Képviselőházi napló, 1910. XLI. kötet • 1918. julius 24–november 16.

Ülésnapok - 1910-824

824. országos ülés 1918 október 17-én, csütörtökön. 291 többé szemben találni magunkat azzal az osztrák állammal, amelyikkel a dualizmus alapján kap­csolatban állunk. Fájdalom, t. ház, ezek a jelen­ségek azóta nemcsak ismétlődtek, de olyan mérték­ben súlyosbodtak, hogy a dualizmus fentadtását teljességgel lehetetenné teszik. (Igaz! Vgy van ! a jobb- és a baloldalon.) Az történelmi kérdés és akadémikus kérdés, hogy ezt valaki örvendetesnek tartja-e vagy sem; a gyakorlati fontosságai biró tény, amelyet az ország érdekében konstatálnunk kell, az, hogy abban a tekintetben magyar ember és magyar ember között nem lehet nézeteltérés, hogy ennek az osztrák helyzetnek konzekvencziáit a magyar állam függetlensége irányában, a perszo­nál unió irányában kell levonnunk. (Élénk helyes­lés a jobb- és a baloldalon. Eljenzések bálfelól.) Azt hiszem, nem tesz jó szolgálatot az országnak az, aki bárminő szempontból is ezt a tényt, ezt az igazságot elhomályosítani igyekszik. (Helyeslés bálfelól.) Én a magam részéről ehhez csak azt fűzhetem hozzá, hogy nagyon természetesen nekünk a per­szonál unió jelszavával játékot űznünk nem sza­bad. (Helyeslés a jobb- és a baloldalon.) Fényes László : Csalni nem lehet! (Zaj a jobb­és a baloldalon.) Meskó Zoltán : Kétszáz év óta küzdöttünk érte ! (Zaj.) Elnök (csenget) : Kérem a képviselő urakat, méltóztassanak csendben maradni) (Zaj a szélső­baloldalon.) Miskolczy Imre: Na entente-barátok! Aki ez ellen állást foglal, az entente-barát! (Folytonos zaj a jobb- és a baloldalon.) Elnök (csenget) : Kérem a képviselő urakat méltóztassanak csendben lenni! Méltóztassanak lehetővé tenni, hogy a szónok beszélhessen és el­oszlassa a félreértést. Fényes László : Salzburgban fogják megálla­pítani a függetlenségünket? Gr. Tisza István : T. ház ! Nekünk félrendsza­bályokkal megelégednünk nem szabad. (Helyeslés bálfelól.) Az a körülmény, hogy az osztrák viszo­nyoknak az az átalakulása, amely az 1867 : XII. t.-c. fentartását és alkalmazását lehetetlenné teszi, az 1723-iki törvények hatályán nem változtat, az a perszonál uniónak teljes keresztülvitelét nem aka­dályozza. Mert tegnap is hallottam, most is hal­lom, hogy az 1723-iki törvények a közös védelmet állitották fel. (Ellentmondások és felkiáltások a szélsóbaloldalon: Nem közös, hanem kölcsönös !) Balla Aladár: Nem kell a kölcsönös védelem sem ! (Felkiáltások a szélsóbaloldalon : Elég volt! Halljuk ! Halljuk ! a jobboldalon.) Gr. Tisza István : Ez az illető t. képviselő ur részéről alapos tévedés, mert az 1723-iki törvények nem közös, hanem kölcsönös védelemről beszél­nek . . . (Vgy van ! a jobboldalon. Mozgás a bál- és a szélsőbaloldalon.) Zlinszky István: Teljes elválást \.(Zaj.) Lovászy Márton: Akkor miért csinálták a közös hadsereget? Egy hang (a szélsóbaloldalon) : A védelem köl­csönös ; a hadsereg közös! Kállay Tamás : Még tegnapelőtt a német hadi­kölcsön érdekében íratott! (Vgy van ! a jobbolda­lon. Felkiáltások : Pénzért ! Zaj.) Elnök: Csendet kérek! Gr. Tisza István : ... és a kölcsönös védelem épugy teljesíthető a teljesen különválasztott, kü­lön hadsereg utján, mint közös hadsereggel. (Igaz ! Vgy van ! jobb és bálfelól.) Ugy hogy magún k részé ről minden kételyt kizárólag konstatálnunk kell azt, hogy a hadseregnek teljes különválasztását akarjuk. (Elénk helyeslés és taps a jobboldalon. Zaj a szélsőbaloldalon.) Elnök: Csendet kérek. Méltóztassék a szó­nokot csendben meghallgatni. Fernbach Károly: Meg is kell csinálni! Elnök : Méltóztassék csendben maradni! Juhász-Nagy Sándor: Tiz év előtt kellett volna ezt mondani, amikor kidobták az ellenzéket. Elnök: Kérem Juhász-Nagy Sándor kép­viselő urat, méltóztassék csendben maradni. Gr. Tisza István : A mai komoly pillanatban semmiféle közbeszólás által magamat e mellék­vágányokra elvezettetni nem engedem. (Helyes­lés a jobboldalon. Felkiáltások a szélsőbaloldalon : Nem akarjuk!) Azt hiszem, vannak dolgok, ame­lyeket az ország érdekében el kell mondani. (Zaj a szélsőbaloldalon.) Elnök : Méltóztassék a közbeszólásoktól tar­tózkodni. Gr. Tisza István : Vannak dolgok, amelyeket az ország érdekében kifejezésre kell juttatni és ebbeli kötelességemet teljesíteni fogom, anélkül hogy a t. képviselő urak ebben megzavarhatnának, (Helyeslés a jobboldalon.) Ismétlem tehát, hogy miután az osztrák viszonyok kialakulása a per­szonál uniót mellőzhetetlenül szükségessé tette, ennek a perszonál uniónak sem a szavakkal ját­szásnak, sem félrendszabálynak lennie nem sza­bad. (Elénk helyeslés.) Ennek magában kell fog­lalnia a hadsereg . . . (Zaj és felkiáltások: a szélső­baloldalon : Általános választói jog ! Felkiáltások a jobboldalon: Mindig másról beszélnek! Zaj.) Elnök : Csendet kérek, t. ház ! Az ilyen közbe­szólások a tárgyalás komolyságának rovására men­nek. Méltóztassék ettől tartózkodni! (Nagy zaj.) Csendet kérek) Beck Lajos : Ilyent nem lehet komolyan hall­gatni ! Szilágyi Lajos : Még ők beszélnek pariame-nti színvonalról, szólásszabadságról! (Vgy van! a jobboldalon.) Elnök: Csendet kérek ! (Félkiáltások a szélsó­baloldalon : Meghallgatjuk 1) Miskolczy Imre: A hazaárulót, igen. Elnök : Csendet kérek ! Fényes László: Miskolczytól nem tanulunk hazafiságot! Egy hang (a jobboldalon) : Fogd be a szádat! Ki velük ! Elnök: Méltóztassék ilyen közbeszólásoktól 37*

Next

/
Oldalképek
Tartalom