Képviselőházi napló, 1939. VII. kötet • 1940. szeptember 4. - 1940. november 19.

Ülésnapok - 1939-151

Âz országgyűlés képviselőházának Ißi. tokkal együtt, mert mindig itt vannak nálam, hogy bizonyítani tudjam, amit -mondani szok­tam, A miniszterelnök úr több 'beszédében kije­lentette, hogy nem rendőri intézkedéseken alap­szik az áJJam ereje, ugyancsak kijelentette a miniszterelnök úr az erdélyi ifjak előtt, hogy »törekedtem arra, hogy mindenki a hangját szabadon hallathassa«. Kijelentette a miniszter­elnök úr azt is, hogy a ?í400-as, rendeletet min­dig olyan dolognak tartotta, amelynek a világon semmi haszna és* cél ja nincs; az ember minden, irányban egyenlő mértékkel mérjen, mondotta a miniszterelnök úr. Ezeket a kijelentéseket és sok olyan kije­lentést, amely tegnap vagy ma elhangzott a legkülönbözőbb helyekről, oldalakról, nagyon szépnek kell tartanunk és nagyon helyesnek a hiba csak ott van, hogy a szavakat nem köve­tik a tettek. Nem tudom megérteni, hogyha a miniszterelnök úr minden tekintetben helyte­lennek tartotta a 3400-as rendeletet, akkor miért tartotta fenn kerek másfél éven kérészül. (Egy hang a jobboldalon: Meizler 'már kérdezte!) Mart ha valami helytelen és mindig rossznak tartotta, akkor, miután rájött arra, hogy rossz, meg kellett volna szüntetnie, (vitéz Szalay László: Szávai az is baj, hogy megszüntették!) Ma ifs és több esetben beszélünk itt' arról, hogy őszinte megbékélés, történjék ebben az or­szágban. Mindig azt mondjuk, hogy rendkívüli idők vannak, hogy most ez van, most az van, de a gyakorlatban, a való élet síkján egy lé­pés sem látszik afelé, hogy tényleg komoly an megtörténjék a megbékélés a lelkekben. (Egy hang a jobboldalon: Szénsztrájkkal nem lehet!) \ r Ügy hallottam, a sztrájkról szólt itt valaki. Méltóztassék tudomásul venni, hogy a nyilas­keresztes pártnak a sztrájkhoz semmi köze. (Ellenmondások a, jobboldalon. — Egy hang jobb felől: Csak a jelszavakkal! — Mosonyi Kálmán; Azt csak jelentgetik külföldre!) T. képviselőtársam, én ügyvéd vagyok, ha ön megbíz, hogy hozzak tíz jegyzőkönyvet egy há­zassági bontóperbeu, hozok kéœem (Felkiáltá­sok a jobboldalon: Elég szomorú!), de az aztán más kérdés, hogy igaz-e, ami a jegyzőkönyv­ben van, vagy nem! (Zaj a jobboldalon. Elnök csenget.) A Gruber-ügyben is volt egy bizalmi, akît a rendőrség bérelt fel, szégyenére a nem­zetnek, mert szégyen, hogy a magyar államha­talom spiclikkel és bizalmiakkal dolgozik. Ez a helyzet kérem. (Zaj a jobobldalon. Elnök csenget.) Hiába mosolyog a belügyminiszter úr. A mosoly, a gúny, a zsidók szokása, azok mosolyogtak mindenen. Az tény, hogy a 10-es számú bizalmival akarták a nyilaskeresztes pártot diszkreditálni és akarják most is ezeken a kézigránáto» ügyeken keresztül. Bocsánatot kérek, minket az államifővel is szemlbe akarnak helyezni, egyes urak nem átalják iàz államfőt belekeverni a napi politi­kába (Felkiáltások a jobboldalon: Hallatlan! Elnök csenget.). Amikor én a belügyiminiszter úr volt kerületében megtartottam első gyűlé­seimet és kijelentettem becsületes és tiszta ssíwel, hogy én minden tekintetben meghaj­tom a tisztelet, a megbecsülés zászlaját a Kor­mányzó úr őfőméltósága előtt (vitéz Keresz­tes-Fischer Ferenc belügyminiszter: Hát ez igazán szép! — Zaj. Elnök csenget.), akkor a főszolgabíró úr azt mondotta: kérem, önnek nom szabad ezt mondania. Bocsánatot kérek, én- éppen olyan állampolgár és tiszles'ség'ès KÉPVISELŐHÁZI XAPLÖ vn",: ülése 1HÔ -november 13-án, szerdÓM. 