Képviselőházi napló, 1927. XI. kötet • 1928. április 17. - 1928. május 01.

Ülésnapok - 1927-161

Az országgyűlés képviselőházának 161. ütése 1928 április 27-én, pénteken. 383 bántják őket, holott ezek a jóemberek, mint más társadalmi rétegek, szintén segiteni akarnának önmagukon. Amig másnak szabad megvitatni lapok utján a maga osztály érdekeit, társadalmi érdekeit, nekik ez nem szabad, nekik ezt nem engedik meg. Ennek a munkásrétegnek, amely ilyen viszo­nyok között van, a legrosszabb a biztositási ügye. Úgyszólván alig van valamely intézkedés, mert azok az intézkedések, amelyek fennállanak a mezőgazdasági munkásokra vonatkozólag, az u. n. cselédpénztár-törvény és az a törvény, amely azt a célt szolgálja, hogy a mezőgazdasági munkások­nak bizonyos esetekben segélyt, járadékot nyújt­son, már régen túlhaladott dolgok. Sajnálattal kellett tapasztalnom itt is, hogy amikor ennek a költségvetésnek általános vitájánál beterjesztettem azt a javaslatomat, hogy a munkásbiztositó intéz­mény hatálya terjesztessék ki a mezőgazdasági munkásnépességre is, a t. túloldal azt leszavazta. (Simon András: Külön kell azt megcsinálni!) Bocsánatot kérek, ezt a «külön»-t majd megmagya­rázom, én jobban értem ezt a kérdést is. Ha külön csinálják, megint nem lesz a mező­gazdasági munkásságnak egészségi biztositása. (Simon András : Miből gondolja í) Most itt vagyunk az aggkori és rokkant munkásbiztositás kérdéséné),... (Zaj.) Elnök : Csendet kérek, képviselő urak ! Farkas István : .. . amely kétségtelenül hala­dás lesz a munkásbiztositás terén. Kétségtelen azonban, hogy a mezőgazdasági munkásnépre ezt megint nem akarják olyan mértékben megcsinálni, mint amilyen mértékben készül ennek a keresztül­vitele és amilyen mértékben tervbe van vévé az ipari munkásbiztositásnál. (Forster Elek : Ezt nem is lehet összehasonlítani !) Ha nem lehet össze­hasonlítani, majd rámutatok arra, hogy vannak országok, ahol Össze tudják hasonlítani, (Simon András : Biztosan nem olyan ország, mint Magyar­ország ! — Esztergályos János : Az bizonyos ! — Zaj.) ahol ha külön biztosítás van is számukra, de nem olyan látszat intézkedésekkel.. . (Zaj.) Elnök: Csendet kérek képviselő urak! Farkas István : . . . mint amilyen látszat­intézkedések itt vannak. A munkásoknak biztositása rendkivül fontos dolog és ha mást nem vennének az urak figye­lembe, mint a magyar nép szaporodásának szám­arányát, akkor is arra az álláspontra kellene helyezkedniök, hogy a mezőgazdasági népességnek kultúráját emeljük. A mezőgazdasági népesség el van zárva az orvostól, bábaasszonytól, a mező­gazdasági népnek nincsen orvosa, nem lehet or­vosa, (Zaj. — Halljuk ! Halljuk !) mert nem tud fizetni. Még ma is vannak orvosi körzetek, ame­lyek nincsenek betöltve, mert nem tud ott az or­vos megélni, olyan szegény a népesség, hogy nem vesz orvost igénybe. Már pedig az egészségügy­nek legelső feltétele az, hogy orvos legyen, patika legyen, ember legyen, aki gondozza a betegeket. Ha a kehes birkát, a kehes lovat lehet gondozni és erre — nagyon helyesen — van is mindenhol állatorvos, miért ne legyen orvos az emberek számára is? A népbiztositást, a magyar mező­gazdasági népesség biztosítását csak az ipari munkások biztosításával egyetemlegesen, egysé­gesen lehet megoldani ugy betegség, mint baleset, öregség és rokkantság esetére. Tessék elképzelni először két adminisztrációt. De miért ez a meg­különböztetés 1 Miért jár annak a magyar falu népének kevesebb, mint a város népének? (Forster Elek : Ebben igaza van ! — Simon András : Ezt senki sem mondja!) Meg lehet találni a megoldás módját. (Simon András : Nem lehet