Nemzetgyűlési napló, 1920. I. kötet • 1920. február 16. - 1920. április 16.

Ülésnapok - 1920-3

A Nemzetgyűlés 3. ülése 1920. dátuma ellen panasz, vagy kérvény adatott be, szóval nem voltak végleg igazolva. A többi pártok azonban nem követték ezt a gyakorlatot, igy tehát előfordult az, hogy mig az egyik oldalon épen erre való hivatkozással egyes képviselők kihagyattak, a másik oldalon benthagyattak. Tudom nagyon jól, hogy a házszabályok imperative nem rendelkeznek. Ez csak régi par­lamenti gyakorlatra alapitott szokás. Én tehát nagyon kérném a mélyen t. elnök urat és az igen t. Nemzetgyűlést, hogy tessék talán ebben valami határozatot hozni, hogy az egyforma mérték minden tekintetben érvényesüljön. Ezt voltam bátor az igen t. nemzetgyűlés­nek és a mélyen t. elnökségnek bejelenteni. Elnök : T. Nemzetgyűlés ! A t. képviselő urnák felvilágosítására vagyok bátor jelenteni, hogy végleg igazolt nemzetgyűlési tagok ma még nincsenek. (Ugy van ! jobb felöl) Abban azon­ban igaza van, hogy ez régi gyakorlata volt a Háznak és hogy a házszabályokban erre nézve tiltó rendelkezés nincs, mi pedig a régi gyakor­lathoz tartottuk magunkat. Természetes, hogy ha a Nemzetgyűlés bölcsesége másként fog intéz­kedni, akkor a jövőben az lesz a zsinórmérték. Minthogy ez az eljárás meg nem támadtatott, minthogy továbbá a Ház elnöke az eddigi gya­korlat szerint a határozatot kimondotta és az illetőket ezen bizottságok tagjaiul kijelentette, (Ugy van! jobbfelöl.) a dolgot most már repa­rálni nem lehet. A jövőre azonban semmi aka­dálya nincs annak, hogy ha a Nemzetgyűlés bölcsesége másként határoz, aszerint járjunk majd el. (Élénk helyeslés jobb felöl.) Ernst Sándor: T. nemzetgyűlés! A Ház elnöke azt mondja, hogy a Háznak még nincse­nek végleg igazolt képviselői. Én ugy tudom, hogy a választási rendelet ugy rendelkezik, hogy nem harminc, hanem tizenöt nap adatik a megválasztás után a panasz vagy kérvény be­nyújtására. En azt hiszem, hogy itt tévedés forog fenn. Ugyanis a régi házszabályokban volt harmincnapos határidő a kérvények benyújtására. Kérném tehát, méltóztassék kimondani, hogy azok a megválasztott képviselő urak, akik ellen panasz vagy kérvény nem adatott be, már ma végleg igazolt képviselők, mert a tizenöt­napos határidő már lejárt. Elnök : T. Nemzetgyűlés ! A Nemzetgyűlés összeülése alkalmával a korelnök ur inditványt tett aziránt, hogy a házszabályoknak mely részei helyeztessenek hatályon kivül. A" házszabályok­ban a harmincnapos végleges igazolás fenn van tartva. (Ugy van! jobbfelöl,) Mindaddig tehát, amig a Nemzetgyűlés ezt meg nem vál­toztatja., én az elnöki székből köteles vagyok a házszabályok e részét is szigorúan érvényben tartani. (Élénk helyeslés jobbfelöl,) Ha a Ház korelnöke abba az indítványba, amelyet a házszabályok egyes szakaszaínak hatályon kivül helyezésére vagy módosítására évi február hó 20-án, pénteken. 23 vonatkozólag tett, ezt is belefoglalta volna, akkor ez az okoskodás mindenesetre megállana; (Ugy van! Ugy van! jobbfelöl.) miután azonban ez expressis verbis nincs felvéve a hatályban lévő házszabályokba, nekem is szigorúan ehhez kell tartanom magamat. (Elénk helyeslés jobbfelöl,) T. Nemzetgyűlés! Ismételnem kell, hogy a képviselők választására vonatkozólag fontosnak tartatik az, ami a kormányrendeletben benne volt, hogy miképen választandó ez a Nemzet­gyűlés. Ez a legfontosabb arra nézve, hogy mi­képen választatik meg és minő érvényt szab erre vonatkozólag a rendelet. Már pedig abban a rendeletben, amelyet az összkormány kiadott, az volt kimondva, hogy tizenöt napig tart interspatium, amely idő alatt be lehet adni a petíciót a megválasztott nemzetgyűlési tagok ellen. Rendkívül fontos, vájjon ahhoz tartjuk-e ma­gunkat, ami benne volt a kormány rendeletében, vagy pedig ahhoz, ami talán a korelnök hibája következtében vagy bármely más oknál fogva benn maradt a házszabályokban, mert hiszen ebből következik, hogy mi most megpeticionálható kép­viselők vagyunk-e vagy pedig nem vagyunk meg­peticionálható képviselők. (Ugy van! balfelöl.) Ez rendkívül fontos dolog, amely felett elsik­lani véleményem szerint nem szabad. (Ugy van ! a baloldalon.) Azt gondolom, ki kell mondania a t. Nem­zetgyűlésnek, hogy amit az Összkormány a válasz­tásra vonatkozólag rendeletben kiadott, az ér­vényes és igy mi többé megpeticionálhatók nem vagyunk. (Helyeslés a baloldalon.) Elnök : Hornyánszky Zoltán nemzetgyűlési tag ur kivan szólani. Hornyánszky Zoltán : T. Nemzetgyűlés ! Addig a kérdést szerintem jogszerűen elbírálni nem lehet, amig a Ház nem alkot olyan tör­vényt, amely más alapra helyezkedik. A kor­mány által kiadott rendelet törvénypótló ren­deletnek minősítendő. Ha az kimondja expressis verbis — nem tudom megállapítani, mert nincs a kezemnél — hogy 15 nap a megtámadási lehetőség határideje, akkor mi attól el nem térhetünk mindaddig, amig a Ház ellenkező törvényjavaslatot el nem fogad és azt törvény­erőre nem emeli. (Felkiáltások a baloldalon : Ki van mondva!) Elnök : Bottlik József nemzetgyűlési tag ur kíván szólni. Bottlik József: T. Nemzetgyűlés! Az én nézetem szerint az a rendelet, amelynek alapján mi megválasztattunk, ideiglenes jogszabály. A házszabály mindenesetre erősebb jogszabály, mert nagyobb hatalom által létesült. (Ellenmondások a baloldalon.) A rendelet alapján történt meg a választás, a rendelet alapján választattunk meg mi, a rendelet alapján gyűltünk össze. Első tényünk az volt, hogy a házszabályt módo­sítottuk. Módosítottuk- e ezt a szakaszt, igen vagy nem ? (Felkiáltások : Nem !) Mindaddig

Next

/
Oldalképek
Tartalom