Nemzetgyűlési napló, 1922. XXXIX. kötet • 1926. január 26. - 1926. február 19.

Ülésnapok - 1922-503

A nemzetgyűlés 503. ülése 192* a legfőbb állami számvevőszék elnöke erősebb, súlyosabb szavakban adott kifejezést. Ha sze­mély szerint bármelyikünkkel ez történnék, akkor mi ennek egészen más konzekvenciáját vonnók le, mint azok az illetők, akiket itt ugyan névszerint nem nevez meg az állami számvevőszék elnöke, de tudott dolog, hogy ezek a nevek súlyosan érintve vannak. T. Nemzetgyűlés! A zárszámadási bizott­ság ülésén megdöbbenéssel tapasztaltam ma­gam is, hogy a nemzetgyűlés tagjai mennyire informálatlanok és mennyire nem tudják, hogy itt miről van szó, vagy mutatták azt, hogy nem akarnak: róla tudni. De én inkább elhi­szem a jóhiszeműséget, hogy nem tudták, hogy itt miről van szó. (Zaj.) Pedig nem kisjelentő­ségü ügyekről, hanem nagy pénzekről van itt szó, nem kevesebbről, mint amit a jelentés mond (Olvassa): »Az ellenforradalmi csopor­tok tulajdonképen 135 millió magyar koronát, százezer svájci frankot és 333.000 francia fran­kot vettek hatalmukba, amely összegből a bécsi államrendőrség annak idején 69,420.000 magyar koronát lefoglalt és ebből az összegből 69,390.000 koronát 1920-ban a magyar kincstár­nak visszatérített, a többi 30.000 korona vissza­térítését pedig kilátásba helyezte.« Eredetileg tehát ugy állt a helyzet, hogy 135 millió magyar koronáról, 100.000 svájci és 333.000 francia frankról van szó. Ha ezt át­számítjuk a mai értékre, akkor ez 360.956,000.000 koronának felel meg. Amint azonban látjuk a jelentésből, ennek az összegnek körülbelül a fele, pontosan 69,390.000 K megtérült, mig a többi még hiányzó összeg mai értékben még mindig 176.542,270.000 korona. (Propper Sándor: Elpezsgőzték a Saeherban!) Olyan nagy összeg ez, amelyet a szegény Magyarország nem nél­külözhet, akkora összeg, amelyből a magyar törvényhozás igen sok problémát tudna még a mai viszonyok közt is megoldásra vinni, ak­kora összeg, amelynek rendelkezésre állításá­val a lakáskérdésben, a nyomorúság enyhítésé­ben és egész sereg más kérdésben igen könnyen lehetne intézkedéseket tenni. Annál inkább kell ezt a kérdést felvetni, mert a legfőbb számve­vőszéknek ezen jelentésével kapcsolatban azt látjuk ugyan, hogy ebből az összegből, amelyet itt a bankgassei milliók címén emiitettem, át­utaltatott annakidején a szegedi kormány ré­szére 2,500.000 K és 300.000 svájci frank, erről az elszámolás meg is történt, amint azt a jelen­tésből látjuk, az erre irányuló tárgyalások még eredményre ugyan nem vezettek, de napiren­den tartja a kérdést. Nem látom azonban a jelentésben azt, hogy mi történt azokkal a többi összegekkel, amelyek még hiányoznak. Épen ezért, és mert azt tapasztalom, hogy a nagy belső és külső politikai szennyesünk rá­zása közben megfeledkezünk ilyen események­ről, holott fontosnak tartom, hogy az állam­kasszából bárki által is elvitt pénz visszakerül­jön rendeltetése helyére, kénytelen vagyok rö­vid néhány percig türelmüket igénybe venni és elmondani, hogy mik is ezek a bankgassei mil­liók és hogyan kerültek idegen kézbe? (Propper Sándor: Rablás utján! — B. Podmaniczky Endre: Hogy tudjál — Klárik Ferenc: Talán az állam folyósította! — Zaj.) Előrebocsátom, hogy engem ennek az ügy­nek személyi része egyáltalában nem érdekel. Nem érdekelnek a személyek, nem szemé­lyekről akarok beszélni, én egyet akarok: tagja vagyok a zárszámadási bizottságnak és igy ne­vemmel, becsületemmel vagyok felelős azért, hogy ugy járjak el. hogy az államnak kára ne legyen, tehát tisztán a magam és a bizottság . évi február hó 9-én, kedden. 