Képviselőházi napló, 1910. XLI. kötet • 1918. julius 24–november 16.

Ülésnapok - 1910-824

292 824. országos ülés 1918 október 17-én, csütörtökön. tartózkodni! Csendet kértek! Ne méltóztassék ilyen kifejezéseket használni. Fényes László : Szabolcsba jerünk ; ott beszél­jünk Kállay ur ! Kállay Tamás : Kiverünk onnan ! Fényes Lászlő : Én mindig kimegyek a nép közé. A napokban is ott voltam ! Kállay Tamás: Ne méltóztassék hazudni! (Nagy zaj.) Elnök: Csendet kérek, t. ház ! Méltóztassa­nak a szónokot nyugodtan meghallgatni. (Zaj a szélsőbaloldalon.) Kérem Vass János képviselő urat, szíveskedjék csendben lenni. Fényes László: Sólovagok és ügynökök! (Zaj.) Butorügynök mer beszélni) (Zaj.) Elnök: Kérem Fényes László képviselő urat. nyugodjék meg ! (Derültség a jobb- és a baloldalon.) Gr. Tisza István : Tehát ismétlem : a perszonál uniónak magában kell foglalnia a hadsereg teljes külön választását, (Igaz! Vgy van! jobbfelöl.) és magában kell foglalnia a magya,r nemzetnek a külképviselethez való külön jogát is. (Általános élénk helyeslés.) És ami különösen ennek a nagy horderejű elvnek a remélhetőleg küszöbön álló béketárgyalásoknál való megvalósítását illeti, né­zetem szerint abban az átmeneti állapotban is, amelyben a béketárgyaláskor leszünk, feltétlenül gondoskodni kell arról, hogy a magyar nemzet érdekei a béketárgyalásnáj megfelelő poziczióval és felhatalmazással biró megfelelő magyar embeT által képviseltessenek. (Általános élénk helyeslés. Taps a jobboldalon.) Balla Aladár: Aki nem vörös posztó az ellen­fél szemében ! (Zaj jobbfelöl. Halljuk ! Halljuk !) Elnök : Csendet kérek. t. ház ! Gr. Tisza István : Alt érek most a másik kér­désre, (Zaj. Halljuk! Halljuk!) amely nézetem szerint lelki nyugalmunknak és higgadtságunknak fentartását és az erők egyesítését épen oly paran­csolólag megkívánja, és ez a háború befejezésének a kérdése. (Halljuk ! Halljuk !) T. ház ! Én nem akarok semmiféle szemfény­vesztő játékot űzni a szavakkal. Én elismerem azt, amit gróf Károlyi Mihály t. képviselő ur tegnap mondott, hogy ,ezt a háborút elvesztettük. (Zaj a szélsőbaloldalon. Halljuk 1 Halljuk ! jóbbfdől. Fel­kiáltások a szélsőbaloldalon : Hol van a végleges győzelem ?) Fényes László: Az Igazmondó nem ezt mondta ! (Zaj a szélsőbaloldalon.) Elnök (csenget): Valóban nem méltó egy komoly tárgyaláshoz, hogy folyton ilyen közbe­szólásokkal zavarják. (Helyeslés jóbbfdől. Zaj a szélsőbaloldalon.) Csendet kérek! Gr. Tisza István : Elvesztettük nem abban az értelemben, hogy ne tudnánk még tovább is szívós és hősies védekezést kifejteni; hogy ne tudnók az ellenségnek a végleges győzelmet nagyon drágává tenni, de igenis elvesztettük abban az értelemben, hogy az erőviszonyok beáüott eltolódásánál fogva a háború megnyerésére t öbbé reményünk nem lehet, és hogy ennek folytán keresnünk kell a békét oly feltételek mellett, amelyeket ilyen viszonyok kö­zött ellenségeink elfogadnak. (Igaz! Vgy van! a bal- és a szélsőbaloldalon. Zaj.) Elnök : Csendet kérek ! Gr. Tisza István : Ennek folytán csak helye­selhetem azt, hogy német szövetségesünkkel együtt a Wilson-féle 14 pont és az azokhoz függesztett is­mert pontok alapján ajánlottuk fel a békét ellen­ségeinknek. Hock János: De ha kell, külön is ! (Zaj és közbeszólások a szélsőbaloldalon. Halljuk ! Halljuk ! jóbbfdől.) Gr. Tisza István : És, t. ház, magával ezzel a ténynyel, t. i. azzal, hogy a Wilson-féle 14 pont alapjára helyezkedtünk, adva van egész külpoli­tikai orientácziónknak az a módosulása, amelyet gróf Károlyi Mihály képviselőtársam tegnapi be­szédében kifejezésre juttatott, (Igazi Ügy van I a szélsőbaloldalon.) mert hiszen a 14 pont egyike, ugy-e, a népszövetséget és minden külön szövet­ség tilalmát involválja, (Igaz ! Ugy van ! a szélső­baloldalon.) nagyon természetes tehát, hogy ugy a Németbirodalom, mint Ausztria és Magyarország, amidőn a Wilson­f éle pontok között ennek a pont­nak alapjára is helyezkedett, ezzel ugy a népszö­vetséget, mint a külön szövetségektől való tartóz­kodás elvét magáévá tette. (Ugy van !) Tehetjük ezt annyival inkább, mert hiszen az egész világnak ez a berendezkedése, amely a népszövetség alap­ján épül f el, feleslegessé teszi a külön szövetségek rendszerét... (Zaj a szélsőbaloldalon. Halljuk! Halljuk !) Elnök : Csendet kérek ! Gr. Tisza István: . .. feleslegessé teszi külö­nösen mi ránk nézve, akiket abba a szövetségi reiidszerbe, amelyn ek hű tagjai voltunk és vagyunk mindaddig, amig fennáll: egy olyan veszély haj­tott bele — a hódító, agresszív, aiitokrata Orosz­birodalom törekvései ellen való védekezés szük­sége, — (Igaz ! Ugy van ! a jobboldalon és a kö­zéfen. Zaj és közbeszólások a szdsőbaloldalon.) amely veszély ma, hála az Egek Urának, meg­szűnt, ugy hogy ennek a háborúnak rettentő pusz­tításai és veszteségei között mint egy a magyar nemzet egész jövőjére nézve nagyhorderejű, aktiv tételt kell a mérlegbe beállítanunk a hóditó, auto­krata, létérdekeinkkel ellentétes törekvéseket tá­masztó orcsz czári birodalom felbomlását. (Igaz! Ugy van ! a jobboldalon és a közéfen.) Most, t. ház, feladatunk az, hogy azt a bé­két . .. (Zaj és közbeszólások a szélsőbaloldalon.) Elnök (csenget) : Igazán csodálom, hogy a képviselő urak nem veszik észre, hogy a ház osztatlan figyelmével és közérzületével helyezked­nek szembe, amidőn folytonos közbeszóiásaikkal zavarják a szónokot. (Igaz! Ugy van! Élénk helyeslés és félkiáltások a jobboldalon és a középen: Botrány ! Szégyen ! Gyalázat! Nagy zaj a szélső­baloldalon.) Csendet kérek! Matta Árpád: Én a csendet kivánom mindig ! (Helyeslés a jobb- és a baloldalon. Zaj és felkiáltások a szélsőbaloldalon: Akkor ülj az dnöki székbe !)

Next

/
Oldalképek
Tartalom