Képviselőházi napló, 1931. XXIII. kötet • 1934. május 17. - 1934. június 26.

Ülésnapok - 1931-280

Az országgyűlés képviselőházának 280. ülése 19 SU május 18-án, pénteken. 95 nehéz helyzetből. A válság azonban nemcsak gazdasági válság, hanem szellemi és kulturális válság is és ahol ez fennáll ott még sokkal ne­hezebb a helyzet. Különösen nehéz Magyaror­szág helyzete, mert hiszen a trianoni békeszer­ződés teljesen kifosztott minket gazdasági erőinkből és így nem maradt más erő, mint az a szellemi erő, az az ősmagyar géniusz, amely ezt az országot ezer éven keresztül fenntartotta, amelynek köszönhetjük, hogy ez a nemzet még él, hogy ez az ország még megvan és amely megtartotta ezt a népet az európai civilizáció határkövének és őrzőjének. (Ügy van! jobb fe­lől.) Mentől nagyobb a kultúrája egy nemzet­nek, mentől nagyobb benne a nemzeti érzés, az összetartozandóság érzete, annál több garancia van benne arra, hogy az a hazaszeretettől át­hatott nép törhetetlen védője lesz önmagának és őrzője a civilizációnak. Ma, amikor ismét egy nagy pusztulás, nagy debacle után vagyunk, amikor nemzetünknek minden ősérejére szükség van, hogy elesetfcsé­géből felemelkedhessek, hatványozott mérték­ben szükségünk van komoly, alapos kulturális vezetésre. Hálát adhatunk az .Istennek, hogy ezekben a nehéz időkben kultúránk vezetője­ként olyan ember áll a kultusztárca élén, mi at az igen t. kultuszminiszter úr (Éljenzés a közé­pen.) s ezért megnyugvással és bizalommal né­zek a jövő elébe, mert meggyőződésem az, hogy bármilyen nehezen küzdünk is, az ő bölcs ve­zetése mellett újra talpra fogunk állani. De mint minden hadvezérnek, neki is har­cosokra van szüksége, harcosokra, akik meg­érti az ő célkitűzéseit és segítségére vannak ideáljai megvalósításában. Pedig sok dolog van még, amelyben segítségére kell lennünk. Itt van elsősorban a népoktatás. Fel akarom hívni a t. Ház figyelmét arra, — bár ez a mai esten már nagyon sokszor megtörtént -r- hogy milyen nehéz körülmények között dolgoznak a nép­iskolák tanítói, akik az új generációt vannak hivatva nevelni, vezetni az első lépéstől kezdve, akik megadják az alapot az egész életre, akik hivatva vannak jó magyar embereket nevelni a nép legszélesebb rétegeiből. Amióta bekövet­kezett a mai rettenetes gazdasági világháború, azóta a felekezeti tanítóság a legrettenetesebb helyzetbe sodródott. Azoknak a tanítóknak, akik kicsiny, eldugott falvakban vannak hi­vatva a nemzeti kultúra, a nemzeti műveltség magvait elültetni, hogy jó munkát tudjanak végezni, nyugodt, kiegyensúlyozott, gondatlan életre volna szükségük, ma azonban a legna­gyobb anyagi gondokkal küzdenek és a legne­hezebb harcot vívják sok esetben a megélhe­tésért. (Ügy van! Ügy van!) Pedig jó munkát csak gondmentes, nyugodt és kiegyensúlyozott életben lehet végezni, különösen olyan nehéz szellemi és türelmi munkát, mint amilyent a népiskolák tanítói végeznek. Ma a felekezeti tanítóság természetben kapja személyi járandóságának nagy részét és mint mondottam, a legnagyobb anyagi gondok kö­zött van, mert ezt már évek óta nem kapja meg, vagy csak nagyon kis^ mértékben és amit mes: is kap, az olyan kevés és olyan rosszul tudja.