Képviselőházi napló, 1906. XX. kötet • 1908. junius 5–julius 10.

Ülésnapok - 1906-352

$52. országos ütés 1Ö08 június 2k-én, szerdán. 289 Bozóky Árpád: ...hanem fél az azzal járó adóteher felemelésétől. Ha tehát megakarjuk álla­pitani, hogy mit kivan a nép, megtudhatjuk, hogy a nép egyet nem kivan, t. i. a már-már elviselhetet­len adóterhek felemelését. A programmban tehát szó sem volt semmiféle adóemelésről; kizártnak tartom, hogy azt az adó­emelést bármiképen is bele lehetne magyarázni és kérdem a t. házat, hogy ha a koalicziónak egy tagja is azzal a programmal lépett volna fel, hogy az átmeneti időszak alatt a nép adóterhét emel­jük, és pedig épen azért, hogy emeljük a kvótát és javítsuk a különféle tisztviselők fizetését: váj­jon meg lett volna-e választva csak egyetlen koali­cziós képviselő is ? De, t. ház, a függetlenségi és 48-as párt, a mely ennek a parlamentnek a többségét képezi, bizo­nyos feltételekhez kötötte azt, hogy programmjá­nak a megvalósítását bizonyos időre felfüggeszti. Már most ha ennek a parlamentnek a többsége ez a függetlenségi és 48-as párt, akkor nagyon kell vigyázni arra, hogy a mandátumban foglalt meg­bízáshoz hűen ragaszkodva, csakis azon feltételek keretében maradjon és csakis azon feltételeket támogassa a függetlenségi párt, a mely feltételek­nek támogatására a néptől megbizást kapott. Ha ezeken a feltételeken nem mennek tul a független­ségi képviselők — a mint azt hiszem, hogy mi nem mentünk tul azokon — akkor t. képviselőház, még meg lehet magyarázni azt, hogy ezen feltéte­lek mellett a függetlenségi párt az ország béké­jére való tekintettel az átmeneti időszakban nem valósitja meg a programmját; de mi tovább me­gyünk és nemcsak a közös költségeket emeljük föl, hanem növeljük még a nép adóterheit is. (Ugy van ! balfelől.) Hogy áll most már ez a dolog í (Zaj.) Elnök : Csendet kérek ! Bozóky Árpád : Azt lehetne mondani, hogy pl. a tandijak eltörlésével könnyítettünk a nép hely­zetén. Pedig épen ellenkezőleg ugy áll a dolog, hogy a tandíj eltörlésnek ez a módja a szegény emberre nézve inkább káros, mint .... Elnök (csenget) ; Másodszor kérem a képviselő urat, méltóztassék a tárgyhoz szólni, mert külön­ben megvonom a szót. Bozóky Árpád : Nézetem szerint, t. képviselő­ház, ez a kérdés ide tartozik, de nem vitatom to­vább ezt a témát. (Felkiáltások a baloldalon : Csak próbáld meg vitatkozni vele ! Derültség). Baross János: Megvonnák a szót, más semmi baj nem lenne belőle ! Elnök : Csendet kérek ! Bozóky Árpád : T. képviselőház ! Ha a szesz­adónak felemelése arra volt szükséges, hogy ebből a felemelésből a többek között pl. a tadnijat fizesse az állam, akkor a dolognak a lényege az, hogy most már a tandijat minden ember fizeti, a legszegé­nyebb is: a szeszfogyasztásban, mig azelőtt a szegény embernek nem kellett tandijat fizetnie, szegénységi bizonyítvány alapján ez alól. . . KÉPVH, NAPLÓ 1906 1911. XX. KÖTET. Elnök (csenget) : Engedelmet kérek, most már a képviselő ur megint eltér a tárgytól; megvonom tőle a szót. (Zaj balfelől. Elénk helyeslés.) Ki következik % Szent-Királyi Zoltán jegyző: Zagorac István ! (Zaj.) Farkasházy Zsigmond: Ez még sem járja! Adói avaslatnál szómegvonással dolgozni furcsa í (Zaj.) Elnök: Farkasházy képviselő urat rendre­utasítom. (Zaj a baloldal hátsó padjain.) Zagorac István (horvátul hjszél). Elnök : Csendet kérek ! Markos Gyula: Ugy sem értjük! Elnök: Markos Gyula képviselő urat rendre­utasítom ! Zagorac István (folytatja és befejezi horvát beszédet). Zlinszky István jegyző: Pilisy István! Pilisy István : Minthogy ezen törvényjavaslat valóságos merénylet a kisgazdák és a kisgyümöles­termelők ellen, valamint a kisüstösök ellen, azt el nem fogadom. Nem fogadom el azon indokoknál fogva sem, melyeket itt az előbb Bozóky Árpád t. képviselőtársam előadott. Nem akarok hosszasan beszélni és fejtegetésekbe bocsátkozni, hanem van szerencsém egyszerűen azon elleninditványt előter­jeszteni, a melyet magamévá tettem és a melyet Bozóky t. képviselőtársam nem tudott elmondani, azért, mert az elnök ur a házszabályoknak szerin­tem túlságosan szigorú alkalmazása folytán a szót tőle megvonta. Elleninditványom a következő (olvassa) : »Minthogy az átmeneti kormány esak szorosan előre megállapított programrntételek meg­valósítására kapott megbizást a nemzettől is, a királytól is ; minthogy 1906. április, május havában az általános választásokon megválasztott koalicziós képviselők a kormány által előre meghatározott átmeneti programm megvalósítására kaptak a nem­zettől mandátumot; minthogy a parlament több­ségét képviselő függetlenségi és 48-as párt csak az átmeneti programmban meghatározott programrn­tételek ellenében függesztette fel 40 éven át hirde­tett elveinek megvalósítását és nem tételezhető fel ezen a parlament többségét képező pártról, hogy elveinek megvalósítását ad graecas calend^s akarná elodázni; minthogy végre az átmeneti pro­grammban és az ennek alapján 1906-ban megejtett választásoknál még ä gondolata is Iá volt zárva annak, hogy az átmeneti kormányzás ideje alatt adóemelések történjenek : a ház politikai lehetet­lenségnek nyilvánítja azt a tervet, hogy az átmeneti kormányzás ideje alatt az adózó nép terhei emeltes­senek, ezért a szeszadóról szóló 896. számú törvény­javaslat a napirendről most levétetik és kimondja a ház azt, hogy hasonló tárgyú törvényjavaslat csakis az általános választójog alapján majdan összeülő parlament által tárgyalható.« (Helyeslés balról.) 37

Next

/
Oldalképek
Tartalom