Képviselőházi napló, 1906. XXIV. kötet • 1909. február 13–márczius 9.

Ülésnapok - 1906-424

424. országos ülés 1909 február 20-án. szombaton. 193 kező emberek vezényeltetnek ki, hivatalból vala­kit oda kivezényelni nem lehet. A mi a ezéllövést illeti, (Halljuk ! Halljuk !) az a mi hadseregünkben, a közös hadseregnél ép ugy, mint a honvédségnél oly fokig van már most is emelve, hogy úgyszólván tovább menni nem lehet. Annyi töltény áll rendelkezésére minden egyes embernek a czéllövés begyakorlására, hogy úgyszólván egy esztendő alatt csak a legnagyobb szorgalommal és az idő minden szakának felhasz­nálásával lehet azokat ellőni. Elhamarkodni a ezéllövést szintén nem lehet indokolt; az ilyen oktatásnak értéke nines, és bizonyos számú lövés­nél egy napon többet tenni nem lehet. Ezt a gya­korlat bizonyította be, és ezt az egész hadsereg­ben követik is. Tiz lövésnél egy napon többet tenni czéltárgy ellen nem lehet, de legtöbb esetben ötöt tesznek csak. Méltóztassék ezt az esztendő napjaival megsokszorozni és kijön az a szám, a melyet egy évben ellőnek, és vannak norma­napok, mikor a lövöldébe menni nem lehet, idő­viszontagságok is akadályozzák stb. Én csak biz­tosithatom a képviselő urat, hogy a czéllövés tekintetében olyan haladás van a mi hadseregünk­ben, mint talán sehol másutt nagyobb. (Helyeslés.) A népnevelés tekintetében — határozottan állithatom — a katonaság talán a legtöbbet tesz. Én nem akarok ezzel abszolúte semmi csorbát ejteni a kultuszminister ur működésén, de tapasz­talatból is mondhatom, hogy nincs olyan két esztendőt szolgált honvéd, a ki elmenne a szolgá­latból a nélkül, hogy irni, s a betűket meg ne ta­nulta volna. Ép igy van a közös hadseregnél is. Mondhatom, hogy a népnevelésből igen nagy osz­tályrészt vesz ki magának a hadsereg, mert az analfabétát nem tűri meg maga közt, hanem igyek­szik megtanítani a katonát a legszükségesebb írásra s olvasásra. Még az ezrednyelvről és a szolgálati nyelvről akarnék egy pár szót szólni. (Halljuk! Halljuk !) Ezrednyelv valamennyi nemzetiségi nyelv az or­szágban, ha azt 20%-a annak az ezredlegénység­nek, hol az ezrednyelvről van szó, beszéli. Lehet egy ezrednek öt ezrednyelve, mert öt nyelvet beszélnek a mi embereink, de természetesen 20 százalékának keU lenni, mert a melyik kevesebb, az hozzászámitódik az egyik vagy másik rokon nyelvhez. A szolgálati nyelv — épen a mi sérelmünk a katonai téren — a német nyelv. Az érintkezés a szolgálatban le- és felfelé a szabályok szerint néme­tül történik, mig ellenben a legénységet az ezred­nyelven oktatják. Természetesen olyan nyelvet kénytelen a hadvezetőség használni az oktatásra, a melyet a legénység megért, és ez az anyanyelv. Mindezek után kérem a t. házat, méltóztassék a beadott indítványt, a halasztó indítványt a három elleninditványt és a három határozati javaslatot elvetni. (Élénk helyeslés és éljenzés.) Elnök: A tanácskozást befejezettnek nyilvá­nítom. Következik a szavazás. Szavazás előtt kérem Raisz Aladár jegyző urat, szíveskedjék az indítványokat, ellenindit­ványokat és határozati javaslatokat felolvasni. Raisz Aladár jegyző (olvassa Farkasházy Zsigmond és társainak eüeninditványát, Nagy György és társainak határozati javaslatát, Nagy György határozati javaslatát, Bozóky Árpád és tár­sainak halasztó indítványát, Bozóky Árpád és tár­sainak eüeninditványát, Bozóky Árpád és társainak határozati javaslatát, Molnár Jenő és társainak indítványát és Pilisy István és társainak eüen­inditványát). Elnök : A kérdést ugy szándékozom feltenni, hogy Farkasházy Zsigmond elleninditványát, Nagy György két határozati javaslatát, Bozóky Árpád­nak halasztó indítványát és elleninditványát, végül Pilisy István elleninditványát szembe fogom áüitani a törvényjavaslattal. (Helyeslés.) Külön szavazásnak lesz azután helye Bozóky Árpád határozati javaslatára és Molnár Jenő indítvá­nyára. Méltóztatnak beleegyezni, hogy a kérdést igy tegyem fel ? (Helyeslés.) Akkor kérdem a t. házat: méltóztatik-e az ujonczlétszámnak az 1909. évre való megállapítá­sáról szóló törvényj avaslatot általánosságban a részletes tárgyalás alapjául elfogadni, szemben Farkasházy Zsigmond, Nagy György, Nagy György, Bozóky Árpád, Bozóky Árpád és Pilisy István képviselő urak indítványaival, elleninditványai­val, s határozati javaslataival ? (Igen! Nem!) Kérem azokat, a kik elfogadják a törvényjavas­latot szemben ezen határozati javaslatokkal, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) Többség. Kijelentem, hogy a képviselőház a törvényjavas­latot általánosságban a részletes tárgyalás alapjául elfogadja, ennélfogva tehát Farkasházy Zsigmond, Nagy György, Nagy György, Bozóky Árpád, Bozóky Árpád és Pilisy István képviselő urak inditványai, elleninditványai és határozati javas­latai elesnek. Kérdem most már a t. házat, méltóztatik-e Bozóky Árpád képviselő ur határozati javaslatát elfogadni, igen vagy nem ? (Igen ! Nem I) Kérem azokat, a kik azt elfogadják, méltóztassanak fel­állam. (Megtörténik.) Kisebbség. A képviselőház nem fogadja el Bozóky Árpád képviselő ur hatá­rozati javaslatát, ennélfogva ez elesik. Kérdem most már, méltóztatik-e Molnár Jenő képviselő ur indítványát elfogadni, igen vagy nem? (Igen! Nem!) Kérem azokat, a kik azt elfogad­ják, _ méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) Ki­sebbség. Kijelentem, hogy a képviselőház nem fogadja el Molnár Jenő képviselő ur indítványát, ennélfogva ez elesik. Következik a részletes tárgyalás. Felkérem Csizmazia Endre jegyző urat, méltóztassék fel­olvasni a törvényjavaslat czimét. Csizmazia Endre jegyző (olvassa a törvény­javaslat czimét). Raisz Aladár jegyző: Nagy György! Nagy György : T. ház ! Én már az általános KÉPVB. NAPLÓ. 1906 1911. XXIV. KÖTET. 25

Next

/
Oldalképek
Tartalom