Nemzetgyűlési napló, 1920. I. kötet • 1920. február 16. - 1920. április 16.

Ülésnapok - 1920-6

50 A Nemzetgyűlés ű. ülése 1920. ê s akik ennélfogva végleg igazolt "oemzet.gyűlési tagoknak jelentendők ki. Mielőtt azonban e jegyzék felolvastatnék, méltóztassék meghallgatni azon nemzetgyűlési tagok névjegyzékét, akiknek választása ellen panasz adatott De, avagy megoizólevelük az osz­tályok által kifogásoltatott, továbbá azokét, akik utólag adták be megbízóleveleiket, vagy pót­választáson választattak meg és a^ik ezen okok valamelyikénél fogva ma végleg még nem igazol­hatók. Felkérem Szabó Sándor jegyző arat, hogy e névjegyzéket felolvasni szíveskedjék. Szabó Sándor jegyző (olvassa) : Panasz emel­tetett a következő képviselők mandátuma ellen : Bródy Ernő, Gaal Gaszton, Karafiáth Jenő, Kolozs­váry Kis István. Muszti István, Perlaki György, Sándor Pál, Schalte Ödön, Szabó István (sokoró­pátkai), győrszentmártoni, Szmrecsányi György és Vasadi Balogh György választása ellen. Az osztályok részéről kifogásoltatott : Drozdy Győző, Haller István lövői, Hir György, Cs. Kovács István, Madarász Zsigmond, Magyar Kázmér, Szabó István (sokorópátka), kunszentmártoni, Újvári Géza és Zákány Gyula megbízólevele. Pótválasztáson választattak meg : Bozsik Pál, Cserti József, Gunda Jenő, Horthy Jenő, Huszár Elemér, Iklódi-Szabó János, Kovács J. István, Kutkafalvy Miklós, Rubinek István, Rupprecht Olivér, Simonyi-Semadam Sándor, Szabóky Jenő, gróf Széchenyi Viktor, Szilárd Béla, báró Szterényi József, Tankovics János. Az osztályok részéről kifogásoltatott és egy­úttal panasz emeltetett : Fábián István, Molnár János és Ferdinandy Gyula választása ellen. Utólag adták be megbízólevelüket : Forgács Miklós, Henzer István, Kerekes Mihály, Pásztor József, Renczes János, Sabel János, gróf Ambrózy­Migazzi István, Maczky Emil, Vázsonyi Vilmos. Elnök : Most méltóztassanak meghallgatni azon nemzetgyűlési tagok jegyzékét, akik ma végleg igazoltatnak. Szabó Sándor jegyző (olvassa) : A Nemzet­gyűlés általános választáson megválasztott A. jegyzék szerint igazolt tagjai : gróf Andrássy Gyula, gróf Apponyi Albert, Avarfiy Elek, Barla­Szabó József, Bartos János, Bárány Imre, Bárczy István, Benárd Ágost, Bencze Gábor, Beniczky Ödön, Bernáth Béla, Bleyer Jakab, Bodor György, Bottlik József, Budaváry László, Csukás Endre, Czakő János, Czettler Jenő, Dömötör Mihály, Dräxler János, Ereky Károly, Ernst Sándor, Eberhardt Antal, Fangler Béla, Fáy Gyula, Fried­rieh István (Budapest VI. ker. és Czinkota), Früh­Wirth Mátyás, Gedeon Jenő, Giesswein Sándor, Griger Miklós, Gyöinörey György, Haller István, (Budapest I. ker. és Ceglédi, Haller József, Haypál István, Hegedűs György, Hegyeskalmy Lajos, Hencz Károly, Hermann Miksa, Homonnay Tiva­par, Hornyánszky Zoltán, Huber János, Huszár Károly, Janka Károly, Javcs Antal, Kálmán Ist­ván, Kenéz Béla, Kerese György, gróf Klebels­n február hő 26-án, csütörtökön. berg Kunó, Kontra Aladár, báró Korányi Frigyes, Koszó István, Kovács Emil, Letenyey Pál, Lin­gauer Albin, Lipták Pál, Lovász János, Lukovich Aladár, . Mahunka Imre, Mayer János, Mátéffy Viktor, Meskó Zoltán, Mikovényi Jenő, Nagy János (egri), Nagy János (tamási), Nagy Pál, Nitsch Mátyás, Oláh Dániel, Örfiy Imre, őrgróf Pallavicini György Patacsi Dénes, Pákozdy András, Pálfy Dániel, Pékár Gyula, K. Pethes László, Pető Sándor, Plósz István, Prohászka Ottokár, Putnoky Móric, Rakovszky István, Rassay Ká­roly, Reischl Richárd, Reök Iván, Róbert Emil, Rubinek Gyula, Rupert Rezső, Sallay János, Schandl Károly, Schiessl Henrik, gróf Sigray Antal, Somogyi István, Szabó Balázs, Szabó Gy. János, Szabó István (nagyatádi), Szabó József, Szabó Sándor, Szalánczy József, Szent-Imrey Ákos, Szijj Bálint, Sziráki Pál, Szűcs Dezső, Ta­rányi Ferenc, Taszler Béla, gróf Teleki Pál, Tho­mas Ferenc, Túri Béla, Usetty Ferenc, Vass József, Vedlik Béla, Virter László, Wagner Ká­roly,-Waigandt Antal, Weber János, Weiss Kon­rád, összesen 113 nemzetgyűlési tag 115 meg­bízólevéllel. Elnök: A felolvasott névjegyzékben foglal­takat a házszabályok 24. §-a alapján ezennel végleg igazolt nemzetgyűlési tagoknak jelentem ki. A most felolvasott névj egj-zékek ki fognak nyomatni és a Ház tagjai között szét fognak osz­tatni. Ezzel kapcsolatban bemutatom Haller István nemzetgyűlési tag ur levelét, amelyben értesít, hogy a budapesti I. kerületben, Cegléden és Lövőn nyert megbízólevelei közül a ceglédi mandátumot tartja meg és a másik kettőről lemond. Bemuta­tom továbbá Friedrich István nemzetgyűlési tag ur levelét, melyben értesít, hogy a budapesti VI. választókerületoen és Cinkotán nyert megbízó­levelei közül a budapesti VI. kerületi mandátumot tartja meg és a cinkot ai-kerül et nen nyert meg­bízatásáról lemond. Ennélfogva felhatalmazást kérek a t. Nemzet­gyűléstől arra, hogy a Budapest I. választókerületi, lövői és cinkotai választókerületekre nézve az uj választások elrendelése iránt a belügy minist er arat megkereshessem. Megadják a felhatalmazást ? (Igen !) A Nemzetgyűlés a kért felhatalmazást megadta. Felszólítom továbbá az összeférhetlenségi állás­ban lévő nemzetgyűlési tagokat, hogy az 1901. évi XXIV. t.-c. 21. §-a értelmében mai végleges igazoltatásuktól számított 30 nap alatt intézked­jenek aziránt, hogy összeférhetlenségük megssüh­tettessék s annak megtörténtéről tegyenek nálam jelentést. T. Nemzetgyűlés ! Hencz Károly képviselő ur j elentkezett az összeférhetlenségiÁllandó bizottsági tagsági eskü letételére. K. Pethes László jegyző (olvassa az esMmintát. Hencz Károly leteszi az esküt.) Elnök ; Az eskü letétetett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom