Tanácsok országos gyűlésének naplója, 1919. I. kötet • 1919. június 14. - 1919. június 23.

Ülésnapok - 1919-8

204 Tanácsok Országos Gyűlése Î919. évi június hó 2i. Böhm Vilmos népbiztos : Elvtársaim ! A he­lyenként és esetenkéntet azonban bizonyos helyeken másként értelmezik. Legyen szabad azt mondanom, hogy én másként értelmezem az esetenként és he­lyenként való kezelést, mint ahogy ön értelmezte. Nekem módomban volt az ön beszédét végighall­gatni, én nem ugy értelmezem, mint ahogy ön értel­mezi, a diktatúrát, én azt a direktóriumot, amely ilyen módon kezeli és olyan tanácstagokat küld ki j ide, akik ilyen dolgokat beszélhet, én azt máskép kezelném, mint ahogy a jelenlegi diktatúra kezeli. T. elvtársaim ! En befejeztem. Az önök kezében a döntés. Még többet mondok, nem az önök kezé­ben, hanem a proletárság kezében van a döntés. A munkásoknak kell dönteniök. A gyárak munkásai­nak, a földmivesszegény munkásoknak kell dönte­niök ebben a kérdésben. És nem szabad a lelkesedés szavával dolgozni, nem. szabad a lelkesedés értelmé­ben dönteni. Csak a hideg ész szavára szabad hall­gatni. Figyelmeztetem az elvtársakat arra, hogy mi azért jöttünk ide most ezzel a kérdéssel az elvtársak elé, mert éreztük a rendkivüli történelmi felelőssé­get, a felelősséget a magyar proletárság sorsával szemben. Ezt a felelősséget, amelyet mi éreztünk, át­hárítjuk a proletárságra, viselje a felelősséget ő. Tudja meg ő, hogy miről van s ó Érezne a felelős­séget. Erezze azt, hogy *z tényleg nem egyes em­bereknek a diktatúrája, ez nem egy kormányzó­tanács diktatúrája, ez nem a népbiztosok dikta­túrája, ez a proletárság diktatúrája. A proletárság döntsön abban, hogy mit akar ebben a kérdésben. És ha döntött, a proletárságnak kell a felelősséget vállalnia. Mindenki igy beszéljen, igy cselekedjék tehát, igy világosítsa fel a proletárokat és azután, a döntés után, mi mindnyájan odaállunk és a döntés értelmében fogunk dolgozni a végsőkig. De a felelősség az egész proletárságot, tehát min­ket, őket, egyetemlegesen kell, hogy terheljen. (Hosszantartó elénk éljenzés és taps.) Elnök : Kun Béla elvtárs következik ! Kun Béla népbiztos: Tisztelt tanácsgyülés ! Tisztelt elvtársak ! Békét lehet kötni, lehet elfo­gadni azokat a határokat, amelyeket az entente parancsa, mint a magyarországi Tanácsköztársaság határait megjelölt, — mondom —békét lehe kötni és én megmaradok amellett az álláspontom mellett, hogy a békét minden erővel biztosítsuk, hogy a bé­két minden erőnkkel megcsináljuk. Ellenben arra akarom figyelmessé tenni a tanácsköztársaság itt lévő képviselőit, hogy ez a béke és ezek a határok nem jelentik azt, mintha az entente valóban keresz­tül is tudná vinni parancsait a körülöttünk lévő kis­ded, falánk imperialista országokban, nem jelentik azt, hogy eme határok mellett, hogy eme határokon belül is, megmaradhat a proletariátus diktatúrája, ha nem vagyunk felkészülve arra, hogy ezeket a határokat megvédelmezhessük, ha nem vagyunk felkészülve arra, hogy ezeken a határokon ott le­gyen egy erős vörös hadsereg, amely vissza tudja verni azokat a támadásokat, amelyek bizton be­következnek az entente részéről, akár közvetlenül a saját csapatai utján, akár közvetve a fehér gár­dák szervezése utján, azokon a területeken, ame­lyeken az entente imperialistái lettek úrrá. Legyünk tisztában azzal, hogy ezek a határok nem jelen­tenek egyebet, mint azt, hogy az entente ilyen határok közé akar szorítani bennünket, amely határok között részben belülről akar megfojtani, részben pedig kívülről. En a kérdésnek ehhez a stratégiai részéhez nem szólok hozzá. Nem az én feladatom, hogy megítéljem ezt, még az sem talán, hogy a magam privát véleményét elmondjam róla. Ellenben arra akarom figyelmessé tenni az elvtársakat, hogy az ententenak egyáltalában nem célja minket béké­ben hagyni, (Ugy van ! Ugy van !) hogy az en­tente abban a pillanatban fojt meg bennünket, amely pillanatban teheti. Amiként eddigi diplo­máciai sikereinknek titka a vörös hadsereg volt, ugy ezentúl is diplomáciát csinálni, külpolitikát csinálni erős vörös hadsereg nélkül nem lehet. (Ugy van! Ugy van!) Aki ezt tudja, aki akarja a proletariátus diktatúráját, — és aki nem akarja, annak nincs itt a helye (ügy van ! Ugy van !) — annak legeslegelsőrendü kötelessége az, hogy min­dent megtegyen a vörös hadsereg fejlesztése ér­dekében. (Ugy van ! Ugy van !) Ez a diplomáciá­nak egyedüli titka. Enélkül fecsegni lehet, jegy­zékeket csinálni lehet, de jegyzékeinkkel ered­ményt elérni, külpolitikánkkal eredményt elérni nem lehet. Ezzel legyünk tisztában. A vörös hadseregről Böhm elvtárs által el­mondottakhoz én mindenben hozzájárulok. Azok az információk, amelyek hozzám érkeztek, minden­ben megerősítik a Böhm elvtárs által elmondotta­kat. Azonban én még tudok egy szomorúbbat is mondani, mint amilyent Böhm elvtárs mondott a Hinterland kérdésére vonatkozólag, még sokkal szomorúbbakat, még sokkal megdöbbentőbbeket, olyanokat, amelyek csak gorombaságokat válthat­nak ki mindenkiből, aki forradalmár, aki a prole­tariátus diktatúráját komolyan akarja és nemcsak beletörődik abba ideiglenesen, hogy azután akkor rúghassa fel, amikor épen alkalma lesz reá. Ami itt a Hinterlandban történik, az ellen­forradalom, a pogrom-agitáció dolgában, ami itt magában ezen a tanácskongresszuson történik, (Ugy van ! Ugy van ! Taps.) az mutatja, hogy töké­letesen igazuk van azoknak a katonáknak, akik azt mondják, hogy majd hazajövünk rendet csinálni. (Ugy van! Ugy van!) Itt ebben a teremben tör­tént a tegnapi nap folyamán, hogy egy pogrom­röpiratot loptak egy elvtársunk asztalára, (Nagy zaj és mozgás.) kéziratosat, amely itt készült el. Itt ebben a teremben, elvtársaim, — elmondom nyílt szinen — ülnek olyanok, akik csak arra várnak, hogy a proletariátus diktatúrája megdőljön, hogy cserbenhagyják azt. (Nagy zaj és felkiáltások : Gyalázat!) Itt szolgabíró ül. Hogyan harcoljon tehát az a vörös hadsereg, hogyan legyen annak a vörös hadseregnek hangulata, mikor itt a tanács­kongresszuson és a pártkongresszuson antiszemita izgatás, pogrom-agitáció történik ? (Ugy van !

Next

/
Oldalképek
Tartalom