Képviselőházi napló, 1910. XXXVII. kötet • 1917. szeptember 12–deczember 1.

Ülésnapok - 1910-748

október 25-én, csütörtökön. 282 748. országos ülés 1917 kedésből fejlődhessék ki az a központ, amely azután igazi képviseleti központ legyen.« Nem méltóztatik-e gondolni, hogy az, amit a ministerelnök ur a munkások szervezkedését illetőleg kivan, ellentéte annak, amit eddig a politikai életben láttunk? Mintha a többi osz­tály politikai szervezkedéséhez más eszközök és módok volnának szükségesek, mint a munkások politikai szervezkedéséhez! Bocsánatot kérek, ugy tudom, most is akartak alakítani egy pár­tot és ugy tudom, hogy az felülről, egy ember fejéből jön, azután elfogadják a ministertársak, a pártvezérek és ugy megy tovább, ki a széles rétegekhez. De hogy a széles rétegek jöjjenek ide a pártvezérhez fölfelé s kérjenek programmot, ezt még nem láttam. Eddig mindig azt láttuk Magyarországon, hogy a szűk keretekből ment ki a szervezkedés szélesebbre és szélesebbre. Amikor a munkásoknál ezt fordítva akarják, akkor nekem kételkednem kell a kormányzás őszinte demokrata voltában. Ez az egyik. De ugyancsak a munkásokkal, tegnap talán épen abban az időben, mikor a ministerelnök ur igy beszélt, súlyos sérelem történt, amely szin­tén azt mutatja, hogy azok az elvek, azok a demokrata ígéretek, amelyek itt a politikában felhangzanak, a gyakorlatban nem valósittatnak meg. Tudjuk, hogy a lefolyt munkásmozgalmak alatt a szocziáldemokrata párt egyes bizottságai mindig készségesen közreműködtek a kormány kérésére, hogy most a háborúban a veszélyez­tetett hadi és egyéb érdekekre való tekintettel sztrájkok ne történjenek, illetőleg ha a munkás­vezérek ugy ítélték, hogy a munkásosztálynak megfelelő élelmianyag és fizetés biztosíttatik, a sztrájkról lebeszélték az illetőket. Konstatálom, hogy a szocziáldemokráczia, a szakszervezeti tanácsok mindig készségesen közreműködtek a békés kiegyenlítésben, legutóbb láttuk a rimamurányi—salgótarjáni mozga­lomban. Elnök (csenget) •. Figyelmeztetem a t. kép­viselő urat . . . Fényes László: Bocsánatot kérek, csak öt perczet. Elnök: Kérnem kell a t. képviselő urat, hogy rövidebbre szabja beszédét, mert a figyel­meztetés óta öt perez már letelt és a mások jogai szenvednek ezáltal sérelmet. (Ugy van! Ugy van!) Fényes László: A munkásság képviselői felmentek a pénzügyminister úrhoz és az állam­titkárt találták ott. Szónokuk kérte, hogy egy zólyombrézói munkássérelmet orvosoljon. Es mikor ez a szónok tisztességes hangon előadta panaszát, elküldte az államtitkár egy hivatal­nokhoz. Onnan visszajött, hogy meg sem hall­gatták őket. Akkor az államtitkár kijött és a szakszervezeti tanács tagjának azt mondta : Maga nem munkás, takarodjék el. (Mozgás.) Bocsánatot kérek, az ily eljárás elmérgesiti a munkások lelkét. Azokban van testvéri együtt­érzés és ha az egyiket sértik, az mindegyiknek fáj, mert tudják, hogy nemcsak az embert, de a munkást bántották vele. Ezért bátor vagyok figyelmébe ajánlani a t. ministerelnök urnak ezt az esetet ós kérem, adjon elégtételt a munkás­ságnak, mert a munkásság, amely oly gyönyörűen kitartott a háborúban, és minden elvét eltette arra az időre, amikor alkalmasabb lesz azok érvényesítése, nem érdemelte meg, hogy igy bán­janak vele. Az indemnitást megszavazom azért, mert nem bizalmi kérdésnek, hanem szükségszerűség kérdésének tekintem. Elnök: A ministerelnök ur kivan szólni. Wekerle Sándor ministerelnök: T. ház! (Halljuk! Halljuk!) Méltóztassék megengedni, hogy először is Fényes t. képviselő urnak feleljek néhány kérdésre, amelyeket felhozott. Először is a tisztviselők segélyezésének mértékéről szól. Engedelmet kérek, egy részletes törvényjavaslatot terjesztettem elő, amely, azt hiszem, holnap kerül érdemi- tárgyalás alá. Előre is jelzek annyit, hogy oly mértékben javaslom ott a háborús segély megállajütását, amely talán már is túl megy azon a határon, amelyet az állami kincstár megbír. Olyan nagy lépéssel viszszük előre a segélyezés ügyét, hogy el merem mondani, jó lélekkel nem tudunk messzebbmenőbb kiterjesztéshez hozzájárulni. Egyébként a t. képviselő ur is elismerte ezt és oly javaslattal lép fel a természetben való el­látásra nézve, amelyet nemcsak hangoztattunk, már a korábbi kormányok is hangoztattak, de amelyet, t. h lehető legnagyobb mértékben foganatosítunk is. Higyje el a t. képviselő ur, hogy tegnap is, ma is, mielőtt idejöttem, ezzel a kérdéssel fog­lalkoztam. Mi mindenütt, ahol kívánják, u. n. beszerzési csoportokat engedélyezünk, azoknak megfelelő előlegeket adunk és a közélelmezési minister ur épen a napokban tanácskozott ebben az ügyben és igen hosszadalmas tanácskozás után állapította meg, hogy mik ennek a teendői. Mindezen csoportok elláttatnak mindennel, amit kivannak, — de ami nincs, azzal nem láttatnak el — a legfőbb élelmi czikkekkel, liszttel, bur­gonyával és egyéb elsőrendű élelmi czikkekkel azonban elláttatnak. Arról gondoskodunk épen, hogy az utalványozás, az elszállítás ne hossza­dalmas és bürokratikus legyen, a tisztviselők kiküldötteivel egyetértőleg munkálkodunk ezen minden esetre fontos kérdés megoldásán. Ami a t. képviselő urnak másik észrevéte­lét illeti, ez a csempészetre vonatkozik. Én azt hiszem, talán a t. képviselő ur azt a katona­csempészetet mégsem olyan egész alaposan ismeri. Az eset az, hogy a Uomániában és Szerbiában levő idegen csapatok, helyesebben a német csa­patok és a mi ottlévő csapataink is, ha szabad­ságra mennek a katonák, jogosítva vannak, hogy 5—10 kilogramm ólelmiczikket onnan maguk-

Next

/
Oldalképek
Tartalom