Képviselőházi napló, 1906. XXV. kötet • 1909. márczius 10–november 13.

Ülésnapok - 1906-448

284 U8. országos ülés 1909 államvasutak 1905. évi hirdetés átalányáért a kereskedelemügyi ministeriumtól mai napon hiány nélkül megkaptunk. Politisches Volksblatt. Bródy Miksa.* Csitáry Béla: A közélet hiénái! Éber Antal előadó (olvassa): »Nyugta 500 koronáról, mely összeget alólirott, az »Üstökös« czimű hetilap kiadótulajdonosa, a kereskedelem­ügyi minister ur rendelete folytán az 1905. évre járó hirdetési átalány fejében hogy felvettem, ezennel nyugtatom. Az »Üstökös« szerkesztősége. Dr. Szálai József.« — »Nyugta 400 koronáról, mely összeget, mint a kereskedelemügyi minister ilyen elnöki számú rendeletére a Sonntagszeitung ezimű politikai és közgazdasági hetilapban közzé­tett államvasút! hirdetményeknek beiktatási áta­lánydiját hiány nélkül felvettem. A Temesvarer Sonntagszeitung. Barát Ármin.« (Zaj.) — »Nyugta 1000 koronáról, mely összeget a nagyméltóságú kereskedelemügyi ministerium pénztárából, mint a »Jövendő« czimű lap részére megállapított állam­vasuti átalányt az 1905. évre felvettem. Lóránt Dezső.« — »Nyugta 600 koronáról, melyet a mai napon az államvasutak hirdetései fejében a keres­kedelemügyi ministeriumtól köszönettel felvettünk. Budapesti Újságkiadó Részvénytársaság, mint a Neues Budapester Abendblatt kiadója. Kohn Imre és dr. Singer.« »Nyugta 500 koronáról, mely összeget az alól­irt kiadóhivatal az államvasutak részéről enge­délyezett átalánynak a kereskedelemügyi minister ekkor kelt magas rendelete folytán engedélyezett többletét mai napon fel vettem. Temesvarer Zeitung. Hein Antal.* »Nagyméltóságu m. kir. kereskedelmi minis­terium. Budapest. Van szemcsénk ezennel köszö­nettel igazolni, hogy a mai napon a nm. m. kir. kereskedelmi ministeriumtól 25.000, azaz : huszon­ötezer koronát készpénzben hiánytalanul felvet­tünk az államvasutaktól járó és az 1907—1908. egész évre és az 1909. év első felére vonatkozó átalány kiegyenlítéséül. Egyúttal kötelezően ki­jelentjük, hogy ezen összeg ellenében kötelesek vagyunk teljesiteni mindazon feltételeket, a melyek­kel az államvasutaknak az 1905. évre vonatkozólag megkötött szerződés értelmében tartozunk és ki­jelentjük, hogy ezen idő alatt ezen feltételeknek szigorú pontossággal fogunk eleget tenni. Egyet­értés, politikai napilap. Aláirva Erdős Armand. Magyar Újságkiadó Részvénytársaság. Aláirva Atlas és Erdős.« (Zaj.) »Nyugta 600 koronáról, a melyet a Budapesti Hirek és vidéki Friss Újságjainak a m. kir. állam­vasutak hirdetmény-átalánya fejében 1905. évre megállapított utolsó negyede gyanánt felvettünk. Budapesti Hirek kiadóhivatala. Molnár Márton.« »Nyugta 600 koronáról, mely összeget alul­írott, a Szabadság politikai napilap tulajdonosa az 1905. első félévre eső hirdetési átalány-összeget ilyen számú szerződés alapján hogy felvettem, ezennel elismerem. A Szabadság kiadótuladonosa, Laszky Ármin laptulajdonos.« márczius 29-én, hétfőn. 300 koronát később szintén hirdetési átalány fejében felvett a Szabadság kiadóhivatala. Alá­irva Laszky Ármin. A Szegedi Híradó kiadóhivatala, Andrényi Imre aláirásával nyugtát állitott ki 800 koronáról, mely összeget mint a Szegedi Hiradó 1905. évi január—június félévre járó hirdetési|dijat nyugtáz. Fehér Dezső, a Nagyváradi Napló kiadó­tulajdonosa 600 koronáról, a mely összeget alul­írott »Nagyváradi Napló« kiadótulajdonosa az államvasutak igazgatóságának ilyen számú átira­tára a kereskedelemügyi ministerium kézi pénz­tárából hirdetés-közzététel átalányösszeg czimén felvettem. »Nyugta 1000 koronáról, melyet a kereskedelmi minister ur ilyen számú rendelete alapján a Békés­megyei Hiradó 1905. évi hirdetési átalánya fejében posta utján köszönettel vettem. Szentmiklósi József, a Békésmegyei Hiradó szerkesztő-tulaj­donosa.* »Vasúti és hajózási hetilap. Olvashatatlan alá­írások. Nyugta 3000 koronáról, mely összeget mint a kereskedelmi minister ur által ilyen szám alatt kelt rendeletével engedélyezett összeget köszönettel felvettünk.« Uj Hirek politikai napilap, Aczél Jenő alá­irásával, nyugta arról, hogy a mai nap a keres­kedelmi ministerium házipénztárából felvettem 1000 koronát. A Szegedi Hiradó Endrényi aláírással. Nyugta 1905. október 17-én 400 koronáról. Hungary czimű lap Golonya Jenő aláírással. Nyugta 1905. október 19-én 200 koronáról. Hitel kiadóhivatala, 1905. október 19-én Káin oki Henrik kiadótulajdonos aláírással 300 koronáról. Technológiai lapok 400 koronáról, olvashatat­lan aláírással. Schröder Béla. az Aradi Hirlap szerkesztője és tulajdonosa átalány fejében, nyugta 1000 koronáról. Eisenbahn-Tarif und Verkehrs-Anzeiger, alá­irva Weisz, nyugtat 1000 koronát. (Zaj.) Független Hírmondó kiadóhivatala Győrffy József aláirásával nyugtát 200 koronát. A frankfurti »Aktionär« magyarországi kép­viselője nyugtát 300 koronát. A Miskolczon megjelenő Haladás nyugtat 800 koronát. A Budai Hirlap szerkesztősége és kiadó­hivatala nyugtat 600 koronát. Sugár Ottó, a Honi Ipar kiadótulajdonosa nyugtat 500 koronát. Itt van a Közgazdasági Hiradó kiadóhivata­ának nyngtája 200 koronáról. Szabolcsi Miksa, az Egyenlőség szerkesztőjé­nek nyugtája 200 koronáról. A Népzászlója szerkesztőségének nyugtája 600 koronáról. Dr. Radó Sámuel, a Magj r ar Távirati Iroda igazgatójának nyugtája 1000 koronáról. Viola Miksának, a Montagsblatt szerkesztő­tulajdonosának nyugtája 500 koronáról.

Next

/
Oldalképek
Tartalom