Képviselőházi napló, 1910. XLI. kötet • 1918. julius 24–november 16.

Ülésnapok - 1910-824

8S4. ORSZÁGOS TJLES 1918 október hó 17-én. csütörtökön, Simontsits Elemér és Scito\szky Béla elnöklete alatt. Tárgyai: Elnöki előterjesztések. — A politikai helyzetről tett kormánynyilatkozat tárgyalása. — Közl)en a mentelmi bizottság jelentésének tárgyalása Lovászy Márton és Vass János mentelmi ügyében. — A legközelebbi iilés idejének és napirendjének megállapítása. — Az ülés jegyzőkönyvének hite­lesítése. A kormány részéről jelen vannak: Wekerle Sándor, gr. Zichy János, hg. Windisch­Graetz Lajos, b. Szierényi József, Popovics Sándor, gr. Zichy Aladár, Tőry Gusztáv, gr. Serényi Béla, Unkelhäuser Károly, b. Szurmay Sándor. (Ám ülés kezdődik d. e. 10 óra 30 peréékor.) Simontsits Elemér elnök: Az ülést megnyitom. A mai iilés jegyzőkönyvét vezeti Szőj ka Kál­mán jegyző ur. A javaslatok mellett felszólalókat jegyzi Mihályi Péter, a javaslatok ellen felszólaló­kat Nagy Vincze, jegyző ur. Bemutatom a t. háznak a ministerelnök ur átiratait, melyekben értesít, hogy a »vagyonátru­házási illetékekről«, »a kir. közjegyzők dijainak szabályozásáról«, valamint »a sójövedékre vonat­kozó törvények némely rendelkezéseinek és a vám­vonalon át behozott só után fizetendő engedély­illetékeknek és vámnak megváltoztatásáról* szóló törvényjavaslatok ö felsége által Reichenauban folyó évi augusztus hó 8-án, 19-én és szeptember hó 19-én legkegyelmesebben szentesittetvén, mint ez idei XI., XII. és XIII. t.-czikkek az Országos Törvénytár utján kihirdettettek. Tudomásul vétetik. Bemutatom a t. háznak báró Bom Frigyes képviselő ur leveléét, melyben a mai naptól kezdve megrongált egészségének helyreállítása végett hat heti szabadságidő engedélyezését kéri. Javaslom a t. háznak, hogy a házszabályok 257. §-a értelmében a kért szabadságidőt engedé­lyezni méltóztassék. (Helyeslés.) A ház a kért szabadságot megadja. Bemutatom a t. háznak Bács-Bodrog vár­megye közönségének két rendbeli feliratát a vakok általános tankötelezettségének országos rendezése és a vakok oktatási ügyének állami kezelésbe való vétele, valamint a vaddisznók által okozott károk megtérítése tárgyában, Szolnok-Doboka vármegye közönségének két rendbeli feliratát a lóosztályozásnál alkalmasnak talált lovak árának megtérítése és a választójogi törvényjavaslat tárgyában. A házszabályok 236. §-a értelmében javaslom a t. háznak, hogy a bemutatott feliratok előzetes tárgyalás és jelentéstétel végett adassanak ki a kérvényi bizottságnak. (Helyeslés.) A ház ily értelemben határoz. T. ház ! Most folytatni fogjuk a kormány­nyilatkozathoz való hozzászólásokat. Ki az első szónok ? Mihályi Péter jegyző: Gróf Tisza István ! Gr. Tisza István: T. ház! (Halljuk! Hall­juk!) Lehetőleg rövidre igyekszem fogni felszóla­lásomat, annyival inkább, mert hiszen a legköze­lebbi időben az indemnitási vita alkalmat fog nyújtani olyan kérdések beható taglalására, ame­lyeknek tisztába hozatalát az ország érdekében időszerűnek gondolom. Azt hiszem azonban, hogy ma már az ország érdekében cselekszünk, ha bizonyos kérdéseket tisztába hozunk; tisztába hozunk azzal a lelki nyugalommal, amelyet a ma­gyar nemzetnek a mai súlyos időkben tanúsítania kell és tisztába hozzuk azzal a szándékkal, hogy elhárítsuk a nemzet útjából mindazokat a félre­értéseket, amelyek a magyar nemzeti pozicziót elhomályosítják és gyengítik. (Igaz! Ugy van! jobbfelől.) Az általam elmondandók elsősorban arra a nagyhorderejű nyilatkozatra vonatkoznak, amelyet tegnap a t. ministerelnök ur szájából hallottunk. Talán én voltam az első körülbelül egy évvel, vagy több mint egy évvel ezelőtt, aki figyelmeztettem aTra, hogy Ausztriában olyan jelenségek merülnek fel, hogy az osztrák közállapotok olyan fordulatot vesznek, amelynél fogva mi esetleg nem fogjuk

Next

/
Oldalképek
Tartalom