Nemzetgyűlési napló, 1920. VIII. kötet • 1921. február 17. - 1921. március 14.

Ülésnapok - 1920-148

A Nemzetgyűlés 148. ülése 1921. évi február hó 19-én, szombaton. 11 Haypál István, Hegedüs György, Hir György, Huszár Károly, Javos Antal, Karafiáth Jenő, Könyves Lajos, Kutkafalvy Miklós, Lingauer Albin, Meskó Zoltán, Milotay István, Mózer Ernő, őrgróf Pallavicini György, Patacsi Dénes, K. Pethes László, Prőhle Vilmos, Rupert Rezső, Sréter István, Szabó István (sokorópátkai), Szádeczky-Kardoss Lajos, Szila yi Lajos, Wai­gandt Antal. Yizügyi bizottság : Bartos János, Czeglédy Endre, Ereky Károly, Friedrich István, Gaál Endre, Gunda Jenő, Huszár Elemér, Lipták Pál, Perlaki György, Rassay Károly, Reischl Richárd, Reök Iván, Schiessl Henrik, Schriffert "Ferenc, Szabó Balázs, Szabóky Jenő, Szilárd Béla, Sziráki Pál, Taszler Béla, Temesváry Imre, Vértes Vilmos István. Zárszámadásvizsgáló-bizottság : Bárczy Ist­ván, Ernst Sándor, Fertsák Jenő, Friedrich István, Gerencsér István, Gyömörey György, Haller István, Kerese György, Kiss Ferenc, Lipták Pál, Mátéffy Viktor, Négyesy László, Paczek Géza, Plósz István, Róbert Emil, Schrif­fert Ferenc, Somogyi István, Szabó Balázs, Szijj Bálint, Tankovics János, Vedlik Béla. A Nemzetgyűlés végleges házszabályainak előkészitésére kiküldött bizottság : Bartos János, Ernst Sándor, Gaal Gaszton, Hencz Károly, Iklódy-Szabó János, Kenéz Béla, Orffy Imre, Putnoky Móric, Rupert Rezső, Schandl Károly, Somogyi István, Szijj Bálint, Szilágyi Lajos, Túri Béla, Ugron Gábor. Azonkívül 56 szavazattal választatott meg az igazságügyi bizottságba: Rassay Károly, a közjogi bizottságba 55 szavazattal : Wíndisch­Graetz Lajos herceg, a külügyi bizottságba 55 szavazattal Vázsonyi Vilmos és ugyancsak 55 szavazattal Wmdisch-Graetz Lajos herceg, a véderő-bizottságba 55 szavazattal Windisch­Graetz Lajos herceg. Elnök : Ezen nemzetgyűlési képviselőket az illető bizottságokba megválasztottaknak jelen­tem ki. T, Nemzetgyűlés ! A bizottságoknak a lehető legrövidebb időn belül meg kell kez­deniök működésüket ; ennélfogva szükséges, hogy a bizottságok a részükre kijelölendő helyiségek­ben alakuljanak meg s megalakulásukról mi­előbb tegyenek a Nemzetgyűlésnek jelentést. Az egyes bizottságok a következő helyiségekben tartják alakuló ülésüket: A gazdasági és könyvtári az elnöki szobá­ban ; az igazságügyi a képviselői társalgó jobb­oldalán; a kérvényi a ministerelnöki elfogadó­ban; a közgazdasági a képviselői társalgó baloldalán; a közigazgatási a delegáció-terem­ben ; a közlekedésügyi az olvasóteremben ; a közoktatásügyi a II. számú bizottsági teremben ; a mentelmi a könyvtári hivatalban ; a föld­mivelésügyi a kupolaterem jobboldalán ; a naplóbiráló a naplószerkesztőségben ; a pénzügyi &z I. számú bizottsági teremben ; a számvizsgáló, a pénztári helyiségben ; a véderő a kupolaterem baloldalán ; a zárszámadás-vizsgáló az ülésterem jobboldalán; az összeférhetlenségi a háznagyi elfogadóban ; a vízügyi az ülésterem baloldalán ; a munkásügyi a nemzetgyűlés irodájában; a kivándorlási az alelnökök szobájában ; a külügyi az elnöki hivatalban; a közjogi az elnöki el­fogadóban ; a Nemzetgyűlés végleges házszabá­lyainak előkészitésére kiküldendő bizottság a jegyzői szobában. Ezek tán a Nemzetgyűlést a II. ülésszakra nézve megalakultnak jelentem ki. Elnök: T. Nemzetgyűlés! (Halljuk! Hall­juh!) Felhívom most a Gaal Gaszton képviselő ur mandátumának megvizsgálására kiküldött vizsgálóbiztost, Somogyi István képviselő urat, hogy a házszabályok 81. §-a értelmében előirt esküt méltóztassék letenni. Héjj Imre jegyző (olvassa az eskümintát). Elnök (csenget) : Felhívom a karzaton azt a hölgyet, szíveskedjék felállani. Esküről van szó ! Héjj Imre jegyző (tovább olvassa az eskü­mintát. Somogyi István leteszi az esMit.) Elnök : Az eskü letétetett. Ezzel a mai ülés napirendje ki lenne merítve. Mielőtt javaslatot tennék a legközelebbi ülés idejére és napirendjére nézve, a minister­elnök ur kíván szólni. Gr. Teleki Pál ministerelnök : T. Nemzet­gyűlés! (Halljuk! Halljuk!) A kormánypro­gramra felett megindult vita a múlt ülésszakban nem záratott be. Tekintettel arra, hogy nem szeretném, ha csak a legkisebb látszata is fenn­forogna annak, mintha az ülésszak bezárása ennek a vitának berekesztésével valami kap­csolatban volna, s bár tudom, hogy mindnyájan tisztában méltóztatnak lenni azzal, hogy ilyen kapcsolat a két dolog között nincsen, mégis azt indítványozom, hogy a hétfői ülés napi­rendjére a kormányprogramul felett megindult vita folytatása újból tűzessék ki. (Zaj balfelöl.) Indítványozom ezt azért, mert a hétfői és keddi ülésekre még ugy sem volna módjukban a bizottságoknak törvényjavaslatokat előterjesz­teni, ezen a két napon tehát a vita folytatá­sával az érdemleges munkából nem veszünk el semmit, szerdán azután már képesek lesznek a bizottságok törvényjavaslatokkal jönni a Ház elé. (Helyeslés a jobboldalon és balfelöl.) Elnök: A pénzügyminister ur kíván szólni ? Hegedüs Lóránt pénzügyminister: Nem! Elnök : Javaslatot teszek a legközelebbi ülés idejére és napirendjére vonatkozólag. (Hall­juk ! Halljuk !) Javaslom, hogy a Nemzetgyűlés legköze­lebbi ülését holnapután, hétfőn, február hó 21-én délelőtt 10 órakor tartsa és annak napi­rendje legyen: 1. a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítése ; 2. a kormányprogramra fölött meg­indult vita folytatása. Jelentem ezenkívül a tisztelt Nemzetgyűlésnek, hogy a házszabályok Imében a pénzügyminister ur bejelentette,

Next

/
Oldalképek
Tartalom