Képviselőházi napló, 1896. XXXIV. kötet • 1901. február 27–márczius 30.

Ülésnapok - 1896-679

679. országos ülés 1901. márczius 12-én, kedden. 245 elrendelni, hogy ez a küldöttség megválasz­tassók és pedig úgy~, hogy abba tíz tagot a képviselőház ós öt tagot a főrendiház küld ki, és hogy az az osztrák tartományok kép­viselete által kiküldendő bizottsággal a tör­vény értelmében a tárgyalásokat folytassa. Van szerencsém ezt az indítványt Írás­ban is előterjeszteni . és kérem annak egyik legközelebbi ülésen való napirendre tüzesét. (Helyeslés.) Elnök: A miniszterelnök által a quóta megállapítása tárgyában kiküldendő bizottság megválasztására vonatkozólag beadott indít­vány ki fog nyomatni, szót fog osztatni és napirendre tűzése iránt a ház annak idején fog határozni. Áttérünk napirend szerint az igazság­ügyi bizottság azon jelentésének (írom. 980) tárgyalására, a melyet a szegedi kir. főügyész »az országgyűlés képviselőháza ellen elköve­tett nyilvános rágalmazás megtorlásához a felhatalmazás megadása iránt« tett megkere­séséről nyújtott be. A jegyző úr fogja a jelentést felolvasni. Molnár Antal jegyző (olvassa az igazság­ügyi bizottság jelentését). Elnök: Kivan valaki a jelentéshez szó­lani? (Felkiáltások a szélső baloldalon: Kérjük fel­olvasni az inkriminált rzikket.') A felszólalásokból az tűnik ki, hogy a ház magának az inkri­minált czikknek felolvasását kívánja. Kérem ezt felolvasni. Molnár Antal jegyző (olvassa a czikket). Elnök: Kivan valaki a jelentéshez szólam ? Ha senki nem kivan, felteszem a kérdést, hogy elfogadja-e a ház az igazságügyi bizott­ság javaslatát: igen. vagy nem? (Igen! Nem!) Kérem azokat, a kik elfogadják, szíves­kedjenek felállani. (Mertörfénik.) A ház az igazságügyi bizottság javaslatát elfogadja s ehhez képest a. felhatalmazást megadja. Áttérünk most az állami gyermekmen­helyekről szóló törvényjavaslat (írom. 997, 1001) tárgyalására. Mindenekelőtt az előadó úr kivan szólani. Hajdu József előadó: T. képviselőház! Az állami gyermekmenhelyekről szóló törvény­javaélart ismertetése kapcsán a t. ház szíves engedelmével, az európai lelenczintézmóny tör­téneti fejlődésére vetett visszapillantás ered­ményeképen két dolgot kívánok előre bocsátani. Egyik, hogy az európai lelenczházak ka­rakterüket időnkónt ós országonként a szerint változtatták, a mint más és más főczélnak állottak szolgálatában. így 7 , hogy' csak egy példára hivatkozzam, I. Napóleon császár úgy találta, hogy a lelencz­házakból kikerülő egyének rendkívül alkalma­sak hadi, különösen haditengerészeti szolgá­latra. Tehát az ő parancsára felállított lelencz­házak főhivatásának katonai anyag gyűjtését tekintették, s azokat ennek megfelelőleg igye­keztek berendezni. Csak a most letűnt évszázad utolsó idő­szakában fejlett a lelenczintézmény Európa­szerte oda, a mi ez időszak felfogásának meg­felelt, hogy a főczél nem más, mint a szegény, elhagyatott, közsegélyre szoruló gyermekek megmentésének nemes és humánus czélja, mely­lyel kapcsolatban nemzeti ezélok is valósít­tatnak meg. Másik tény, t. ház, melyet konstatálni kívánok, az, hogy míg az első lelenczházak alapjait Európában mindenütt közjótókonyság, egyházi és társadalmi közadakozás vetette meg, addig ma Európa minden államában, melyben fejlettebb lelenczügyről lehet beszélni, ezt az ügyet állami kezelésben találjuk, mint olyant, melynek óriási fontosságát általában felismer­ték, kivéve talán az egyetlen Angliát, mely­nek társadalma oly hatalmas és gazdag, hogy a. gyermekvédelem czéljaira évenként több milliót áldozlmt és tényleg áldoz is. Áttérve ezek után, t. ház, a magyar­országi lelenczügyre, nálunk a gyermekvéde­lemnek az általános humanitási szempont mel­lett különös magyar nemzeti szempontjai léjé­nek előtérbe. Hogy ezeket kellőképen méltányolhassuk, méltóztassék abból az alapigazságból indulni ki, hogy minden államra, népességének szapo­rodása előnyös társadalmi és nemzetgazdasági hatást gyakorol. Kétszeresen áll ez a terüle­téhez aránylag oly szegény lakosságú hazánkra. (Igaz.' TJgy van!) Már pedig, t. ház, népmozgalmi statisz­tikánk azt a szomorú adatot mutatja, hogy nagyon kedvező születési számarányunkat a nagymérvű gyermekhalandóság' teljesen le­rontja,. És mivel a halandóság a kellő gondo­zásban nem részesült szegénysorsú és különösen a törvénytelen születésű gyermekek közt leg­nagyobb : teljes igyekezettel ezen gyermekek megmentésére kell gondjainkat irányítani, hogy a születések kedvező, sőt igen magas száma szocziális és nemzetgazdasági hatásában a gyermekhalálozási arányszám csökkentése által teljes mértékben érvényesüljön az állam javára. (Helyeslés.) Hivatkozom Francziaország példájára, mely igen kedvezőtlen születési arányszám mel­lett gyermekvédelmi intézményének nagyszerű kifejlesztése által szaporodás tekintetében a többi európai államokkal lépést tud tartani. Ugyancsak magyar nemzeti szempontból

Next

/
Oldalképek
Tartalom