értékesíteni, hogy abból nem tud meg­élni. Örömmel hallottuk, hogy a kultuszminisz­ter úr kilátásba helyezte a felekezeti tanítóság elmaradt fizetéseinek, személyi járandóságai­nak rendezését. Azzal a tiszteletteljes kérdéssel fordulok a miniszter úrhoz, hogy vájjon eb­ben bennfoglaltatnak-e a tanítói nyugdíjalapra való fizetések, már tudniillik a hátralékok is? Ezekre a hátralékokra vonatkozólag az volna KÉPVISELŐHÁZI NAPLÓ XXIII. a tiszteletteljes kérésem, hogy ezek teljes egé­szükben töröltessenek, mert hiszen azokat na­gyobb anyagi megterheltetés nélkül, azt hi­szem, lehetetlen rajtuk behajtani. (Ügy van! Ügy van! a jobboldalon.) A búza értékegységének megállapításánál óriási eltolódások vannak. Bár tudom, hogy ennek az értékegységnek minden pengője 146.000 pengő többletet jelent a kincstárra nézve, de mégis igazságtalan ^és lehetetlen ál­lapot, hogy a tanítóság búzáját még ma is 21 pengős árban számítják, az alsópapságnál pedig a protestánsoknál 27, a katolikusoknál pedig 28 pengőben. Ezeket a búzákat tavaly 7—8 pengős árban tudták csak értékesíteni, így tehát fizetésüknek körülbelül egyharmad, vagy egynegyed részét kapták csak meg természet­ben. Ha ezeket az érték egységeket általános­ságban leszállítanok 28 pengőről 16 pengőre, ez a tanítóságnál 730.000 pengőt, a papságnál pedig 1,752.000 pengőt, Összesen 2,482.000 pengő többletet tenne ki. Tudom, hogy ez a mai vi­szonyok között nagy összeg, de ezt az összeget valahogyan elő kellene teremteni, mert ezen nem volna szabad múlni a nemzetnevelés nagy­fontosságú problémái ának. (Ügy van! Ügy van! jobbfelöl.) A tanítóság és az alsópapság kezébe van letéve az új generáció jövendője, annak testi és szellemi nevelése; azé a generációé, amely egy jobb és szebb jövőt kell, hogy fel­építsen, amely erre van hivatva^ és arra, hogy visszaszerezze Nagy-Magyarország ezeréves ha­tárait. (Ügy van! Ügy van!) Éppen azért, hogy ezekből a mai gyermekekből hasznos munkástagjai válhassanak a társadalomnak, meg kell adni az ő vezetőiknek és nevelőiknek azt a lehetőséget, hoary nyugodt anyagi és kultúremberekhez méltó szellemi életet élhes­senek és dolgozhassanak. A másik probléma szintén. a felekezeti is­kolákkal van kapcsolatban. Örömmel hallot­tam a kultuszminiszter úrtól, hogy Ő is ezen a nézeten van, kilátásba helyezte tudniillik a sokgyermekes iskolák problémájának a meg­oldását. Körülbelül B00 ilyen iskola van az or­szágban, ahol sok helyen egy tanteremben egy tanító 90—100 gyermeket is tanít. Ez lehetetlen állapot, mert még rendes körülmények közt is nagyon nehéz ennyi gyermeket tanítani és majdnem a lehetetlenséggel határos, hogy egy ember behatóan foglalkozzék a gyermekekkel, amikor egy teremben különböző osztályokat tanít. Ennek a urohlémának megoldását a kultuszminiszter úr kilátásba helyezte és re­méliük, hogy el fos- jönni nemsokára az idő, amikor ezen a kérdésen segíteni fog. Még egy kérésem volna az igen t. kultusz­miniszter úrhoz, még pedig az, hogv az elemi iskolákban is egységesítse a tankönyveket, hogy minden elemi iskolában kivétel nélkül egységesen tervezett és a magvar nemzeti esz­mének megfelelő tankönwek használtassanak, csupán a vallásoktatás céljait szolgáló tanköny­vek legyenek különbözők a fel ékezetek szerint, f Előbb az értékegvség megállapításánál szó­lottam az alsó papságról és az ő helvzetükrok Ez a papság ma a legheroikusabb küzdelmet folytatja. A papság jövedelme, mint tudjuk, földből, párbérből és kongruából áll nagyreszt: a föld ki van adva bérbe, egv-másfél mázsa bú­záért, ezt azonban a pap rendszerint nem kapja meg. A párbérnek szintén ez a sorsa, sokszor és nagyon sok helyen az a helvzet áll elo. hogy a kongrua az egyetlen jövedelmi forrás, már pedig az édes-kevés. Ezt a lehetetlen alla­14

Next

/
Oldalképek
Tartalom