Képviselőházi napló, 1935. XXII. kötet • 1939. február 24. - 1939. május 4.

Ülésnapok - 1935-380

2^8 Az országgyűlés képviseiöházának 380. ülése 1939 március 10-én, pénteken. rét sós könnyek között egye, aki a magyar po­litikának eddig csak a napos oldalán ült, aki a magyar politikai életnek valóságos »Sonntags­kind«-je, valóságos szerencsefia. Amikor ezeket megállapítom, azt kell mon­danom, hogy ha a jöyo történetírója vala­melyes általános értékítéletet akar majd meg­állapítani erről a törvényjavaslatról, ennek tárgyalásáról és megszavazásáról, akkor azt mondhatja, hogy ez a javaslat és ennek egész tárgyalása körülbelül annyi kultúrát, annyi civilázációs elemet, annyi igazságot, annyi ér­telmességet képviselt, mint amennyi volt azok­ban a bizonyos középkori állatpörökben, ahol jobb vádlott híján valamilyen szerencsétlen állatot, tehenet, disznót, lovat vagy valami ha­sonló szegény párát vettek elő, azt ítélték el és arra fogtak rá körülbelül annyit, amennyit ebben a javaslatban fognak rá a magyar tár­sadalomnak arra a szerencsétlen rétegére, amely ellen ezt a javaslatot készítik. Ennek a javaslatnak előterjesztésében, kép­viseletében valószínűleg egy külön fejezet jut majd a mostani igazságügy miniszter úrnak, (Farkas István: Annak igen! Szégyen-gyalá­zat, hogy az igazságügyminiszter képviseli ezt a törvényjavaslatot!) akinek egész fellépése e körül a törvényjavaslat körül meglehetősen problematikus és akiről körülbelül az az érzése az embernek, hogy azért jutott ahhoz a sze­rephez, hogy ezt a javaslatot itt képviselje, mert kitűnő elődeinek hosszú sokában talán nem akadt olyan, aki erre a szerepre hajlandó lett volna vállalkozni. Azonkívül éppen az igazságügyminiszter úr már az első számú zsidójavaslat tárgyalásánál egyike volt azok­nak, akik azt mondották, hogy licitálásnak azonban azután helye nincsen, (Farkas István: De panasznak se legyen helye!) most pedig a licitálók között első helyen látjuk őt magát, amiről azt kell mondanom, hogy ez, ha nem is morális, de mindenesetre bizonyos intellek­tuális összeférhetetlenséget jelent. (Ügy van! Úgy van! a szélsőbaloldalon, — Tasnádi Nagy András igazságügyminiszter: Sohasem mond­tam!) Az igazságügyminiszter úr itt áll hetek és hónapok óta, elzárkózik minden kapacitálási lehetőség elől, sem nem lát, sem nem hall, se­milyen argumentum figyelembevételére nem kapható, semilyen engedményt tenni nem haj­landó... (Tasnádi Nagy András igazságügy­miniszter: Nagyon jól tudja, hogy nem igaz az, amit a t. képviselő úr mond! Valótlan!) Ha valamelyes változtatásokról lehet szó, azok csak rontanak magán a törvényjavaslaton, (Tasnádi Nagy András igazságügyminiszter: Csináljuk vissza?) azok csak azt az embertelen és lelketlen szigort súlyosbítják, fokozzák, amely már az első számú javaslatban is volt. (Tasnádi Nagy András igazságügyminiszter: Csináljuk visszaf — Felkiáltások a szélsőbal­oldalon: Csinálja vissza! — Farkas István: Szegy élni fogja valamikor!) Hklldttuk az igazságügy miniszter úrnak a vitáibain elhangzott (beszédét, az azonham sok vitára alig- ad alkalmat. Olyasmit hallottunk a miniszter úrtól, hogy nincsen szó ebben a tör­vényjaviaíslathan esirasejitekről, vérről és ezek­hez hasonló dolgokról. Ha ez így van, akkor azt mondhatom, nagy a javaslat legtöbb sziai­kasza, talán maga az egész