Képviselőházi napló, 1906. XVII. kötet • 1908. márczius–április 10.

Ülésnapok - 1906-297

134 297. országos ülés 1908 Farkasházy Zsigmond : Ez külön része annak ! (Mozgás balfelől.) Elnök : A többi indokolás. Csépány Géza kép­viselő ur pedig azt indítványozza, hogy a Nagy Emil-féle inditvány á limine elutasittassék. Tehát e kettő is szemben áll a Nagy Emil-féle inditvány ­nyal, annálfogva ezekre külön szavazni nem lehet. (Helyeslés balfelől.) Bozóky Árpád: T. képviselőház! A kérdés feltevéséhez kérek szót. Helyeslem én is az elnök ur előterjesztését. azonban meg kell jegyeznem, hogy Csépány Géza t. képviselőtársamnak az inditványában nemcsak az van, hogy a limine visszautasittassék a Nagy Emil-féle inditvány, hanem más is, egy egészen külön mondat. Erre a külön dologra egy másik szavazásnak van helye. Azt vagyok bátor a t. elnök urnak figyelmébe ajánlani, hogy a világos­ság kedvéért jó lenne meghatározni azokat a javaslatokat, a melyek a Nagy Emil-féle inditvány elfogadásával elesnek. Elnök: Kérem, én egészen világosan meg­mondtam. (Ugy van ! Ugy van ! balfelől.) Azt mon­dottam, hogy szembeállittatnak Nagy Emil kép­viselő ur indítványával mindazon határozati javas­latok, illetve határozati javaslatoknak azon részei, a melyek elleninditványoknak tekinthetők. Ez egy általános kijelentés veit. Bozóky Árpád : Az volna a helyes, ha nem általánosságban lenne meghatározva, hanem pon­tonként. Elnök : Azt megtehetem. Bozóky Árpád : Különösen nagyon kérdéses, hogy a báró Bánffy Dezső javaslatával mi lesz. Báró Bánffy Dezső javaslatában van sok olyan részlet, a mely módositás számba megy, tehát báró Bánffy Dezső javaslatából némely rész ellen­inditványnak volna tekintendő, némelyik rész pedig módositványnak, hogy világosan tudjuk, mire szavazunk és a szavazás által mi van, mi nincs eldöntve. Ezen kérdés iránt kérnék az elnök úrtól precziz meghatározásokat, nem pedig álta­lánosságokat. Elnök: Ezen kivánságnak eleget kivánok tenni azáltal, hogy felsorolom mindazokat a hatá­rozati javaslatokat, illetve határozati javaslatok­nak azon részeit, a melyek elleninditványoknak te­kintendők. (Halljuk ! Halljuk ! balfelől.) Ilyenek Lengyel Zoltán képviselő uré, azután Bozóky Árpád képviselő ur határozati javaslatának első része ; azután Mezőfi Vilmos képviselő ur határo­zati javaslatának első része ; azután Pilisy István képviselő ur elleninditványa ; azután Farkasházy Zsigmond képviselő ur ellenindtványa; azután Pető Sándor képviselő ur elleninditványa ; Nagy Györg}^ képviselő ur határozati javaslatának első része ; Vlád Aurél képviselő ur elleninditványa ; Szkicsák képviselő urnak határozati javaslata; Bella Mátyás képviselő ur határozati javaslata ; Bredicean Koriolán képviselő ur határozati javas­latának első része ; b. Bánffy Dezső képviselő ur elleninditványa ; Vajda Sándor képviselő urnak márczius 2b-én, kedden. határozati javaslata ; Lukács László képviselő ur határozati javaslata ; Csépány Géza képviselő ur határozati javaslata ; Ivánka Milán képviselő ur határozati javaslata ; Pop Cs. István képviselő ur határozati javaslatának első része; báró Tho­roczkay Miklós képviselő ur határozati javaslatának első része ; azután Petrovics István képviselő ur határozati javaslata; Suciu János képviselő ur határozati javaslatának első része ; Maniu Gyula képviselő ur határozati javaslata és Molnár Jenő képviselő ur határozati javaslata. Ezek azon határozati javaslatok, a melyek szembenállanak a Nagy Emil-féle inditványnyal és a melyekre nézve tettem meg a propozicziót, hogy a mennyiben elfogadtatik Nagy Emil kép­viselő ur inditványa, ezek a határozati javaslatok, illetve ezeknek a határozati javaslatoknak általam jelzett részei elesetteknek tekintessenek. (Helyeslés.) Vlád Aurél képviselő ur kért szót. Vlád Aurél : T. ház! A kérdés feltevéséhez kérek szót. (Zaj.) Elnök : Csendet kérek, nem hallom a szónokot. Vlád Aurél: Csak részben járulhatok hozzá a t. elnök ur propozioziójához, és pedig a halasz­tási indítványok közül kizárandónak tartom a Polit Mihály és társai által beadott inditvány azon részét, a mely utasitani kéri a kormányt, hogy haladéktalanul terjeszsze be az általános titkos választási jogról szóló törvényjavaslatot. E szerint Polit Miháty t. képviselőtársam indítványának e része azon indítványokkal kapcsolatban és együt­tesen bocsátandó szavazás alá, a melyek szintén ezt czélozzák és ilyen véleményem szerint egyedül a Mezőfi Vilmos képviselő ur és társai által be­terjesztett határozati javaslat. Mert a Nagy György és b. Thoroczkay Viktor és társai által beter­jesztett határozati javaslatok nem azonosak a Mezőfi és Polit képviselőtársaim által beterjesz­tett határozati javaslatokkal. Nagy György kép­viselő ur határozati javaslatában ugyanis nem az általános választói jog, hanem egy más választási törvényjavaslat beterjesztésére utasittatik a kor­mány. Már most tekintettel arra, hogy a kérdést ugy kell feltenni, hogy igennel vagy nemmel lehessen válaszolni, az által, hogy a t. ház elutasítja Mezőfi és Polit képviselő urak határozati javaslatait, a melyek az általános titkos választói jog beterjesz­tésére akarnák utasitani a kormányt, abból nem következik, hogy esetleg nem szavazhatná meg valaki a Nagy György által beterjesztett határo­zati javaslatot, a mely egy más előfeltételeknek, más követelményeknek megfelelő választói reform benyújtására akarja a kormányt utasitani. Nem tehető fel azután a kérdés kapcsolatban pl. Mezőfi, azután Thoroczkay, Polit és Nagy György képviselő arak határozati javaslataira. B. Thoroczkay Viktor határozati javaslata azért nem tűzhető egyszerre szavazásra a többivel, mert egyik része határozottan ellenkezik és mást tartal­maz, mint Mezőfi, Polit s a többi képviselő urak határozati javaslatai. B. Thoroczkay Viktor ha-

Next

/
Oldalképek
Tartalom