Képviselőházi napló, 1905. I. kötet • 1905. február 17–junius 21.

Ülésnapok - 1905-21

"21. országos ülés 1905 a tanitó, ugy fog tánczolni, a hogy mi fütyülünk. (Igaz! Ugy van! a baloldalon.) Az sem áll, t. ház, hogy az állami népok­tatás behozatalának pénzügyi akadályai volná­nak. A népoktatási költségek ma is a nép zse­bébői kerülnek elő. Annak az adófizető polgár­nak mindegy, akár hitfelekezeti adó C2iaién, akár községi pótadó czimén, akár pedig állami adó czimén fizeti a népoktatás költségeit. Járásom­ban van például egy olyan község, a mely egé­szen református hitfelekezetű; csak a földesura, a kié a községnek a fele, katholikus. A község­nek felekezeti iskolája van és miután a nép­iskolának költségét felekezeti adóból fizetik, az a gazdag földesúr, a kié, mondom, a község fele, az iskolák felállításához, fentartásához egy fillér­rel sem járul hozzá, míg hogyha behozzuk az állami népoktatást és minden adófizető polgárra adóforintja arányában vetjük ki a 8 vagy 10 °/ 0-ékot — szakférfiaktól tudom, hogy 10% elég lenne, — akkor igenis helyes és igazságos lenne a népoktatás és ez a mellett megfelelne a magyar nemzet kívánalmainak, (Helyeslés a baloldalon.) Nagyon örülnék, ha ezen vitának az lenne az eredménye, hogy mindnyájan egyetértenénk abban, hogy a magyar nemzeti népoktatás ügyét csakis állami népoktatással lehet dűlőre vinni. (Zaj.) EEnök: Csendet kérek i Bozőky Árpád: Áttérek, t. ház, az önálló vámterület kérdésére. (Halljuk! balfelöl.) Tisza István miniszterelnök ur nem mondta ugyan világosan, azonban sejttette egy régebbi beszédé­ben, hogy jó kiegyezést — már t. i. vámszö­vetséget — nem lehet csinálni akkor, ha Ausztriában parlamentarizmus van. Ismétlem, csak sejttette velünk, hogy akkor lehet jó ki­egyezést csinálni, hogy ha amott azt a kiegyezést a 14. §• alapján léptetik életbe. Bzért az volt szándéka, hogy az 1867-diki törvénynek 25. §-át valami úton-módon megváltoztassa, Én ma is ugy látom a helyzetet, hogy a magyar állam és a vele ellentétes érdekű Ausztria nem csi­nálhat a magyarokra nézve jó kiegyezést akkor, hogy*> ha amott alkotmányosság van: ha amott parlamenti ellenőrzés alá kerül a mi kiegyezé­sünk. Ennek az volna a folyománya, hogy akkor ezt a 25. §-t hatályon kivül helyeznék. Azon­ban ezt nem szabad tenni, mert ebben a sza­kaszban van biztosítva Magyarország jövőjének függetlensége. (Zaj.) Elnök (csenget): Csendet kérek! Bczóky Árpád: A ki ezt a szakaszt akarja hatályon kivül helyezni, annak nem lehet más a titkolt szándéka, mint az, hogy azokat a ga­rancziákat, a melyek az 1867-iki törvényben foglaltatnak és a melyeknek czélja, hogy ha ma nem is, de a közel jövőben megérhessük Magyar­ország függetlenségét, az 1867-diki törvény­ből kiküszöbölje. Ezen szakaszt, ismétlem, nem szabad hatályon kivül helyezni, de még csak gondolni sem szabad erre. Ha a vámelkülönités jogállapotának alapjára helyezkedünk ós Magyar­májns 9-én, kedden. 213 országot külön vámterületnek, Ausztriát pedig vámkülföldnek tekintjük és ennek megfelelően csinálunk vámszerződést. . . (Zaj.) Elnök: Csendet kérek, képviselő urak! Bozóky Árpád: ... a mely szerződés nem­zetközi szerződés lesz; olyan, a minőt pl. Orosz­országgal kötünk, erre az esetre az a 25-ik §. nem lesz kiható. Erre az esetre ez a 25-ik §. nem szól, mert ez a szakasz csak közös ügyek­ről beszél, már pedig hogyha mi, mint önálló nemzet Ausztriával, esetleg az abszolút Ausztriá­val kötünk vámszerződést, akkor ezt a szakaszt nem kell alkalmaznunk, mert, mondom, erre e szakasz megalkotásakor nem is gondoltak, hanem jogunknál fogva, a melynél fogva az abszolút Oroszországgal is köthetünk szerződést, szerző­désre léphetünk Ausztriával is. És ha ez igy van, akkor azt a kiegyezést, a melyet Széll Kál­mán volt miniszterelnök ur megkötött — és a melyről azt mondják, hogy jó, a mit azonban nem tudok — nemzetközi szerződés alakjában megköthetünk a 25-ik §. mellőzésével, tehát akként, hogy itt a parlamentáris magyar állam elfogadja azt a nemzetközi szerződést, Ausztriá­ban pedig a 14-ik §, alapján léptetik az életbe. És az ilyen szerződésben a magyar állam gaz­dasági érdekeit biztosithatjuk, de egy, a parla­mentáris Ausztriával kötendő vámszövetségben már többet soha. Nem kell félni attól az önálló vámterűlettől, mert igen helyesen fejtette ki pártvezérünk, Kossuth Ferencz, hogy az önálló vámterületben még nincsen benn a vámháboru Ausztriával és megtehetjük azt, hogy Magyar­ország és Ausztria közt legalább átmenetileg ne legyenek vámvonalak, vámsorompók. Átmenet­nek ez nagyon jó lenne és a nemzetnek az életét egyáltalában nem tenné koczkára, mint gróf Tisza István miniszterelnök ur mondta. Különben is mivel ijesztget bennünket a miniszterelnök ur? Azzal, hogy az önálló vám­terület válságos helyzetbe hozza majd az orszá­got. Mi annak az ijesztgetésnek nem hiszünk, nem ülünk fel, mert a miniszterelnök ur azóta, hogy miniszterelnök, folyton bebizonyította azt, hogy nem jó próféta, Majdnem minden számí­tásában, minden jövendölésében csalódott, és azt hiszem, hogy ebben is csalódni fog. Az ön­álló vámterület nem fogja Magyarország vég­pusztulását jelenteni, hanem ellenkezőleg, gazda­sági felvirágozását. Azonban ha én meg volnék is győződve arról, hogy az önálló vámterület káros erre az országra, még akkor is meg­szavaznám, mert tudom azt, hogy ez az első lépés a független nemzeti magyar állam kiépítésére. Ausztiát és Magyarországot nem valami közös érzelmi kapcsolat fűzi össze, hanem részünkről az, hogy muszáj. Ausztria részéről pedig a zseb­kérdés. Mihelyest Ausztria és Magyarország között felállítják a vámsorompókat és pedig akként, hogy az egyúttal vámháborut is jelent, akkor azt hiszem, hogy egész Ausztriában álta­lános lesz az Alldeuísch-mozgalom és azt

Next

/
Oldalképek
Tartalom