357 magyai' ember vagyok (Rajniss Ferenc: Ez igiaz!), mint a másik jelölt, ily módon tehát nem szabad eljárni. Ez a, hiba, t. Ház, hogy vámnak politikai szempontból elsőosztályú, másodosztályú és harmadosztályú állampolgá­rok. (Zaj a jobboldalon.) Ez nem fér össze a nemzetiszocialista, szellemmel (Zaj. — Az elnök csenget), inert aki lueimzetiszoeialista, 'az teii : gelybarát, aki pedig tengelybarát, az itt "is nemzetiszocialista (Élénk ellentmondások'' ü jobboldalon.) és nem zsidóvállalatok igazga­tósági tágja (Palló Imre: Nem kéri ki á zsidó­kat a anfunkatáborhól! — Zaj. — Az elnök csen­get-), az nem; ül a Corvin igazgátóságában, mert imiaiden zsidóellenes rendelkezésnek', amely itt van. ezen alapszik az ' erkölcsi hi­bája, hogy csak élveszik a zsidóktól a pénzt és ők ülnek be a helyükbe. " Ez az igazság. Ez nem megoldás, ami itt történik. (Nagy zaj : a jobboldalon. — Boér Ágoston közbeszol.) "_•,-. Elnök: Boér képviselő urát kérem, ne szóljon állandóan kÖzb:\ (Gr. Károlyi Viktor: Mondja el a (beszédét! — Maróthy Károly: Mondtam, hogy v ne beszéljen!) Budinszky László: A iminiszterelnök úr, miután Önmaga is megállapította, hogy. ez a rendelet (haszontalan 1 és semmi célja nincs, másfél évi gondolkodás után eltörölte. (Gr. Károlyi Viktor: Nem kell sietni!). A ren­delet megjelent és a rendelet megjelenése utáini mámorban a jóhiszeműek azt hitték, hogy ebben az országban őszinte megbékélés következük he, elfelejtjük a gyűlölködést -és ami eddig volt, elfelejtjük esetleg _ a világ­nézeti különbségeket is (Folytonos zaj a jobb­oldalon ), közeledik a magyar a magyar­hoz, meg tudjuk egymás kezét fogni s így vállvetve fogunk tudni á közös célok felé haladni. (Zaj a jobboldalon. — vitéz Szalay László: Ahhoz magyar kezek kellenek!) Ezt hangoztattuk és hittük igen sokan, igen t. képviselőtársaim közül is. Es mi történt? Barcsay Ákos volt rétsági főszolgabíró űr, jelenleg Pest megye főispánja ... (Palló Imre: Felvitte az Isten a dolgát! — Boér Ágoston: Nagyszerű ember!) Nagyszerű ember? Tessék esak azokat a bizonyos balassagyarmati aktá­kat 'bekérni. Majd ha avanzsálni fog, akkor ! elő fogom hozni, most egyelőre még nem: (Egy hang a szélsőbaloldalon: Vannak akták?) Vannak akták, tessék nyugodtn lenni. (Zaj. — Az elnök csenget. — vitéz Szalay László: Mié/rt nem hozza most?) Lejár az idő és még vala­mit szeretnék mondani. (Nagy zaj a jobb­oldalon.) A rendelet megjelenése után,' a bel­ügyimániszter úrnak ez az igen kedvenc í& ispánja (Helyeslés a jobboldalon.), Barcsay Ákos főispán úr, afei Kaposvárott is volt, hi­szen a belügyminiszter úr nagyon jól tudja (Zaj a szélsőbaloldalon. — Az elnök cs'engct.), rögtön kiadta a rendelkezést, hogy ez a MUO-ast felfüggesztő rendelet csak szemfény­vesztés (Rajniss Ferenc: Karafiáth is így adta, ki!), aki belép egy politikai pártba; va­lamelyik nemzetiszocialista pártba, azt meg fogom büntetni és ki fogom rúgni az állásá­ból, (vitéz Szalay László: Helyes! —Helyeslés a jobboldalon. — Palló Imre: Az unifikáció ) jegyében. Csak a Magyar Elet Pártjának lehet j lenni ebben az országban? —- Zaj a johbolda­lord ^- Az elnök csenget. — Palló Imre: Sőt, éppen annak lehet!) Elnök: Csendet kérek Palló és Szalay kép­viselő urak. (vitéz Szalay László: Egypápfr_ rendszerre val szükség!) * "" 59

Next

/
Oldalképek
Tartalom