Képviselőházi napló, 1935. XIX. kötet • 1938. május 18. - 1938. június 17.

Ülésnapok - 1935-331

Az országgyűlés képviselőházának 331. ülése 1938 június 15-én, szerdán. 801 nak -meg, ha már legalább tíz éve szolgáltak és tízévi szolgálat után is csak akkor, ha a fő­vigyázói rangot elérték. Annakidején, 1886-ban. amikor ezt a rendelkezést hozták, nem kellett semmilyen 'kvalifikáció a pénzügyőrséghez,, a legkisebb kvalifikációval, 17—18 éves Ikarban pénzügyőr lelhetett bárki. A XX. század pénz­ügyőreinek azonban négy középiskolai végzett­ség kell, utána a katonai szolgálatot ki kell tölteniük, majd egy nehéz tanfolyamon kell ke­reaztülmenniök, amelyre nem is olyan könnyű hejutni. Ebből megállapítható, hogy legalább 23^-24 évesnek kell lenniök, hogy egyáltalában pénzügyőrök lehessenek. A házasodási időpont tíz év múlva következhetik be, tehát 33—34 éves az a pénzügyőr, mire csak gondolhatna arra, hogy megházasodjék. Ez azonban még akkor sem történhetik meg, mert még mindig nem fővigyázó az, illető, tehát még most sem lehet házasodnia. Amikor már eléri a fővigyá­zói rangot, amely a legtöbbnél az utolsó elő­lépési fokozatot jelenti, akkor már vagy el is megy a kedve a házasságtól, vagy azon kell gondolkoznia, hogy idős fejjel fel tud-e még nevelni kisgyermeket, hiszen már inkább az unokáit kellene ebben a korban ringatnia. Szó­val sem a nemzetre, sem a közerkölcsre nézve ezek az indokolatlan gátlások nem kívánato­sak, amikor annyi magyar gyermekre van szükség. Magyarországnak tehát meg kell komo­lyan kezdenie a hathatós családvédelmet, aho­gyan ezt a miniszterelnök úr is kijelentette, drákói szigorral végrehajtott Örökösödési tör­vénnyel és a háromgyermekes családoktól kezdve progresszív adókedvezményekkel. Igénybe kell vennünk minden erőt, hogy nemzetünket megmenthessük a pusztulástól, mert most már igazán itt van a legutolsó óra. A belügyi költségvetésiben feltüntetett Ma­gyar Családvédelmi Szövetség egyike azoknak a félhivatalos szerveknek, amelyek ebben a inumkábaai iaz államinak (segítségére kívánnak lenni. Sokan tagjai is vagyunk ebben a Ház­ban. Annakidején 200.000 pengőt kértünk a családvédelmi szövetség részére a belügymi­niszter úrtól és a pénzügyminiszter úrtól azonban a költségvetésbe csak 30.000 pengőt látok beállítva. Igaz, hogy ez a szerv nem hivatalos szerv, hanem mondjuk félhivatalos szerv, azt hiszem azonban, nagyon áldásos mű­ködést tud kifejteni a hivatalos szerv mellett, mert hiszen esetleg az önkéntes munkaerők­kel és az olyan eszközökkel, amelyek pénzbe nem kerülnek, hamarább és közvetlenebbül tud' a népességgel érintkezni és tud eredmé­nyeket elérni, mint a hivatalos apparátus, amely mindig nehézkesebb. Természetes, hogy a családvédelmi szövetség programja ugyanaz, mint a kormány programja és együtt kell ha­ladnia, teljesen összekapcsolódva a miniszte­riális családvédelmi ügyosztállyal. Azt hiszem, ennek a szövetségnek nem szabad arra a sorsra jutnia, amelyre sok más ilyen magyar intézmény jutott, ezért nekünk, az országyűlés tagjainak kellene nem csupán szóval, hanem ténylegesen is támogatnunk av­val, hogy belépünk a szövetségbe, abban sze­mélyesen munkát fejtünk ki és segítünk eset­leg az anyagi eszközöket is megszerezni tevé­kenysége számára. A szövetség programja há­rom fő pontból áll. Ezek