Képviselőházi napló, 1939. VII. kötet • 1940. szeptember 4. - 1940. november 19.

Ülésnapok - 1939-151

356 Az országgyűlés képviselöházójnak 151 csolatban a következőket. Azt mondotta, hogy a pedagógia jövője világszerte a cserkészet irányában iekszik. Hát én azt mondom, hogy a magyar pedagógia jövője egy olyan ifjúsági mozgalom irányában fekszik, amely szerveze­tében, teljes ieiépitettségeben, külsőjében is tisztán és kizárólag magyar. {Ügy van! Ügy van! Taps a szélsóöalolaalon.) Még ma is találunk zsidó exponenseket a magyar cserkészmozgalomban, (üárczay Já­nos: HolT) Hiszen itt van a kezemben Sík Sán­dor könyve. {Sokszor elhangzott a vád ellene, hogy zsidó vér van benne, és aem hallottunk rá cáfolatot. Azután hallottunk Molnár Fri­gyesről, aki a cserkészetnek külügyére volt. Azután Witz Béla maga is bent van a cser­készmozgalomban. Tehát a zsidóság itt is meg­találta a maga helyét. Miért 1 ?. Mert tetszett neki a nemzetközi testvériség szelleme. (Foly­tonos zaj.) Magyarországnak nemcsak jövője, reménye az ifjúsága, hanem létalapja, szeme­fénye, a nép továbbfolytatásának, örök életé­nek biztosítéka, tehát támogatására sem ilyen, sem olyan jóakarat nem elégséges, hanem terv­szerű, szigorú következetesség szükséges, amely a nép jövője iránti köteles gondoskodás egye­nes következménye. Ez megköveteli azt, hogy egy olyan magyar ifjúsági mozgalom szülessék meg, amely felhasználja a cserkészet jó tulaj­donságait; (Egy hang jobbfelol: Erről van szó!) és amelybe nemcsak 50.000 ifjú fog be­kapcsolódni, hanem minden magyar fiú és minden magyar leány. (Zaj.) Elnök: Csendet kérek. Palló Imre: Ha jó ez a mozgalom, akkor nem lehet iskoláknak, műhelyeknek, csoportok­nak kisajátítani azt, hanem általánosítani kell az egész országban. A másik fontos követel­mény pedig, ha van egy ilyen jó ifjúsági moz­galmunk, ne engedjük annak élére a felnőtte­ket, hanem hagyjuk meg az ifjúságot a maga vezetőinek, mert a felnőtt a maga világnézeté­vel, a maga politikai nézetével befolyásolhatja a fiatal cserkészlelket. (Zaj.) Elnök: Csendet kérek. Palló Imre: Arra nézve, hogy mennyire be­folyásolja, el kell mondanom az 1937. évi vo­gelzaangi Jamboree-nak egy érdekességét. 1937 augusztusában jamboreere jöttek össze a cser­készek, a magyar cserkészifjúság is kiment és az arisztokrata cserkészek tudtak arról, hogy Ottó trónkövetelő meglátogatja a cserkésztá­bort. Teleki Pál kiment fogadni a vasútra, el­vitte a táborba. (Zaj és derültség. — Einöle csenget.) Meglátogatta először az osztrákokat, aztán meglátogatta a román cserkészeket, meg­látogatta a lichtensteiaieket, végül elment a magyar táborba is. Elbeszélgetett ott, majd annak a kívánságának adott kifejezést, hogy szeretne a mágnásif jakkal beszélgetni és azok el is mentek hozzá. Természetesen azonban a magyar táborban voltak egészen más politikai gondolkozásúak is (Mozgás.) és ezek ugyan­akkor a tábor másik részén a Kossuth-nótára gyújtottak. Tehát már kettészakították a tá­bort. (Zaj és derültség a jobboldalon. — Elnök csenget.) Délután az arénában a magyar cserké­szek aratóünnepélyt akartak bemutatni, (Zaj. — Elnök csenget.) az aratóünnepély gyönyörű aratókoszorúját a világ főcserkészének akar­ták odaadni és akkor Teleki főcserkész úr a koszorút