Nemzetgyűlési napló, 1920. V. kötet • 1920. augusztus 25. - 1920. szeptember 24.

Ülésnapok - 1920-94

A Nemzetgyűlés 94. ülése 1920. A névsort olvasni fogja Kontra Aladár jegyző ur ; a távollevőket pedig jegyezni fogja Szabóky Jenő jegyző ur. Kontra Aladár jegyző (olvassa a névsort). Nemmel szavaztak : gróf Apponyi Albert, Bárczy István, Bencze Gábor, Bródy Ernő, Csiz­madia Sándor, Drozdy Győző, Forgács Miklós, Gaál Endre, Giesswein Sándor, Griger Miklós, Hadházy Zsigmond, Haypál István, Hencz Károly, Henzer István, Huszár Károly, Janka Károly, Javos Antal, Kerekes Mihály, Kerese György, Könyves Lajos, Letenyei Pál, Milcsevics János, Milotay István, Nagy Pál. Nyéky József, Orbók Attila, Paczek Géza, Pákozdi András, Pásztor József. Pető Sándor, Rubinek István, Rupert Rezső, Sándor Pál, Szalánczy József, Szent-Imrey Ákos, Szilágyi Lajos, Sziráki Pál, báró Szterényi József, Ugron Gábor, Vasadi Balogh György, Zeőke Antal. Igennel szavaztak : Áment Ferenc, Bozsik Pál, Budaváry László, Czakó János, Dánér Béla, Di­nich Vidor, Dömötör Mihály, Draxler János, Dvorcsák Győző, Eberhardt Antal, Ernst Sándor, Fábián István, Fáy Gjnila, Ferdinandy Gyula, Gunda Jenő, Gyömörey György, Haller István, Haller József, Hegedüs György, Homonnay Tiva­dar, Hornyánszky Zoltán, Horthy Jenő, Huber János, Jármy József, Kenéz Béla, Kontra Aladár, Kovács Emil, Kovács József, Kuna P. András, Lingauer Albin, Lipták Pál, Maczky Emil, Magyar Kázmér, Mátéffy Viktor, Meskó Zoltán, Mikoviayi Jenő, Őrffy Imre, K. Pethes László, Piohászka Ottokár, Reischl Richárd, Reök Iván, Róbert Emil, Rubinek Gyula, Rupprecht Olivér, Sabel János, Sallay János, Schiessl Henrik, Sehol tz Ödön, Somogyi István, Szabó Balázs, Szabó István (nagyatádi), Szabó István (sokorópátkai), Szabó József (budapesti), Szabóky Jenő, Szá­deczky-Kardoss Lajos, gróf Széchenyi Viktor, Szijj Bálint, Szilárd Béla, Szűcs Dezső, Taszler Béla, Thomas Ferenc, Tomcsányi Vilmos Pál, Túri Béla, Usetty Ferenc, Weiss Konrád, Zákány Gyula. Elnök : Kérem most a távollevők névsorá­nak felolvasását. Kontra Aladár jegyző (olvassa a távolvoltak névsorát). Elnök : Kihirdetem a szavazás eredményét. Beadatott 107 szavazat. Távol volt 97 képviselő. Elnök a házszabályok 257. §-a alapján nem szava­zott. Igennel szavazott 66 képviselő, nemmel 41 képviselő, tehát határozat képen kimondom, hogy a Nemzetgyűlés a törvényjavaslatot általánosság­ban, a részletes tárgyalás alapjául, szótöbbséggel elfogadta. (Éljenzés és taps.) Az ülést 10 parezre felfüggesztem. (Szünet után.) (Az elnöki széket Bottlik József foglalja el.) Elnök: Az ülést újból megnyitom. Csizmadia Sándor képviselő ur személyes megtámadtatás visszautasítása cimén kér szót. évi augusztus hó 31-én, kedden. 85 Csizmadia Sándor : T. Nemzetgyűlés ! Nem azért szólalok fel, mintha azt a tudatlanságtól és tájékozatlanságtól hemzsegő beszédet, amelyet az előadó.ur személyemmel kapcsolatban itt elmondott, feletre érdemesnek tartanám, hanem felszólalok elsősorban a Nemzetgyűlés iránti tiszteletből, má­sodsorban azért, mert az országnak is tudnia kell azt, hogy mi történt itt, mert ez az ügy országos érdekű, végül felszólalok magamért. Mindjárt meg­állapitom, hogy 30 év óta veszek részt a politikai közéletben, — ha nem is itt a Házban — és ez alatt a 30 év alatt egyetlenegyszer sem tapasztal­tam azt, hogy az előadói székből ilyen durva sze­mélyes támadást intéztek volna valamelyik kép­viselő ellen, mint az előadó ur, akkor, amikor azzal kezdte a beszédét, hogy én egy uj hangot hoztam be ebbe a Nemzetgyűlésbe, amely imparlamentáris. Pedig a t. Nemzetgyűlés emlékezni fog arra, hogy én már néhányszor tartottam itt beszédet, de egyetlenegyszer sem használtam azt a kifejezést, hogy »komiszkodás«, hogy valamely képviselő­társam »élősködő«, hogy valamely képviselőtár­sam »tolakodó«. Ezt most volt szerencsénk hallani az előadói székből, • Mindazonáltal lehetséges, hogy uj hangot hoztam ide, mert én itt egy uj osztályt is képvise­lek a többek közt. (Zaj és ellenmondások a balol­dalon.) Elnök : Figyelmeztetem a képviselő urat, hogy itt egy képviselő sem képviselhet osztályt. ( Ugy van / Ugy van !) Csizmadia Sándor : Erre később rá fogok térni. Azt mondtam, hogy egy uj osztályt is kép­viselek, mely osztály eddig nem volt képviselve a Nemzetgyűlésben. (Zaj és felkiáltások a bal­oldalon : Dehogynem !) Elnök." Figyelmeztetem a képviselő urat, hogy itt igenis az az osztály is mindig képviselve volt, amely osztály képviselőjének a képviselő ur magát tekinti. Csizmadia Sándor: Akkor mindjárt leszöge­zem azt, hogy az előadó ur mondta, hogy itt osz­tályvédők vannak. Ezt nem én mondtam és épen azért akartam erre később rátérni, hogy meg­tanítsam az előadó urat arra . . . (Derültség a bal­oldalon.) Elnök : Kérem a képviselő urat, szíveskedjék szorosan a személyes megtámadtatás keretében maradni ! (Helyeslés.) Csizmadia Sándor : Azt mondta az előadó ur, hogy nekem nincs jogom itt képviselni a mun­kásságot, hogy én itt feltolakodtam. Somogyi István előadó : Bizony nincs! Csizmadia Sándor : Azt nem ön mondja meg, hanem a munkásság í Somogyi István előadó : A munkásság is meg­mondta ! Csizmadia Sándor: Engem ide a munkásság küldött s nem kérdezte meg önt e tekintetben. A munkásság nem kérdezi meg, hogy ki képviselje őt ; azt a munkásság maga mondja meg és nem önök. _

Next

/
Oldalképek
Tartalom