ülésünk idejére és napirendjére nézve­Javaslom, hogy legközelebbi ülésünket ja­nuár hó 257én, péntekén délelőtt 10 órakor tartsuk és annak napirendjére tűzzük ki a nemzetgyűlés házszabályainak tárgyalását. (Helyeslés.) Méltóztatnak napirendi javaslato­mat elfogadni? (Igen.) Ha igen, akkor azt el­fogadottnak jelentem ki és az ülést bezárom. (Az ülés déli 12 óra 26 perckor végződött.) Hitelesítették Komlós Géza s-; h. Spitálszky Károly s. k, naplóbíráló-bizottsági tagok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom