Képviselőházi napló, 1906. XVIII. kötet • 1908. április 29–május 19.

Ülésnapok - 1906-323

244 323. országos ülés 1908 szólani senki sem kivan, a vitát bezárom. Sza­vazás előtt szó illeti az előadó urat. Buzáth Ferencz előadó: Az alelnökök illet­ményeire nézve a képviselőház már határozott, a mennyiben indítványt tettek ebben a tekin­tetben, a melyet megokoltak és a mely fölött a képviselőház határozott. Kérem tehát a t. házat, hogy ezen tételt szintén megszavazni szívesked­jék. (Helyeslés.) Elnök: A tanácskozást befejezettnek nyil­vánítom. Kérdem a t. házat, méltóztatik-e a tételt megszavazni, igen vagy nem? (Igen! Nem!) Kérem azokat, a kik megszavazzák, méltóztassanak felállni. (Megtörténik-.) Többség. Kijelentem, hogy a képviselőház a tételt meg­szavazza. Kérdem egyszersmind a t. házat. Tu­domásul veszi-e a pénzügyi bizottságnak két jelentését, jgen vagy nem ? (Igen !) Kijelentem ... Bozóky Árpád: Milyen két jelentésről van szó ? Elnök: Az előadó ur előadta. Tessék vi­gyázni. A két jelentés tudomásul vétetik és egyúttal a főrendiházzal is közöltetni fog. Itt van egyszersmind külön intézkedésnek a szük­sége is. Méltóztassanak figyelni. A közös függő adósság ellenőrzésére kiküldött országos bizott­ságnak az országgyűlés mindkét házához inté­zett jelentése szerint az államjegyek forgalmának végleges megszűnése folytán a bizottság ellen­őrző tevékenysége is befejezettnek tekintendő és ezért a bizottság _ javasolja, hogy az őrizete alatt álló irattárt az 0 felsége személy körüli minisz­tériumnak adhassa át, továbbá, hogy a fel nem használt papiros és lemezek addig is, mig azok sorsáról a két állam kormánya egyetértőleg nem határoz, a közös pénzügyminisztérium őrizetében hagyassanak. Kérdem a t. házat: méltóztatik-e a pénz­ügyi bizottságnak ezt a jelentését elfogadni, igen, vagy nem? (Igen!) Azt hiszem, kijelenthetem, hogy a képviselőház a pénzügyi bizottság ezen javaslatát elfogadja. Tovább megyünk. Gr. Thorotzkai Miklós Jegyző (olvassa): Nyugdijak 67.488 korona. Farkasházy Zsigmond: T. ház! Ismeretes, hogy az egész országban rendkívüli nyugtalan­sággal és ingerültséggel fogadták azt, hogy 0 felsége az ő magánpénztárából az elhunyt abszolutisztikus korszak alkalmazottait... Elnök: Bocsánatot kérek, de nem erről van szó. A főrendiházi nyugdijakról van szó. Farkasházy Zsigmond: A főrendiházi nyug­dijakról? Akkor nem itt szólalok fel. (Zaj.) Elnök: Szólásra senki sincs feljegyezve. Kérdem a t. házat, méltóztatik-e a tételt meg­szavazni, igen vagy nem. (Igen!) Ha igen, ugy azt megszavazottnak jelenteni ki. (Zaj. Felkiál­tások: Nem hallani semmit!) Gr. Thorotzkai Miklós jegyző (olvassa): Rendkívüli kiadások. Átmeneti kiadások. Be­vétel. Rendes bevételek. 16.920 korona. Elnök." Ha szólni senki sem kivan, kérdem május 14-én, csütörtökön. i a t. házat: méltóztatnak a tételt megszavazni ? (Igen!) Ha igen, akkor kijelentem, hogy meg­szavaz tátik. Gr. Thorotzkai Miklós jegyző (olvassa): Közösügyi kiadások és bevételek. Rendes ki­adások : IY. fejezet. Rendkívüli kiadások: Át­meneti kiadások: I. 1 — 3. Rendkívüli bevételek: I. fejezet. Az 1908. évi rendes közösügyi kiadásokból a magyar szent korona országait illető összeg 84,643.461 K. Bozóky Árpád: T. ház! A függetlenségi és 48-as balpárt nem szavazza meg a közösügyi kiadásokat. Ezzel a balpárt nem jut ellentétbe az úgynevezett paktummal, a melyet 1906-ban a választásoknál vállalt. Akkor arról volt szó, hogy bizonyos meghatározott, nagyon rövid időre és az ország békéje érdekében felfüg­gesztjük jirogranimunk megvalósítását. Az volt a czél, hogy helyreállítjuk az alkotmányos állapotokat, hogy körülbástyázzuk alkotmányun­kat, megcsináljuk az általános választói jogot és ha azután az uj képviselőház összeül, akkor felszabadulunk a kötelezettségek alól és min­denik párt haladhat azon az utón, a melyen haladt annakelőtte, a függetlenségi és 48-as párt pedig követheti azt az irányt, a melyet követett 40 hosszú esztendőn át. Hát, t. képviselőház, annak az ideje, hogy azokat a programmpontokat megvalósítsuk, mái­régen elmúlt. Hanem a mellett csináltunk sok minden olyant, a mi nemcsak, hogy nem volt benne a paktumban, hanem a mi egyenesen ellenkezik a függetlenségi és 48-as párt régi programijával. Minket tehát paktumszegés czi­nién vád nem érhet, mi a függetlenségi és 48-as párt régi, hamisittatlan elvei alapján állunk és mivel azok a régi elvek közös ügyeket, közös szerveket, közös minisztériumokat nem ismernek, — és nem ismerünk mi sem — ennélfogva a közösügyi kiadások czimén felvett milliókat meg nem szavazhatom. (Helyeslés a baloldalon) Id. Madarász József: Helyes! Elnök : Nagy György képviselő urat illeti a szó. Nagy György: T. képviselőház! 1906 április havában az országgyűlési képviselőválasztások alkalmával a koaleált pártok jelöltjei azzal a programmal állottak a nemzet elé, hogy az át­meneti idő alatt csak a folyó kiadásokat, az államháztartás rendes szükségleteire szükséges összegeket szavazzák meg, ujabb terheket pedig nem hárítanak a nemzetre és hogy első és leg­fontosabb kötelességük az általános választói jogról, szóló törvény megalkotása lesz. És most, t. kéjrviselőház, a közösügyi ki­adásoknál nemcsak hogy a régi összeg van felvéve a kötségvetésbe, hanem a pénzügyi bizottság jelentése szerint 9,272.605 koronával még emel­kedik is a tétel. Azt kérdezem a képviselőház tagjaitól, pártkülönbségre való tekintet nélkül: Adott-e

Next

/
Oldalképek
Tartalom