Képviselőházi napló, 1906. XXII. kötet • 1908. deczember 2–deczember 22.

Ülésnapok - 1906-394

39í. országos ülés 1908 deczember i6-án, szerdán. 419 kormányt az add beszedésére, nem volt ex-lex. Ezt akarja épen Bozóky világossá tenni, hogy régi törvényeink, a melyek erről intézkednek, újból megerősíttessenek. Különben is a t. niinisterelnök ur 1906-ban, a mikor Bozóky Árpád ily indítványt tett a 48-as körben, azt mondta: ne bolygassuk a dol­got, az 1907-iki költségvetés már megvan, majd egy másik költségvetéskor lehet erről beszélni. Itt van a költségvetés, itt van az alkalom, hogy a hibát jóvátegyük, a melyre a volt törvénytelen kormányok mindig hivatkoztak. Különben is a közönséggel szemben kötelességünk megvédel­mezni azt az álláspontot, a melyet annak idején a vezérlő-bizottság elfogadott. (Helyeslés a bal­oldal hátsó padjain.) Elnök: Szólásra senki sincsen feljegyezve. A ministerelnök ur kivan szólani. Wekerle Sándor ministerelnök: T. ház! A mint méltóztatik tudni, a költségvetésben a hátralékok és folyó adók egy összegben irányoz­tatnak elő. Ha én előirányzóm bizonyos összeg­ben a földadót, a házadót, akkor abban benne vannak a régi hátralékok és folyóadók is; ezek ajánltatnak meg. Megajánltatnak meghatározott időre: az 1909-iki évre. 1909-en túl sem hátra­lékot, sem adót senki beszedni jogosítva nincs. (Igaz! Ugy van!) Ha legális interpretáczióra lenne szükség, akkor nem ellenezném a javas­latot, habár akkor sem fogadnám el az egyszerű beszedési formulát, a melyet a t. képviselő ur használ. Alkotmányjogi szempontból a megaján­lást is be kell venni. De meggyőződésem szerint szüksége ennek nincs, mert jogi bizonytalanság ezen a téren nem állhat elő. Felszólalok másodszor azért, hogy Nagy György t. képviselő urat egyre figyelmeztessem. 0 adhat be módosítást, a melyet senki sem látott, a mint pl. most Bozóky t. képviselő ur is adott be módosítást, és azt érdemileg tár­gyalni kell. Már most," hogyan lehet kifogásolni azt, ha a pénzügyi bizottság, alaposan foglal­kozva valamely kérdéssel, előterjeszt egy módo­sítást, a mely kinyomatott, szétosztatott a t. képviselő urak közt, hogy lehet mondani, hogy ezt ne tárgyalhassuk? (Igaz! Ugy van!) Hiszen ez minden parlamentáris tárgyalási szel­lemmel és az eddigi szokással is ellenkeznék! Azért én a t. képviselő ur által tett halasztó indítványt nemcsak helytállónak nem, de önma­gában is jogosulatlannak és elfogadhatatlannak tartom. (Helyeslés.) Elnök: Szólásra senki sincs feljegyezve. Ha szólni senki sem kivan, a vitát bezárom. Szava­zás előtt szó illeti az előadó urat. Az előadó ur nem kívánván szólni, a tanácskozást befeje­zettnek nyilvánítom. Elsősorban fel fogom tenni a kérdést az 5. §-ra, szemben Bozóky Árpád képviselő ur elleninditványával. Ha méltóztatnak elfogadni az 5. §-t, szemben Bozóky Árpád képviselő ur­elleninditványával, akkor Bozóky Árpád képvi­selő ur elleninditványa el fog esni; ha pedig nem méltóztatnak elfogadni az B. §-t, akkor Bozóky Árpád képviselő urnak határozati javas­latát fogom elfogadottnak nyilvánítani Azután az előadó ur által tett, s egy uj kikezdésre vonatkozó inditványnyal szemben Nagy György képviselő ur halasztó indítványt adott be. Első­sorban tehát Nagy György képviselő ur halasztó indítványára fogom a kérdést feltenni, és ha azt el méltóztatnak fogadni, akkor azután a Hoitsy Pál képviselő ur által benyújtott módo­sítás felett érdemben fog döntés történni. Ha ellenben el méltóztatnak vetni Nagy György képviselő ur halasztó indítványát, akkor fel fogom tenni a kérdést az előadó ur módosítá­sára. (Helyeslés.) Méltóztatnak a kérdés ilyetén feltételébe belenyugodni ? (Igen!) Ha igen, akkor kérdem a t, házat: méltóztatik-e az 5. §-t szemben Bozóky Árpád képviselő ur indítványával el­fogadni, igen, vagy nem ? (Igen! Nem !) Kérem azokat, a kik azt elfogadják, szíveskedjenek fel­állani. (Megtörténik.) Többség. A képviselőház az 5. §-t elfogadja szemben Bozóky Árpád kép­viselő ur elleninditványával, ennélfogva Bozóky Árpád képviselő ur elleninditványa elesik. Kérdem már most a t. házat; méltóztatik-e Nagy György képviselő urnak a Hoitsy Pál előadó ur indítványára vonatkozólag benyújtott halasztó indítványát elfogadni, igen, vagy nem ? [Igen! Nem!) Kérem azokat, a kik elfogadják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) Kisebb­ség. Ennélfogva Nagy György képviselő ur halasztó indítványa elesik. Kérdem már most: méltóztatik e az előadó urnak uj kikezdés iránt tett indítványát el­fogadni, igen, vagy nem ? (Igen ! Nem!) Kérem azokat, a kik elfogadják, méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) Többség. A képviselőház az elő­adó ur indítványát elfogadja. Következik a 6. §. Zlinszky István jegyző (olvassa a 6. §-t). Elnök: Ha szólni senki sem kivan, kérdem a t. Lázat : méltóztatik-e a 6. §-t változatlanul elfogadni, igen, vagy nem? (Igen!) Ha igen, akkor azt változatlanul elfogadottnak jelen­tem ki. Következik a 7. §. Zlinszky István jegyző (olvassa a 7. §-t). Elnök: Ha szólni senki sem kíván, kérdem a t. házat: méltóztatik-e a 7. §-t változatlanul elfogadni, igen, vagy nem? (Igen!) Ha igen, akkor azt változatlanul elfogadottnak jelen­tem ki. Következik a 8. §. Zlinszky István jegyző (olvassa a 8. § t). Elnök: Ha szólni senki sem kivan, kérdem a t. házat : méltóztatik-e a 8.. §-t változatlanul 53*

Next

/
Oldalképek
Tartalom