Képviselőházi napló, 1931. V. kötet • 1932. február 25. - 1932. április 19.

Ülésnapok - 1931-61

Az országgyűlés képviselőházának 61. ülése 1932. évi április hó 6-án 3 szerdán, Almásy László, Puky Endre és Czettler Jenő elnöklete alatt. Tárgyai: Elnöki előterjesztések. — Az uzsoráról szóló törvényjavaslat tárgyalásának folytatása. Felszólaltak: Kelemen Kornél, Gál Jenő. — A közjogi bizottság benyújtja jelentését az országgyűlési képviselőválasztók névjegyzéke kiigazításának egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslat tárgyában. — A legközelebbi ülés idejének és napirendjének megállapítása. — Farkas István felolvassa a szociáldemokratapárt deklarációját. Gróf Károlyi Gyula miniszter­elnök nyilatkozata. — Ulain Ferenc felolvassa a független kisgazdapárt deklarációját. — A belügyminiszter írás­beli válasza Eckhardt Tibor és Petrovácz Gyula 1932. évi február és március hó 24-én a gönci járási főszolgabíró elleni panaszok, illetőleg az abaúji papság közigazgatási sérelmei tárgyában előterjesztett interpellációira. — Inter­pellációk : Hegymegi Kiss Pál — a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez — a Rockefeller-alapítvány járulékai tárgyában. (írásban.) A vallás- és közoktatásügyi miniszter írásbeli válasza. — Petrovácz Gyula — a belügy­miniszterhez — a debreceni hullaégetőüzem tárgyában. A belügyminiszter válasza. — Farkas Tibor — az össz­kormányhoz — a pacsai vásáron megkísérelt adóvégrehajtási cselekmények tárgyában. A belügyminiszter válasza. — Báró Orosdy Fülöpné — a miniszterelnökhöz — a népjóléti minisztérium fenntartásáról. A miniszterelnök válasza. — Kócsán Károly — a földmívelésügyi miniszterhez- a mezőgazdasági munkanélküliség megoldása és a jövő téli kenyér biztosítása tárgyában. A földmívelésügyi miniszter válasza. — Téglássy Béla — az összkormányhoz — a munkaalkalmak sürgős létesítése és megindítása tárgyában. — Rakovszky Tibor — a pénzügyi, földmívelésügyi és kereskedelemügyi miniszterekhez — a Fiedler János-féle lengyár zárlat alá helyezésével a lentermelő kisgazdákat ért károsodás tárgyában. A földmívelésügyi miniszter válasza. — Rakovszky Tibor viszonválasza. — Báró Inkey Pál — a miniszterelnök és pénzügyminiszterhez — az 5.300/1931. M. E. rendelet 8. §-ának hatályon kívül helye­zése és némely pénzügyi kérdés tárgyában. — Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítése. 4 kormány részéről jelen vannak : gróf Károlyi Gyula, Walko Lajos, Zsitvay Tibor, báró Korányi Frigyes, vitéz Keresztes-Fischer Ferenc, vitéz Purgly Emil. (Az ülés kezdődik délelőtt 10 óra 10 perckor.) (Az elnöki széket Puky Endre foglalja el.) Elnök: T. Házi Az ülést megnyitom. A mai ülés jegyzőkönyvét vezeti Brandt Vilmos jegyző úr, a javaslatok mellett felszólalókat jegyzi Esztergályos János jegyző úr, a javas­latok ellen felszólalókat jegyzi Frey Vilmos jegyző úr. Bemutatom a t. Háznak Farkas Gyula képviselő úr levelét, amelyben betegségére való tekintettel hat heti szabadságidő engedé lyezését kéri. Méltóztatnak a kért szabadságot megadni 1 ? (Igen.) A Ház a szabadságot meg­adja. Bejelentem a t. Háznak, hogy a miniszter­elnök úr a legközelebbi ülésen a napirend megállapítása után írásban fog válaszolni Farkas Tibor képviselő úrnak a hitelviszonyok tárgyában múlt évi december hó 2-án, továbbá Propper Sándor képviselő úrnak a szükségadó kivetése, (Mozgás o szélsőbaloldalon-) behajtása és felhasználása tárgyában múlt évi december hó 16-án előterjesztett interpellációjára. A be­jelentést a Ház tudomásul veszi. Bejelentem a t. Háznak, hogy Farkas Ist­ván és Ulain Ferenc képviselő urak a Nép­KÉPVISELÖHAZI NAPLÓ V. szava betiltása tárgyában napirend előtti fel­szólalásra kértek tőlem engedélyt, (Propper Sándor: Halljuk Farkas Istvánt! Ilyen időben adjon szót.) amit a képviselő uraknak nem ad­tam meg. (Nagy zaj és felkiáltások a szélsőbal­oldalon. Miért? — Kabók Lajos: Miért nem adott szót? — Györki Imre: Hol van a belügyi hóhér? — Kabók Lajos: Szót akarunk!) Kabók Lajos képviselő urat rendreutasítom. (Kabók Lajos: Hiába utasít rendre! Szót adjon! Be­szélni akarunk! — Györki Imre: Hol a sajtó­hóhér? — Propper Sándor: Ki hallott ilyet?) Csendet kérek, képviselő urak. (Kabók Lajos: Politikai méregkeverőkJ Hiába utasít rendre, szót adjanak! — Peyer Károly: A Népszava betiltása ügyében nem lehet felszólalni!) Csen­det kérek. (Zaj. — Kabók Lajos közbeszól. — Felkiáltások: Halljuk az elnököt!) Kabók Lajos képviselő urat ismételten rendreutasítom. (Zaj.) Minthogy a képviselő urak kérték, (Folyto­nos zaj a szélsőbaloldalon. — Propper Sándor: A sajtó-Kozarek hol van?) hogy ezt a kérel-. műket a házszabályok 136. §-a alapján a Ház elé terjesszem, azért kérdem a t. Házat, mél­tóztatnak-e Farkas István és : Ulain Ferenc képviselő uraknak (Kabók Lajos: Szót aka­runk!) a napirend előtti felszólalásra az enge­délyt megadni. (Igen! — Nem!) Kérem azokat a képviselő urakat, akik az engedélyt megad­ják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik. — Kabók Lajos: Szégyeljék magukat! Sajtószáv badság van Magyarországon? — Kertész Mik­lós: Ilyen gyalázatosságot lehet csinálni? — " 24

Next

/
Oldalképek
Tartalom