Nemzetgyűlési napló, 1920. XV. kötet • 1922. január 13. - 1922. január 25.

Ülésnapok - 1920-290

A nemzetgyűlés 290. ülése 1922. évi január hó 17-én, kedden, Gaal Gaszton és Bottlik József elnöklete alatt. Tárgyai : Elnöki jelentés a január 16-iki névsorolvasás ügyében. — Az indemnitási törvényjavaslat tárgya­lása. — A legközelebbi ülés idejének és napirendjének megállapítása. — Baumann Emil interpellá­ciója a pozsonyi egyetem Pécsre helyezése ügyében. — A vallás- és közoktatásügyi minister válasza. A kormány részéről jelen vannak : Kállay Tibor, Heggeshalmy Lajos, Vass József, Tom­csányi Vilmos Pál. (Az ülés kezdődik délelőtt 10 órakor.) Elnök : Az ülést megnyitom. À mai ülés jegyzőkönyvét vezeti Dánér Béla jegyző ur, a javaslatok mellett felszólalókat jegyzi Szabóky Jenő jegyző ur, a javaslatok ellen fel­szólalókat jegyzi Berki Gyula jegyző ur. ** Bemutatom a t. Nemzetgyűlésnek a házszabá­lyok 262. §-a értelmében a tegnap, e hónap 16-án megejtett névsorolvasás alkalmával távol volt képviselők névjegyzékét, valamint azokét a kép­viselőkét, akik a nemzetgyűlés vagy az elnök enge­délyével voltak távol, vagy pedig betegek voltak, végül bemutatom azoknak a képviselőknek név­jegyzékét, akik a névsorolvasás után, de még a tegnapi ülés folyamán nálam elmaradásukat iga­zolták. Méltóztatnak kivánni, hogy a névsor fel­öl vastassék? (Nem !) A nemzetgyűlés a névsor fel­olvasását nem kivánja. T. Nemzetgyűlés ! A házszabályok 264. §-a a következőképen rendelkezik (olvassa) : »A 262. § értelmében elrendelt névsor felolvasásánál a Ház­ban jelen nem volt képviselőknek ezen naptól kezdve napidíj nem jár, mig jelenlétüket, illetőleg elmaradásuk okát a Ház elnökénél személyesen nem jelentik be.« Usetty Ferenc : Ezt már egyszer végre kellene hajtani ! (Helyeslés.) Elnök: Mivel képviselőtársaink közül sokan a nemzetgyűlés vasárnapi szünete után — a mai nehéz közlekedési viszonyok mellett •— nem érkezhettek meg a kellő időre a fővárosba, kérdem a t. Nemzetgyűlést, hogy a házszabályok 264. §-ában foglalt és előbb felolvasott rendelkezéseket méltóztatnak-e alkalmazni, igen vagy nem ? (Nem!) Ha nem, kimondom a határozatot, hogy a nemzet­gyűlés a házszabályok 264. §-ában előirt rendel­kezésektől eltekint. Jelentem a t. Nemzetgyűlésnek, hogy Bau­mann Emil képviselő ur sürgős interpellációra kért és kapott tőlem engedélyt a pécsi egyetem elhelyezésének kérdésében. Az interpellációra napi­rendünk után fogunk áttérni. Napirend szerint következik az indemnitás tárgyalásának (írom. 382, 391) folytatása. Cserti József: A házszabályokhoz kérek szót ! Kérem a tanácskozásképesség megállapítását. Elnök : Tanácskozásképtelenség nyilvánvaló. Az ülést 10 percre felfüggesztem. (Szünet után.) Elnök : Az ülést újból megnyitom. A kultuszminister ur kivan szólni. j TaSZler Béla : Kérem a tanácskozásképesség megállapítását. Elnök : Kérem a jegyző urakat, szíveskedjenek a jelenlévő képviselő urakat szakaszonként meg­olvasni. (Megtörténik.) Dánér Balázs jegyző : Huszonöt ! Elnök : Miután csak 25-en vannak jelen a kép­viselő urak, a Ház tanácskozásképtelen. Ezért a házszabályok értelmében elrendelem a névsor fel­olvasását. Usetty Ferenc : Végre kell már egyszer hajtani : aki nem jön be, azt büntessék meg. Sréter István : Ugy van, meg kell büntetni I Dánér Béla jegyző (olvassa a névsort. A névsor olvasásahúr jelen voltak : Bottlik József, Bodó János, Baumann Emil, Cserti József, Csukás Endre, Dánér Béla, Dräxler. János, Gaal Gaszton, Hegyeshalmy Lajos, Henzer István, Huszár Elemér,. Karafiáth Jenő, Kerekes Mihály, Kerese György, Kolosváry Kiss István, Cs. Kovács István, Kováts J. István, Láng János, Madarász Zsigmond, Magyar Kázmér, Milosevics János, Mózer Ernő, Nagy János (egri), Négyesy László, Nyéki József, Orbók Attila, Prökle Vilmos, Rassay Károly, Róbert Emil, Ruprecht Olivér, Schlachta Margit, Sréter István, Szabó István (nagyatádi), Szabó István ( sókor ópátkai), Szent-

Next

/
Oldalképek
Tartalom