Nemzetgyűlési napló, 1920. XIV. kötet • 1921. december 19. - 1921. január 12.

Ülésnapok - 1920-286

A nemzetgyűlés 286. ülése 1922. évi január hó 12-én, csütörtökön, Gaal Gaszton és Botllik József elnöklete alatt. Tárgyai : Határozathozatal Lukovich Aladár képviselő és társainak indítványa tárgyában, hogy az indemnitás tárgyalásának tartamára mondassék ki a sürgősség. — A vallás- és közoktatásügyi minister tör­vényjavaslatot nyújt be a soproni népszavazás emlékének törvénybe iktatásáról. — Az 1921/22. költségvetési óv augusztus hó 1-étől december hó végéig viselendő közterhekről és fedezendő állami kiadásokról szóló 1921. évi XXXIV. te. hatályának 1922. évi június végéig való kiterjesz­téséről szóló törvényjavaslat. — A legközelebbi ülés idejének és napirendjének megállapítása. — A mentelmi-bizottság jelentése Csizmadia Sándor mentelmi ügyében. — Szabó József (budapesti) interpellációja a Ganz-gyári munkás-sztrájk ügyében. — A vallás- és közoktatásügyi minister válasza. — A jegyzőkönyv hitelesítése. A kormány részéről jelen vannak : gr. Klebels­berg Kunó, Kállay Tibor, Hegyeshalmy Lajos, Vass József, Tomcsányi Vilmos PáL (Az ülés kezdődik délelőtt Î0 óra 15 perckor.) Elnök : Az ülést megnyitom. (Tomcsányi Vil­mos Pál igazságügyminister a terembe lép. Élénk éljenzés a jobboldalon.) A mai ülés jegyzőkönyvét vezeti Berki Gyula jegyző ur 5 a javaslatok mellett felszólalókat jegyzi Gerencsér István jegyző ur, a javaslatok ellen fel­szólalókat jegyzi Kontra Aladár jegyző ur. Bemutatom a t. Nemzetgyűlésnek a ház­szabályok 262. §-a értelmében a tegnap, folyó hó 11-én megtartott névsorolvasás alkalmával távol volt képviselők névjegyzékét, valamint azokét a képviselő urakét, akik a nemzetgyűlés vagy az elnök engedélyével voltak távol ; végül bemuta­tom azoknak a képviselő uraknak névjegyzékét, akik a névsorolvasás után, de még a tegnapi ülés folyamán nálam elmaradásukat igazolták. Méltóztatnak kívánni, bogy a névsor felol­vastassék ? (Igen f) Kérem a jegyző urat, szíveskedjék a név­sorokat felolvasni. Berki Gyula jegyző : Távol voltak (olvassa) : Gr. Ambrózy-Migazzi István, gr. Andrássy Gyula, Andaházy-Kasnya Béla, gr. Apponyi Al­bert, Avarffy Elek, Áment Ferenc, Barla-Szabó József, Benedek János, Balla Aladár, Bartos Já­nos, Bárány Imre, Bárczy István, Benárd Ágost, Bencze Gábor, Beniczky Ödön, Benkő Gábor, Bernáth Béla, Bernolák Nándor, gr. Bethlen Ist­ván, Birtha József, Bleyer Jakab, Bodor György, Borgulya Pál, Bozsik Pál, Budaváry László, Csernus Mihály, Cserti József, Csizmadia Sándor, Czettler Jenő, Dánér Béla, Dini eh Vidor, Dömö­tör Mihály, Dräxler János, Drozdy Győző, Dvor­csák Győző, Ereky Károly, Ernst Sándor, Erődi­Harrach Béla, Fangler Béla, Fábián István, Fáy Gyula, Fertsák Jenő, Ferdinandy Gyula, Forgács Miklós, Friedrich István, Frühwirth Mátyás, Gaál Endre, Giesswein Sándor, Gömbös Gyula, Griger Miklós, Gyömörey György, Gossmann Márton, Hadházy Zsigmond, Haller István, Haller József, Haypál István, Hencz Károly, Henzer István, Herrmann Miksa, Héj Imre, Homonnay Tivadar, Huber János, Huszár Elercér, Huszár Károly, Iklódy-Szabó János, Janka Károly, Jármy József, Karafiáth Jenő, Kardos Noé, Katona Imre, Kállay András, Kenéz Béla, Kerekes Mihály, Kerese György, Kiss Ferenc, gr. Klebelsberg Kunó, Ko­losváry Kiss István, Kolozsi Endre, Kontra Ala­dár, b. Korányi Frigyes, Kószó István, Kovács Emil, Cs. Kovács István, Kovács József, Könyves Lajos, Kutkafalvy Miklós, Korodi Katona János, Kiss Menyhért, Legeza Pál, Letenyei Pál, Lipták Pál, Lovász János, Lukovich Aladár, Láng János, Madarász Zsigmond, Magyar Kázmér, Mahunka Imre, Mayer János, Mátéffy Viktor, Mikovínyi Jenő, Milosevics János, Milotay István, Mózer Ernő, Mándi Sámuel, Muszti István, Nagy János (tamási), Négyesy László, Nitsch Mátyás, Nyéki József, Nagy Pál, Oláh Dániel, Orbók Attila, Paczek Géza, őrgr. Pallavicini György, Pákozdi András, Pálfy Dániel, Pásztor József, Pekár Gyula, K. Pethes László, Plósz István, Prohászka Ottokár, Putnoky Móric, Prakatur Tamás, Patacsi Dénes, Perlaki György, Rakovszky István, Rassay Károly, Reischl Richárd, Rubinek István, Rupert Rezső, Rupprecht Olivér, gr. Ráday Gedeon,

Next

/
Oldalképek
Tartalom