Képviselőházi napló, 1931. XXIV. kötet • 1934. október 23. - 1935. március 05.

Ülésnapok - 1931-306

Az országgyűlés képviselőházának 806. szűnik az erdőtalaj javítása. Ezek, sajnos, mind olyan dolgok, amelyeken régente senki sem talált kivetni valót s ezt csinálta min­denki nagyon kevés kivétellel, pedig az erdő szakszerű kezelése — ebből látjuk — éppen olyan szükséges, mint egy mezőgazdasági bir­tok szakszerű kezelése és termőerőben tartása. Azért is szükséges ez az erdőtörvény, bogy mindezeknek a régi bűnöknek elejét vegyük és ezeket végre kiküszöböljük. Most pedig fel szeretném hívni az igen t. miniszter úr figyelmét néhány pont módo­sítására, amely módosításokat az Országos Erdészeti Egyesület is helyénvalóknak tálált. Ezek ipedig a következők: A 9. §-ba bevenném azt a passzust, hogy rendszeres erdőgazdálkodás mellett a tulajdo­nos érdekeit is méltányosan figyelembe kell venni. A 21. §-nak, amely a rovar- és élősdi-kár­tételekről szól, második bekezdését talán úgy lehetne módosítani, hogy az erdőrendészeti hatóság által elrendelt intézkedéseket, ameny­nyiben azok költsége a megvédendő terület kataszteri tiszta jövedelmének 20%-át meg nem haladja, köteles a tulajdonos saját költségén végrehajtani, a költségeknek ezt a meghaladó részét pedig az állam viseli. A 45. §-nál az volna a megjegyzésünk, hogy a társulásra való megállapodást és a megállapodás alapján közös alkalmazottal kö­tött szolgálati szerződést a,z erdőrendészeti ha­tóságnak csak bemutatni legyen köteles az er­dőbirtokos, mert hiszen a közös alkalmazottal létrejött szerződés éppen olyan magánjogi ügy­let, mint az olyan szerződés, amelyet egy ma­gánerdőbirtokos köt egy alkalmazottal; szóval az erdőbirokosok ne jóváhagyás céljából le­gyenek kötelesek bemutatni a szerződéseket, hanem pusztán csak azért, hogy az erdészeti hatóság tudomásul vegye, hogy a törvénynek eleget tettek. A 46. § negyedik bekezdésében ugyanezt a módosítást kérjük, mivel ez természetes követ­kezménye a 45. §-ban foglalt módosításnak. Nagyon kérem a földmívelésügyi minisz­ter urat, hogy ezeknek a kérelmeinknek adjon helyt, hogy a törvénynek ezek a szakaszai tel­jesen tiszták és világosak legyenek és semmi­féle aggály vagy félreértés ne lehessen a jövő­ben sem. Mivel pedig a, törvényjavaslatot közérde­kűnek és helyesnek találom és feltétlen szük­ségét érzem annak, hogy erdőterületeink fo­kozottabb mértékben meg legyenek védve és szakszerűen legyenek kezelve, a törvényjavas­latot örömmel elfogadom. (Elénk helyeslés, él­jenzés és taps a jobboldalon és a középen. A szónokot számosan üdvözlik.) Elnök: Szólásra következik? Takách Géza jegyző: Petrovácz Gyula! Petrovácz Gyula: Mélyen t. Képviselőház! En azzal kezdem beszédemet, amivel Melczer Lilla képviselőtársam befejezte: hogy a tör­vényjavaslatot helyesnek, okosnak, a, közérdek­nek megfelelőnek tartom és ennek következté­ben készséggel elfogadom. Világos dolog, hogy a törvényjavaslat célja a közérdek előtérbe ál­lítása a magánérdekkel szemben, hogy a^ tör­vényjavaslat célja az ország erdőterületének, faállományának, faértékének lehető emelése, az erdőgazdaság tartamosságának fokozása, hogy ezek közérdekű szempontok, amelyek el­tűrik azt, hogy a magánérdek bizonyos te­kintetű sérelmet szenvedjen. Mi a magántu­ülése 198% november 28-án, szerdán. 