közül első a propa­ganda, amely a népesedéspolitikai felvilágosí­tásokat, a lapok terjesztését, a rádió- és film­propagandát, az iskolakötelesek, f leventék és felnőttek oktatását és mindenféle sajtó- es politikai támogatás megszervezését helyezi a siker eszközei közül első vonalba. A második társadalmi eszköz a missziók létesítése, ahol speciálisan képzett missziós pártfogónők, az önkéntes társadalmi munkaerők és az összes szociális munkások bevonásával remél ered­ményt elérni. Harmadszor következnek a csa­ládvédelem szolgálatában, mint társadalmi eszközök, azok a már létesített és létesítendő intézmények, amelyek a házassági tanácsadás terén a házasság előtt kellő útbaigazítást ad­nak, felkutatják az örökölhető és fertőző be­tegségeket, útbaigazítanak a gyermekáldás ösz­szes vonatkozásaiban és a házassági békélte­tés, a nővédelem, a női Otthonok létesítése te­rén hathatós tevékenységet fejtenek ki. Ugyancsak nagyfontosságú társadalmi akció még a társadalmi osaládtelepítés és a sokgyermekes szülők erkölcsi és anyagi támo­gatása, házassági kelengyék és segélyek folyó­sítása. (Az elnöki széket Kornis Gyula foglalja el.) Ezt a nagyszabású tervet mindenkinek pártolnda kell az országgyűlésiben és magyom kérném a kormányt, hogy a jövőre ezt a 30.000 pengős költségvetési támogatást mindenesetre bővítse ki. Itt vagyunk az utolsó órában és ha nem nyúlunk bele biztos, és erő® kézzel ezekbe a dolgokba, akkor a magyar családvédelem illuzóriussá fog válni, a magyarság pedig nemsokára laz ó-rómaiakhoz hasonlóan, szo­morú történelmi emlékké válik Össze kell fognia az államnak az egyházakkal és a tár­sadalommal, el kell követni mindent, — ha szépszerével nem megy, úgy büntető . rendel­kezésekkel — hogy visszaállítsuk a régi ma­gyar családi életet. A régi magyar családi élet termelő' közösség volt. Amíg a férfi az élet harcát vívta odakinn, addig az asszony a háztartás vezetésével, a gyermekek nevelé­sével, a házüasszonyi teendők elvégzésével, szóval minden házi munkával és takarékos beosztással igyekezett neki segíteni. Ez volt a régi magyar családi élet. Mentől jobban megszűnt azonban ez a keresztény magyar család ilyen termelő közösség lenni, minél többen vonultak ki a családból mint kenyér­keresők, annál több nő jutott egészen más erkölcsi körülmények közé, annál több f gyer­mek maradt magára anya nélkül, nevelés nél­kül. Szétzüllött a régi magyar családi élet, mert idegen erkölcsi áramlatok, lettek; úrrá felette a keresztény valláserkölcs helyett. Ezt vissza kell állítani. A keresztény valláserkölcsnek kell ismét előtérbe kerülnie a magyar családi életben. Vissza kell tehát térni ezen a téren is a nem­zetnek a régi hagyományokhoz,, meg kell vál­toznia az egész társadalmi felfogásnak. Mivel piedig látom, hogy ez a mély keresztényi és valláserkölcsi felfogás a miniszterelnök úrnak és a kormánynak lelkében és programmj ál­ban megvan, a legnagyobb lelkesedéssel és bizalommal vagyok iránta és bizton hiszem, hogy ezt a kérdést sürgősen és gyökeresen meg fogja oldani, ezért tehát a legnagyobb örömmel felajánlom munkámat továbbra is és minden törekvésében, amely a szociális szem­pontokat, a hazát és a nemzeti szempontokat illeti, a legmesszebbmenőén támogatni kívá­nom a kormányt. (Elénk éljenzés és taps

Next

/
Oldalképek
Tartalom