javaslat is feles­leges. . ­Olyasmit is mondott az igazságügyminisz­ter úr, hogy annak, akit megkereszteltek, nem járnak különös előnyök, mert lafcert az még nem magyar. (Tasnádi Nagy András igazságügy­miniszter: Ezt sem mondottam!!) De igen. (Tasnádi Nagy András igazságügyminiszter: Nem mondtam! Valótlan!) De az értelme annak, amit a miniszter úr mondott, hiaitározottan ez. (Tasnádi Nagy András igazságügyminiszter: Az ön agyán ke­resztül!) Ezzel az állításával azonban, azt hi­szem, maga az igazságügyminister úr bunkózza agyon täte egész javaslat további jogcímeit is, inert, ha igaz az, amit a miniszlter úr mond, akkor egyszerűen meg debet kérdezni tőle, hogy milyen címen kíván egyáltalában kivételes in­tézkedéseket elblben az országban ial zsidók ellen. (Farkas István: Arra nem tudna felelni!) T. Ház! Azt mondtam, hogy az egész javas­lat körülbelül hasonlít azokra a középkori állat­perekre, amelyek 'bizony nem sok kultúrát, nem sok igazságot és nem sok értelmességet tartal­maztak. Ha kissé enyhébben akarnám magáim kifejezni, akkor azt kellene mondanom, hogy nem lesz éppen nagyon dicsőséges iliaipja a ma­gyar törvényhozás történeitéinek az a lap, amelyen erről a javaslatról, erről :al törvényről lesz szó; úgyhogy én ezekután voltaképpen csak arra szorítkozom, hogy megállapítsam) hogy ez a javaslat a maga. alapindokolásálban teljesen téves, hamis és nem helytálló; hogy megállapítsam, hogy egyik legborzalmasabb és legjellemzőbb része az, amely elég demagóg módon külön bűnöket konstruál, amelyek az­után lehetővé teszik einnek a társadalmi réteg­nek az elítélését, elmaraszltailását; hogy kimutas­sam egy pár adat állapján, hogy úgy, mint minden törvényjjavaslat, amely a legutóibbi esz­tendőkben a Ház elé jutott, külön is a munkás­osztályt sujtjia' és a munkásosztály érdekei ellen éleződött ki (Propper Sándor: TTgy vaai!); hogy kimutassam, hogy abszurdumokat teremt, ame­lyek alkalmasak arra, Ihogy a társadalomnak a polgári jogegyenlőségébe, jogrendszerbe vetett hitét megrendítsék és aláássák. A legszörnyűbb ennek az egész törvényja­vaslatnak 'BS 'a.t hozzákapcsolódó tárgyalásoknak az a következménye, hogy — mint mondom — külön zsidó bűnöket konstruál és hogy az egész eddigi vitában csak arra igyekeztek at túlolda­lon, hogy a zsidók bűnözésének ezt a kiélezését egyire-egyre jobiban fokozzák, úgyhogy valósá­gos történeti vérváddá nagyobbodott mindaz, teimit a zsidók ellen eddig fel tudtak hozni. T. Ház! Példa erre a tegnapi nap, amikor elhangzott Vozáry t. képviselőtársunk felszó­lalása, amely voltaképpen nem volt egyéb, mint megismétlése ezeknek a vádaknak, talán bizonyos mértékig konkretizálása annak, amit itt Jaross felvidéki miniszter úr ^már régeb­ben megkezdett. Vozáry képviselő úr hivat­kozva Széchenyinek arra az ismert monda­hogy oly kevesen vagyunk magyarok, hogy még az apagyilkosnak is meg kell bo­csátani (Vitéz Hertelendy Miklós: Magya­rok!), azt mondta, hogy az anyagyilkosnak már nem bocsát meg és nem bocsát meg a nemzetárulást elkövető bűnözőknek sem, ter­mészetesen azzal az indokolással, hogy főként a zsidók azok, akiket ezekben a bűnökben el lehet marasztalni és még speciálisabban a felvidéki zsidók magatartása volt az, ami ezt a szigorú ítéletet indokolttá teszi. T. Ház! .Én csak egynéhány rövid meg-

Next

/
Oldalképek
Tartalom