Képviselőházi napló, 1906. XVII. kötet • 1908. márczius–április 10.

Ülésnapok - 1906-301

236 301. országos ülés 1908 márczius 30-án, hétfőn. összbirodalmi törekvés. Ezzel szemben kell véde­kezni, ezzel szemben nem szabad feladni a harczot. Már most a Nagy Emil-féle javaslat ugy, a mint előttünk fekszik, épen e tekintetben nem nyújt semmiféle biztositékot. Nem vétettek ki belőle a katonai kérdések. Ezért ón a javaslatnak első részét a 16 órás ülésekkel a legnagyobb mértékben aggályosnak tartom és azzal szemben a következő elleninditványt vagyok bátor benyújtani (olvassa) : Elleninditvány a 723. számú inditványhoz. ( Elnök : Nem akarok prejudikálni az indítvány benyújtásának, de figyelmeztetem a t. képviselő urat, hogy a javaslat alkalmazhatósága az indít­vány harmadik részében van tárgyalva és az alkal­mazhatóság kérdése, mint olyan itt most, az első rész tárgyalásával kapcsolatban nem vitatható. Az alkalmazhatóság kérdésének az indítványban foglalt kritikája tehát csak a harmadik rész tárgya­lásakor tehető megvitatás tárgyává. Lengyel Zoltán : En csak az első részre vonat­kozólag adok be elleninditványt és azt ugy szöve­gezhetem, a mint nekem tetszik.A t. ház bölcsesége fogja azonban megítélni, hogy azt elfogadhatja-e vagy sem. Elleninditványom így szól (olvassa : »A 723. számú indítvány első részével szemben (Halljuk ! Halljuk!) a következő szöveget indít­ványozom :« Kétszáz jelenlévő képviselőnek az elnökhöz Írásban benyújtott kérelmére, a mennyi­ben a napirenden lévő javaslat tárgyalása közben az elnök arról győződött meg, hogy az obstrukczió esete forog fenn, a ház az elnök indítványára név­szerint való szavazás után a katonai javaslatok és a más államokkal vonatkozásban lévő gazdasági javaslatok kivételével, (Helyeslés balfelől.) a me­lyekre nézve a sürgősség kimondása nem is kérel­mezhető, elrendelheti a tárgyalás alatt lévő javas­latnak sürgős tárgyalását. A mennyiben pedig a sürgősség kimondása után az elnök arról győződött meg, hogy az obstruk­czió tovább tart, 200 jelenlévő képviselőnek az elnökhöz írásban benyújtott kérelmére a ház az elnök indítványára a névszerint való szavazás ut­ján a tanácskozási időnek . . . (Mozgás és zaj.) Elnök : Csendet kérek ! Lengyel Zoltán : ... a sürgősnek kimondott javaslat tárgyalására való meghosszabbítását el­rendelheti. A tanácskozás ideje megszakítható, s a meg­szakítást nem számítva, ülésenként tíz órára ter­jedhet. A meghosszabbított ülések egyszer meg­szakíthatok, a megszakítás két óránál kevesebb nem lehet. Ezen indítványok a tanácskozás ideje alatt bármikor előterjeszthetők. Az ezek felett való határozathozatal érvényességéhez legalább kétszáz képviselő jelenléte és elfogadásukhoz a beadott sza­vazatok kétharmad része szükséges. Az indítványok bármelyike felett a ház leg­közelebbi ülésének kezdetén hoz határozatot. Az indítványok bármelyikéhez legföljebb négy kép­viselő szólhat: kettő mellette, kettő ellene, — miért is az ülés addig nem oszlatható el, mig a ha­tározat meg nincs hozva, ez okból az e tárgyban való szavazás másnapra való elhalasztása nem ké­relmezhető. A sürgősségre és az ülések meghosszabbítására vonatkozó határozatok a határozat hozatalát kö­vető üléstől kezdve lépnek hatályba.« Az elleninditvány, ugy a mint meg van szö­vegezve, magában foglalja mindkét konkrét föl­tételt . . . (Mozgás. Zaj.) Elnök : Csendet kérek ! Lengyel Zoltán : . . . magában foglalja tehát egyrészről a közösügyes kérdéseknek a sürgősség alól való kivételét, nem abban az értelemben, a hogy a harmadik rész kívánja, hogy t. i. nem alkalmazható ezekre vonatkozólag a sürgősségi szabály, hanem abban az értelemben, hogy nem is kérelmezhető a sürgősség kimondása. (Helyeslések balfelől.) Bennefoglalja továbbá egyesítve azon garancziális pontokat is a feltételekben, a melyek lehetővé teszik, hogy a mennyiben a katonai kér­dések mégsem kapcsoltatnának ki, abban az eset­ben sem, ha a magyar képviselőház berendezése, a magyarság itteni számaránya és a függetlenségi politika akárhogyan álljon is : ezen javaslat az itteni képviselők számaránya szempontjából ilyen kérdésekhez igénybe vehető ne legyen. (Élénk helyeslés balfelől.) Miről van szó ? Ugyebár arról, hogy a választási reformmal kapcsolatban a magyarság akarata megnyilatkozhassék és érvényesülhessen. Ez a kormány részéről a vezető szempont, az ellen­zék részéről pedig az a főszempont, hogy a magyar országgyűlésnek mindaddig, a mig az osztrák hadsereg ugy áll előttünk, a mint azt most látjuk, soha sincsen szükség arra, hogy a létszámemelés sürgősnek legyen kimondható ; hogy a véradó felemelhető legyen, hogy a közös vámterület, a közös bank, a közös hadsereg kérdésében rend­kívüli szabályokat áUitsunk fel és hogy lemondjunk a magunk ellentállási képességéről, erejéről és a nemzet ezen fegyveréről. Az az okoskodás, a mely mumusként odaállítja azt a kevés számú nemzetiségi képviselőt és a mely azokról azt mondja, hogy majd többen lesznek, nem állhat meg, mert hiszen a horvát obstruk­czióval szemben mindig lesz olyan 200 képviselő, a ki kéri majd a sürgősség kimondását, mert ők ebben a kérdésben inkább mellette, mint ellene lesznek. Ellenben a létszámemelés kérdésében ez lehetetlen és ez az, hogy ebben a házban 200 kép­viselő akadjon, a ki a sürgősség kimondását kéri, és akadjon kétharmad többség, a mely azt elfogadni kész. Azonban ebben az elleninditványban a 16 órás ülések gondolata tiszta telhetetlenség, mert lej aratja a parlamentarizmust és mert ez egy drasz­tikus eszköz, a mely a kisebbséget és a többséget oly éles ellentétbe hozza, hogy azután nincsen belőle kibontakozás. A melyik többség 10 órás ülések alatt nem tud egy kisebbséggel szemben győzni, az a 16 órás ülésekben sem tud. Meggyőződésem, hogy a 16 órás ülés inkább a többséget teszi tönkre, mint a kisebbséget. Nem is ebből a szempontból,

Next

/
Oldalképek
Tartalom