Nemzetgyűlési napló, 1920. I. kötet • 1920. február 16. - 1920. április 16.

Ülésnapok - 1920-3

22 A Nemzetgyűlés 3. ülése 1920. György, Kolosváry Kiss István, Kószó István, Lingauer Albin, Mahunka Imre, Molnár János, Nagy Pál, Örfry Imre. Pákozdy András, K. Pe­thes László, Putnoky Móricz, Kupprecht Olivér, gróf Sigray Antal, Somogyi István, gróf Széchenyi Viktor, Szilárd Béla, Sziráky Pál, Tarányi Ferencz, Ugrón Gábor, Usetty Ferencz, Vass József, Vedlik Béla. A Közgazdasági Bizottság tagjaiul : Bárány Imre, Bárczy István, Bencze Gábor, Bottlik Jó­zsef, Czettler Jenő, Dömötör Mihály, Ereky Ká­roly, Ernst Sándor, Frühwirth Mátyás, Gaal Gasz­ton, Gyömörey György, Hegyeshalmy Lajos, Herrmann Miksa, Huber János, Iklódi-Szabó János, Kenéz Béla, Cs. Kovács István, Lipták Pál, Lovász János, Lukovich Aladár, Magyar Kázmér, Nagy János (egri), Prohászka Ottokár, Putnoky Móricz, Róbert Emil, Rubinek István, Sándor Pál, Schandl Károly, gróf Széchenyi Vik­tor, báró Szterényi József, Tankovics János, Vass József, Weiss Konrád. A Földmivelésügyi Bizottság tagjaiul : gróf Apponyi Albert, Bartos János, Bárány Imre, Bernáth Béla, Czakó János, Czettler Jenő, Dräxler János, Eberhardt Antal, Fáy Gyula, Gaal Gasz­ton, Gedeon Jenő, Giesswein Sándor, Gyömörey György, Haypál István, Huszár Elemér, Kenéz Béla, Lukovich Aladár, Mátéfíy Viktor, Muszti István, Nagy Pál, őrgróf Pallavicmi György, Reischl Richárd, Rupprecht Olivér, Schandl Ká­roly, Schiessl Henrik, gróf Sigray Antal, Szabó Gy. János, Szalánczy József, Tarányi Ferencz, Thomas Ferencz, Ujváry Géza, Ugrón Gábor, Weber János. A Munkásügyi Bizottság tagjaiul: Barla Szabó József, Czettler Jenő, Ernst Sándor, Fáy Gyula, Frühwirth Mátyás, Giesswein Sándor, Homonnay Tivadar, Huber János, Kálmán Ist­ván, Kerekes Mihály, Letenyey Pál, Lipták Pál, Lukovich Aladár, Oláh Dániel, Pálfy Dániel, Perlaky György, Pető Sándor, Rubinek István, Szabó József, báró Szterényi József, Vass József, mindnyájan 128 szavazattal, kivéve Pető Sándort, aki 127 szavazatot kapott. A Vizügyi Bizottság tagjaiul : Bartos János, Bencze Gábor, Ereky Károly, Gyömörey György, Hegyeshalmy Lajos, Herrmann Miksa, Janka Károly, Kolosváry Kiss István, Madarász Zsig­mond, Molnár János, Perlaky György, Reischl Richárd, Reök Iván, Sándor Pál, Schandl Ká­roly, Szabóky Jenő, Szilárd Béla, Sziráki Pál, Tarányi Ferencz, Taszler Béla, Ugrón Gábor. A Kivándorlási Bizottság tagjaiul : Avarffy Elek, Bartos János, Bárczy István, Bozsik Pál, Cserti József, Czakó János, Drozdy Győző, Fangler Béla, Forgács Miklós, Gedeon Jenő, Giesswein Sándor, Grieger Miklós, Hir György, Homonnay Tivadar, Hornyánszky Zoltán, Horthy Jenő, Javos Antal, Kálmán István, Kenéz Béla, Kontra Aladár, Letenyey Pál, Muszti István, Oláh Dániel, Sallay János, Sábel János, Schiessl Henrik, Szabó Gy. János, Szabó Sándor, Sza­évi február hó 20-án, péntehen. lánczy József, Szent-Imrey Ákos, báró Szterényi József, Szűcs Dezső, Vasadi-Balogh György. A Külügyi Bizottság tagjaiul : gróf Andrássy Gyula, gróf Apponyi Albert, Bartos János, Ereky Károly, Ernst Sándor, í^áy Gyula, Gaal Gaszton, Gyömörey György, Hegedűs György, Hegyeshalmy Lajos, Hencz Károly, Horthy Jenő, Huber János, Iklódi-Szabó János, gróf Klebelsberg Kunó, Kovács J. István, Nitsch Mátyás, őrgróf Pallavicmi György, K. Pethes László, Prohászka Ottokár, Putnoky Móricz, Reök Iván, Ruppert Rezső, gróf Sigray Antal, Simonyi-Semadam Sándor, gróf Széchenyi Viktor, Tankovics János, gróf Teleki Pál, Tury Béla, Vass József, Vázsonyi Vilmos, Wagner Károly, Weber János, — Vázsonyi Vilmos csak 127 szavazattal. A Közjogi Bizottság tagjaiul : gróf Andrássy Gyula, gróf Apponyi Albert, Bencze Gábor, Dömötör Mihály, Fangler Béla, Ferdinandy Gyula, Hegedűs György, Hencz Károly, Hor­nyánszky Zoltán, Kerese György, Klebelsberg Kunó gróf, Kolosváry Kiss István, Kószó István, Kovács J. István, Lingauer Albin, Mikovinyi Jenő, Molnár János, Orffy Imre, K. Pethes László, Rubinek István, Ruppert Rezső, Sallay János, gróf Sigray Antal, Simonyi­Semadam Sándor, Somogyi István, Szabó Sándor, gróf Széchenyi Viktor, Szilárd Béla, gróf Teleki Pál, Tury Béla, Vázsonyi Vilmos, Virter László, Wagner Károly, — Vázsonyi Vilmos csak 127 szavazattal. Az Osszeférhetlenségi Állandó Bizottság elnöke gróf Széchényi Viktor ; alelnöke Ernst Sándor ; tagok : Bartos János, Dömötör Mihály, Gaal Gaszton, Hencz Károly, Huszár Elemér, Kovács J. István, Rupert Rezső, Usetty Ferencz, Vázsonyi Vilmos. Vázsonyi Vilmos csak 127 szavazatot kapott. A Nemzetgyűlés Végleges Házszabályainak Előkészítésére Kiküldendő Bizottság tagjaiul : gróf Andrássy Gyula, Bartos - János, Bottlik József, Ernst Sándor, Gaal Gaszton, Hegyes­halmy Lajos, Hencz Károly, Iklódi-Szabó János, Kovács István, Putnoky Móricz, Reök Iván, Simonyi-Semadam Sándor, Somogyi István, Túri Béla, Wagner Károly. Elnök : Az imént felolvasott nemzetgyűlési tagokat az illető bizottságokba megválasztottak­nak nyilvánitom. Szmrecsányi György: A házszabályokhoz szabad szólnom? Elnök: Kérem. Melyik szakaszhoz méltóz­tatik ? Szmrecsányi György: A nemzetgyűlési bi­zottságok összeállitása rendesen pártközi meg­egyezésen szokott alapulni és ez a régi parla­menti gyakorlat is. (Halljuh! Halljuh!) A mostani összeállításnál a Keresztény Nemzeti Egyesülés pártjában a kandidációból kihagyat­tak mindazok a képviselő urak, akiknek man-

Next

/
Oldalképek
Tartalom