Képviselőházi napló, 1906. XXIV. kötet • 1909. február 13–márczius 9.

Ülésnapok - 1906-426

436*. országos ülés 1909 február 25-én, csütörtökön. 245 érdeke sürgősen követeli, hogy a kormányzat egy erős, egységes kormány és párt kezében legyen, melynek erejét a belső, nap-nap után megismétlődő viszályok nem gyöngítik : a képviselőház az állam haderejét a koalicziós kormányra nem bizhatja, minélfogva az ujonczok megajánlásáról szóló tör­vényjavaslatot a ház a napirendről leveszi és ki­mondja a ház, hogy ezzel a törvényjavaslattal mindaddig nem kivan foglalkozni, mig a koaliczió helyett egy egységes parlamenti többségi párt nem kap megbízást a kormányzatra. Budapest, 1909. évi február hó 24-én. Beadja : Bozóky Árpád.« Inditvány. Beadja Szappanos István. Tekintve Magyarországot, mint a magyar szent korona alatt álló országok egyetemét, más tulajdonságai, jogai, törvényei, igazaitól eltekintve, ez alkalom­mal önállóságát, függetlenségét tekintve, miután kétséget nem szenved, hogy minden önálló ország­nak elengedhetetlen kötelessége, életfeltétele, hogy önálló hadserege legyen, hová nemzetének fiait mint a haza védőit besorozza, azokat nemzeti szellemben, hazaszeretetben nevelje, mely tulaj­donságokat, mint hazánk, mint nemzeti létünk biztosítását, mint magunk, mint hazánk, mint szent koronánk biztonsági tényezőit tarthassuk : Indítványozom, hogy a magyar hadsereg a közös hadseregtől elválasztassék, hogy a magyar hadsereg mint ilyen minden néven nevezendő szerszámaival, ruhatárai, s felszerelési eszközeivel, fegyverzetével felszerelve Magyarország, s társ­országaiba hazavezényeltessék, s itthon szállásol­tassék el, hogy szolgálati zsoldját itthon költse el, fegyverzetét, ruházatát, élelmezését itthon készíttethesse el. Igen ! Szüksége van a hazafias szellem meg­nyerésére, harczképességének fokozására, hogy megvédhesse hazáját, királyát, jó és hasznos szol­gálatot tehessen szövetséges társának is. Kelt Budapesten, 1909. február 25-én. Törvényjavaslat az önálló magyar nemzeti bank felállításáról. Beadja Szappanos István. 1. §. Az önálló magyar nemzeti bank fel­állíttatik. 2. §. Az önálló magyar nemzeti bank felállí­tása végett a ministerelnök egyúttal pénzügy­minister utasittatik, hogy kormánytársaival együtt 30 nap leforgása alatt a ház elé törvényjavaslatot terjeszszen be. Kelt Budapesten, 1909. február 25-én. Elnök : T. ház ! A most felolvasott törvény­javaslaton kivül még három inditvány és határo­zati javaslat adatott be. A kérdést ugy szándéko­zom feltenni, hogy a törvényjavaslattal szembe helyezem a három indítványt. A mi már most Szappanos István képviselő urnak a nemzeti bank felállítására vonatkozó törvényjavaslatát illeti, miután ez semmiféle kapcsolatban nincs a most tárgyalás alatt levő javaslattal és ez mint önálló inditvány kezelendő, ha a képviselő ur az indit­ványkönyvbe bejegyzi, annálfogva én azt szava­zás alá nem bocsáthatom. (Helyeslés.) Méltóztatik beleegyezni a kérdés ilyen felté­telébe ? (Igen !) Akkor kérdem a t. házat, méltóz­tatik-e az 1909. évre kiállítandó ujonczok meg­ajánlásáról szóló törvényjavaslatot szemben Nagy György, Bozóky Árpád és Szappanos István el­leninditványaival elfogadni általánosságban a részletes tárgyalás alapjául, igen vagy nem ! (Igen!) Ha igen, akkor kijelentem, hogy az általánosság­ban a részletes tárgyalás alapjául elfogadtatik, ennélfogva tehát Nagy György, Bozóky Árpád és Szappanos István képviselő urak határozati ja­vaslata, illetőleg indítványai elesnek. Következik most már a részletes tárgyalás, még pedig a törvényjavaslat czime. Felkérem Du­dits Endre jegyző urat, szíveskedjék a javaslat czimét felolvasni. Dlldits Endre jegyző (olvassa a törvényjavaslat czimét). ESnök : Az előadó ur nem kivan szólni. Van valaki felírva ? Gsizmazia Endre jegyző: Nagy György! (Mozgás. Felkiáltások : Már megint !) Nagy György: T. képviselőház! (Zaj.) Én azt hiszem, hogy csak hálával tartozhat nekem a képviselőház, ha fáradságot veszek magam­nak, — méltóztassék elképzelni ezt a fáradságos munkát — hogy napról-napra elkészülve, itt felszólaljak. (Zaj. Félkiáltások balfelöl: Magas színvonalon !) Sokkal illetékesebb helyről kaptam azt a kijelentést, hogy a balpárt vitája igenis magas színvonalon állott, és illetékes helyről ki is jelentették, hogy a legnagyobb figyelemmel fogják megfontolás tárgyává tenni itt elhangzott fel­szólalásainkat. A mikor, t. ház, ilyen nehéz időket élünk, a mikor a levegő tele van szikrákkal, a mikor egyfelől az önálló bank kérdésében itt meg kellene nyilatkoznia a magyar nemzet hangulatának, akaratának, másfelől pedig meg kellene nyugtat­nunk a háború miatt aggódó nemzetet: akkor, t. képviselőház, én bűnnek tartom, — ezzel a súlyos szóval bélyegzem meg — hogy ma sincs a képviselőház teljes számmal együtt, holott minden képviselőnek itt kellene lenni, képviselnie kellene a nemzet hangulatát, a mi viselkedésünk­ből kellene, hogy erőt és hitet merítsen a nemzet. És ilyen nagy, történelmi időkben, igazán szégyene a magyar parlamentnek, hogy tegnap is a hatá­rozatképesség megállapításánál 453 képviselő közül még 100 képviselő sem volt jelen. Pedig méltóz­tassék csak elmenni a vidékre. A nemzet mindenütt nyugtalan. Elnök : Kérem a képviselő urat, méltóztassék a tárgyhoz szólni! (Helyeslés.) Nagy György: Minthogy nekem más helyen alkalmam nincs a honvédelmi minister urnak az én felszólalásomra adott szíves felvilágosítására észrevételeimet, megjegyzéseimet megtenni: kérem a t. házat, méltóztassék megengedni, hogy , a tárgytól eltérve, a honvédelmi minister ur fel-

Next

/
Oldalképek
Tartalom