273 lajdon elvi álláspontján állunk, de a magán­tulajdont nem lehet a közérdekkel szembeállí­tani és ha a kettő közt, bizonyos összeütközés következik be, akkor a nemzet érdekében, a köz érdekében a magántulajdon némi korlátozása tökéletesen indokolt. Nagyon szeretném, ha ez a korlátozás nemcsak az erdő területén, hanem a, dzsungelben is bekövetkeznék, abban a dzsungelben, amelyet általában magyar köz­gazdaságnak hívnak és amelyet mi talán más névvel nevezhetnénk. Ha az erdőben a magán­érdeknek a közérdekkel szemben nem lehet ér­vényesülnie, akkor fel kell tételeznem és he­lyesnek kell tartanom, hogy ez más gazda­sági ágakban is így van és én örömmel üdvö­zölnék olyan törvényjavaslatot is, amely a jo­gosulatlan . magánérdeknek a közérdekkel való összeütközésénél a közérdeknek szerezne t ér­vényt a magánérdekkel szemben. Azt, hogy a közérdek szempontjából a ma­gánerdőknek állami kezelésbe való vételét kí­vánja a kormány, a magam részéről elfogad­ható és olyan megoldásnak tartom, amely tö­kéletesen kielégíti a közérdeken belül még a magánérdeket is. Világos dolog, hogy azok az erdőbirtokosok, akiknek gazdasági terveit az ellenőrzésnek ez a módja nagymértékben be­folyásolja és akik féltik az erdők jelenlegi jö­vedelmezőségét,, amely nem állott okszerű ala­pokon és általában azok az erdőbirtokosok, akik a magánerdészet köréből ennek a törvényva­yaslatnak rájuk vonatkozó rendelkezéseit meg­érteni nem tudják, természetesen a törvényja­vaslat ellen foglalnak állást, de objektív szem­mel ezeket a korlátozásokat nem lehet diffi­kultálni. Három szempontból kívánok a törvényja­vaslattal, foglalkozni. Elsősorban természete­sen a székesfőváros szempontjából. Igaz, hogy a székesfőváros az erdőgazdaság terén kisbir­tokos, mert hiszen az ország kétmillió hold er­dejéből a székesfőváros tulajdonában mind­össze 5000 hold erdő van (Egy hang jobbfelől: Az is szép!) és az ország két és félmillió köb­méter tűzifa-kitermeléséből a székesfővárosi er­dők mindössze két és félezer köbmétert termel­nek ki, erdőbirtok tekintetében tehát az ország erdőbirtokának csak négyszázadrésze van a székesfőváros kezében, fakitermelés szempont­jából pedig a főváros csak ezredrészét termeli ki az ország összes erdeiben kitermelt fameny­nyiségnek. Itt tehát az 1:8 arány, amely egyéb tekintetben fennáll, vagyis az 1:2 arány, amely adózás tekintetében fennáll, meglehetősen alá­esik. De, mélyen t. Képviselőház,, a, székesfő­város erdei és a székesfőváros erdŐelgondo­lása is nagyban különböznek az általános er­dőelgondolástól. A székesfőváros erdeinek fenn­tartásával elsősorban azt a célt szolgálja, hogy ezek az erdők egyrészt a főváros levegő­jét tisztítsák és javítsák, másrészt hogy a fő­város lakosainak kiránduló és üdülőhelyekül álljanak rendelkezésre Ennek a nagy célnak teljesen alá van rendelve az erdő jövedelme­zősége is.- Ezt nagyon egyszerűen lehet^ iga­zolni, ha megnézzük a székesfőváros erdészeti költségvetését. A székesfőváros erdészeti költ­ségvetésében a fakitermelésből például a múlt esztendőben mindössze 43.000 pengő folyt be, egyéb termékek eladásából pedig egész erdő­gazdaságunkban mindössze 68.000 pengő. Ez­zel szemben 61.000 pengőbe kerül csupán a sze­mélyzet, amely ezeket az erdőket ellátja, mert a székesfővárosnak ehhez az 5000 hold erdejé­40*

Next

/
Oldalképek
Tartalom