Képviselőházi napló, 1935. XXII. kötet • 1939. február 24. - 1939. május 4.

Ülésnapok - 1935-380

Az országgyűlés képviselőházának 380. ülése 1939. évi március hó 10-én, pénteken, Darányi Kálmán vitéz Bobory György és Szinyei Merse Jenő elnöklete alatt. Tárgyai: Elnöki előterjesztések. — A Ház elhatározta, hogy a tárgyalás alatt álló törvénj?javaslat vitájának tar­tamára az ülések idejét napi 8 órában állapítja meg. — A zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának kor­látozásáról szóló törvényjavaslat. Hozzászóltak:" Buchinger Manó, Drozdy Győző, Gratz Gusztáv, Schmidt Lajos, Kéthly Anna, Vázsonyi János, Fellner Pál. — A legközelebbi ülés idejének és napirendjének meg­állapítása. — Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítése. Á kormány részéről jelen van: Tasnádi Nagy András. (Az ülés kezdődik 10 óra 4 perckor.) (Az elnöki széket vitéz Bobory György fog­lalja el.) Elnök: At. Ház ülését megnyitom. Az ülés jegyzőkönyvének vezetésére Gaal Olivér, a javaslatok mellett felszólalók jegy­zésére Csikvándi Ernő, a javaslatok ellen fel­szólalók jegyzésére pedig Huszár Mihály jegyző urat kérem fel. T. Ház! Mielőtt napirendünk tárgyalására áttérnénk, határoznunk kell Kölcsey István képviselő úr indítványáról, amelyben java­solja, hogy a tárgyalás alatt álló törvényja­vaslat vitájának tartamára az ülések ideje napi nyolc órában állapíttassák meg. Kérdem, méltóztatnak-e az indítványt el­fogadni 1 (Igen!) Határozatként kimondom, •hogy. a Ház az indítványt elfogadta. Házszabályaink érteimében e határoza­tunk már a mai ülésre érvényes. Napirend szerint következik a zsidók köz­életi és gazdasági térfoglalásának korlátozá­sáról szóló törvényjavaslat folytatólagos tár­gyalása. (írom.: 702., 710. sz.) Szólásra következik? Gaal Olivér jegyző: Buchinger Manó! Elnök: Buchinger Manó képviselő urat il­leti a szó. Buchinger Manó: T. Ház! Ha a jövő tör­ténetírója a napirenden lévő törvényjavaslat születési körülményeit és a javaslat törvény­efőre emelésének körülményeit kutatni fogja, akkor számos érdekes és egyben jellemzőnél jellemzőbb dolgot és adatot tud majd felje­gyezni. Mindenekelőtt feljegyezheti majd, hogy a magyar nemzeti és keresztény gondolatnak olyan abszolút harcosai és hívei, mint például KÉPVISELŐHÁZI NAPLÓ XXII. gróf Bethlen István, gróf Sigray Antal, gróf Apponyi György, Rassay Károly, Rupert Re­zső és mások ezt a törvényjavaslatot elutasí­tották. (Zaj, jobb felől. — Halljuk! Halljuk! a szélsőbaloldalon.) Fel fogja majd jegyezhetni, hogy ennek a parlamentnek talán egyik leg­régibb fajvédője, Eckhardt Tibor, beszédében, kritikájában a javaslatot azzal is jellemezte, hogy magyar ember ilyen törvényt nem csi­nál. De ugyanakkor feljegyezheti majd mint jellemző adatot azt is, hogy ennek a Háznak egyik legfiatalabb képviselője^ ezt a javasla­tot, amely millió embert, amúgy is sújt, te­tézni óhajtja botbüntetéssel. Feljegyezheti majd, hogy ennek a Háznak egy másik fiatal tagja olyan légkört kíván teremteni ebben az országban, hogy egy millió ember számára a kivándorlás kívánatosabbá váljék. (Kertész Miklós: Pogrompolitikusok!) Feljegyezheti majd, hogy a fajbiológia! radikalizmust e javaslat tárgyalásánál egy olyan képviselőtársunk juttatta kifejezésre, aki eddig csak bizonyos veteményfajtákat mű­velt, jelesül a kukoricát termelte, (vitéz Csi­csery-Rónay István: De azt nagyon jól csi­nálta!) Nagyon jól, különösen saját anyagi érdiekei szempontjából, (vitéz Csiesery-Rónay István: És a nemzet érdekében!) Ugyanakkor felsorolhatja majd, hogy mint Talmud-szak­értő ebben a vitában egy borászati szakember szerepelt. (Baross Endre: Csak nem rólam be­szél?) Nem önről. (Propper Sándor: Ön nem borászati szakember, csak annak mondja ma­gát.) Azonkívül feljegyezheti majd, hogy a Ház­nak egy ugyancsak fiatal tagja szerepel itt, akinek személye iránt teljes tisztelettel viselte­tem ugyan, de aki talán nem veszi rossznéven, ha megállapítom róla, hogy koránál fogva sem jutott még abba a helyzetbe, hogy kenye­4?

Next

/
Oldalképek
Tartalom