229 becsülete, a törvényhozás becsülete szempont­jából teszem szóvá ezt a kérdést. A személyi vonatkozások annyira nem érdekelnek, hogy ahol nem okvetlen szükséges, neveket nem is fogok említeni. (Esztergályos János: Százezer korona adótartozásért elviszik a párnámat, itt pedig százmiliárdokat herdáltak el az állani pénzéből.) Hoisiszú ideig csak mende-monda alapján tudtak az emberek arról, hogy Bécsben a kom­mün alatt, 1919 máius 2-án nagyobb összeget vittek el a bécsi követségről ellenforradalmi csoportok. A kommün alatt megjelent ugyan a dologról két füzet, de ez nem mond semmit, ebből nem lehet megállapítani, hogy tulajdon­képen mi történt. Ez a két füzet csak arra jiel­lemző, minő gyatra módon kezelték a kommün alatt nálunk a közügyeket. A füzet leginkább azt a célt szolgálta, hogy az utcán csináljon hangulatot az akkori rezsim önmaga mellett. Ha azonban az ember komolyan kezdi keresni a Bankgassei milliókat, akkor ennek az ut]a elvisz ide, a törvényhozás házába. Az első nem­zetgyűlés 1920 március 27-én tartott ülésén fel­szólalt itt őrgróf Pallavicini György t. képvi­selő ur és a következőket mondta. (Olvassa): »A tegnapi Pesti Naplóban a következő hir je­lent meg: A ministertaiiács felkérte a pénzügy­ministert. hogy hivia fel őrgróf Pallavicini György és Szmrecsányi Györgv nemzetgyűlési kénviselőket, hogy szolgáltassák vissza autói­kat, amelyeket még kormánybiztosi áii^-^-hól kifolyólag* kanták az államtól használatba.« Beszédériek véerén még a következőket mon­dotta. (Olvassa): »Merem azonban vállalni a felelősiséffet azért az, ál utasomért, ho"— azok, akik Bécsben önzetlenül dolgoztak, nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy ez a nemzetgyűlés itt ma együtt van. Vállalom a reám e^ő kis résiznek teljes politikai felel ősségét, kivéve egyet, odáiff nem vállalok felelő®wép*pt hop-v az a munka, amelvet végeztünk, esry ilven Házat hozott össze, ahonnan ilven támadások jöhet­nek, amelyek snbpisem nyíltan, hanem mindi? burkoltan intéztetnek.« Ez az energikus hang egy becsületében megtámadott ember részéről szerintem meg­okolt. Az egyik későbbi ülésen azonban Kál­mán István volt képviselő ur a következőket kérdezi interpelláció formájában a kormány­tól (Olvassa) : »1. Hajlandó-e a kormány a nemzetgyűlést a Szmrecsányi—Pallavicini autó-ügyről teljes részletességgel tájékoztatnil Miféle autókról van itt szó? Mióta és milyen minőségben használták az autókat ezek az urak és mikor szolgáltatták be 1 És ezek az autók az úgynevezett ellenforradalmi pénzek­ből vásárolt autók-e ? 2. Hajlandó-e a kor­mány az úgynevezett Gratz Gusztáv-féle zsűri összes aktáit a nemzetgyűlés elé terjeszteni 1 3. Hajlandó-e a kormány részletes felvilágosí­tást adni az összes ellenforradalmi szerveze­tek, de főkénen a Székely Nemzeti Tanács, a Bécsi Comité és a Szmrecsányi-csoport pénz­kezeléseiről % Hajlandó-e ezektől szigorú el­számolást kérni és azt a nemzetgyűlésnek be­mutatni 1 4. Hajlandó-e a kormány felvilágo­sítást adni az úgynevezett Bankgassei milliók elszámolásáról ! 5, Hajlandó-e a kormány az összes ellenforradalmi ténykedéseket és az ezekkel összefüggő elszámolásokat egy kikül­dendő nemzetgyűlési bizottság által megvizs­gáltatni 1« Látjuk, hogy a forradalmak után az^ első nemzetgyűlés első napjaiban felszinre vetődött, ez a nem kis jelentőségű ügy. Az interpella­34*

Next

/
Oldalképek
Tartalom