összehason­lítani!) Csonka-Magyarországnak Trianon után azt az áldozatot meg kellene hoznia, hogy a ma­KÉrVISELŐIIÁZI NAPLÓ. XI. gyár mezőgazdasági népességet, a magyar falut kiemelje abból az elmaradottságából, amelyben van, hogy egészséghez, védelemhez jusson. (Simon András: Ez igaz!) Ez adná meg az erejét. (Farkasfalvi Farkas Géza: Nem vitás!) Nem frázis, nem szociáldemokrata vagy forradalmi szempont ez, hanem egy ország gazdálkodási, szociális viszonyainak szempontja, amelyet figye­lembe kell venni, amelyért áldozatot kell hozni. (F. Szabó Géza : Együtt vagyunk! — Helyeslés a jobb- és baloldalon. — Mayer János : Meg is fogjuk csinálni, megnyugtatom a képviselő urat!) A népesség szaporodása a következő. A szü­letési arány a nagybirtokosoknál 1:8 százalék, a középbirtokos oknál 1-3 százalék, a kisbirto­kosnál2*4 százalék, a gazdasági cselédeknél 3-9 százalék, a mezőgazdasági munkásoknál 4-6 százalék, a bányamunkásoknál 5-4 százalék­Airezervoár, az ősforrás, tehát a mezőgazdasági népesség és mégis ezzel törődnek a legkeveseb­bet. Ha citálni akarnék az uraknak igen sok előkelő polgári uri embertől, akik foglalkoztak ilyen kérdésekkel, sorra citálhatnék olyan emberek Írásaiból, akik behatóan foglalkoztak és foglalkoznak a mezőgazdasági népesség gaz­dasági, kulturális és egészségügyi viszonyaival. Ezek mind egyetemlegesen állapítják meg, hogy a magyar falu elmaradottságán, a magyar nép elmaradottságán segiteni kell, hogy lehetetlen enneik aa állapotnak fentartása. Már Trianon előtt, de különösen a trianoni időszak után meg­jelent ilyen értelmű nyilatkozatok élesen hang­súlyozzák azt, hogy a Trianon utáni Magyar­ország csak ugy lesz képes felemelkedni és csak ugy lehet megmenteni az országot, ha a mezőgazdasági népességet védjük és olyan helyzetbe juttatjuk, hogy ez a népesség azután fejlődőképes lesz. Például Gesztelyi Nagy­László azt mondja (olvassa): »Csongrádi tanyalátogatásom alkalmával láttam, hogy ezeken a távoli tanyákon a népbetegségek minden faja pusztít. Alig van egészséges család. Nyomorék, sánta és hülye, nagyothalló, néma, tüdővészes az ottani lakosok nem csekély része. így találjuk ezt végig egész sorainál azoknak az embereknek, akik ezzel a kérdéssel foglal­koznak. A főrendiházban is szó esett erről a kérdés­ről és Vass József népjóléti minister ur, amikor erről a. kérdésről beszélt, szintén ugy nyilatko­zott ott, hogy szükségesnek tartja a mezőgazda­sági munkások biztosítását, szükségesnek tartja, hogy a mezőgazdasági népességre is kiterjesz­tessék a rokkantbiztositás. Ugy látom, hogy ebben a tekintetben nem értenék egyet. Meg­vallom és kifejtettem az általános vita során abbeli álláspontomat, hogy az összes szociál­politikai ügyeket egy kézbe kellene helyezni, mert végtére is a földművelésügyi és a keres­kedelemügyi ministeriumok lehetnek nagyon jó ministeriumok, de ezek mégsem intéznek szociálpolitikai ügyeket és feltehető, hogyha ezek a szociálpolitikai ügyek egy kézben lesz­nek, és ha a külön gazdasági érdekeket képvi­selő ministeriumoktól elvonatnak, aikkor töké­letesebb lehet ezek megoldása. A gazdák például nem igen szívesen látják és mindig hangsúlyozzák, hogy a mezőgazda­sági munkások számára nem lehet ugyanazo­kat a biztositási ágakat ugyanazon a módon és ugyanolyan mértékben megcsinálni, mint ahogy az ipari és kereskedelmi alkalmazottak részére megcsinálják. Bizonyos fokig mégis el­ismerik, hogy meg kell csinálni. A mezőgazda­sági munkásbiztositás ügyében december 8-án az Omge-ben tartott együttes ülésen már Hor­váth Jenő ministeri tanácsos ur is elismeri azt, 54

Next

/
Oldalképek
Tartalom