odáküldötte Ottó királyfi páholyába. (Zaj és felkiáltások jobbfelol: Hat évvel ez­előtt!) Ez elég volt ahhoz, hogy kettébontsa a magyar cserkésztábort. (Folytonos zaj.) Ezért nincs szükség arra, hogy politikai exponensek ifjúsági mozgalmat irányítsanak, illetőleg ülése 1940 november 13-án, szerdán. vezessenek. Vagy itt — vagy ott. (Zaj a jobb oldalon.) frJnok: Csendet kérek, képviselő urak, a jobboldalon. (Zaj a jobboldalon.) Csendet fcé rek, Palid Imre: Ezt különben megírta annak­idején az összetartás egyik száma és nem ka­pott érte sajtópert, Egy másik sajtótermékben olvashatjuk a következő kedves dolgot. A miniszter úr a fiú^ kat tanítgatta és amikor hirtelen el akart tá­vozni, a fiúk könyörögtek, hogy maradjon még tovább köztük, Teleki Pál azonban mosolyogva azt mondotta: Nem maradhatok tovább, fiaim, mert nekem is örsvezetői összejövetelem van. Végül megmagyarázta, hogy ez az örs­vezetői összejövetel nem más, mint miniszter­tanács. (Élénk derültség és taps a szélsőbal­oldalon. — Zaj. — Felkiáltások a szélsŐbalolda­lon a jobboldal felé: Cserkészek! Ügy is néz nek ki!) Elnök: Csendet kérek! Palló Imre: Még utoljára... (Folytonos zaj.) Elnök: Csendet kérek, képviselő arak! (Felkiáltások a jobboldalon Palló Imre felé: Üljön le!) Ne méltóztassanak állandóan közbe szólni. Palló Imre: Hogy mennyire nemzetközi szervezethez tartozik a magyar cserkészmoz­galom is,, igazolja az a tény is hogy . . . (vitéz Várady László: Elég volt!) Elnök: Csendet kérek, Várady képviselő ár! Kérem, ne méltóztassék a szónok számára lehetetlenné tenni, hogy interpellációját be­fejezze. Palló Imre: ...Teleki Pál a Londonba« székelő kilenctagú nemzetközi cserkészbizott­ság tagja volt. T. Ház! Nincs szükségünk olyan ifjúsági mozgalomra, amely Londonban székel, nin­csen szükségünk olyan ifjúsági mozgalomra, amelynek angol egyenruhája van. Minden an­gol kapcsolatot meg kell szüntetni. Elnök: Az interpelláció kiadatik a minisz­terelnök úrnak. Következik Budinszky László képviselő úr interpellációja a belügyminiszter úrhoz. Ké­rem, szíveskedjék azt felolvasni. Spák Iván jegyző (olvassa): »Interpelláció a m. kir. belügyminiszter úrhoz a 3.400-as ren­delet visszavonása után tapasztalható vissza­élések tárgyában. 1. Van-e tudomása a miniszter úrnak an ól, hogy a miniszterelnök úr által 3400-as rendelet után a minisztériumokban és egyéb hivatalok­ban bizalmas utasítás alapján a tisztviselői kart politikai pártállásuk elfoglalását illetően befolyásolják és megfélemlítik, ha a Nyilas­keresztes Párt tagjai kívánnak lenni? 2. Hajlandó-e a miniszter úr ezt a rendel­kezést, mely a miniszterelnök úr kinyilatkoz­tatásával ellentétes és a politikai becsületbe súlyosan belevág, visszavonni?« (Zaj.) Elnök: Csendet kérek képviselő urak minden oldalon ! Budinszky László inerpelláló képviselő urat illeti szó! (Egy hang a jobboldalon: Most jön­nek az óriási dolgok!) Budinszky László: Nem óriási dolgok jön­nek, t. képviselőtársam, csak egyszerű tények! Csak szürke munkás vagyok és a kötelessége­met teljesítem, amikor ezeket a, kérdéseket ide­hozom a Ház elé... (Zaj a jobboldalon.) Elnök: Csendet kérek képviselő urak! Budinszky László: . . . tárgyilagosan, min­den különösebb izgalom nélkül és ténybeli ada-

Next

/
Oldalképek
Tartalom